Assistant Jailor GR I/ Superintendent- Sub Jail/ SupervisorOpen Jail/ Supervisor- Borstal School/ Armorour- Sica etc - Degree Level Main Examination Question Paper and Answer Key

 Question Code: 119/2022 (A)

Assistant Jailor GR I/ Superintendent- Sub Jail/ SupervisorOpen Jail/ Supervisor- Borstal School/ Armorour- Sica etc - Degree Level Main Examination

Department: Jail

Cat. No: 494/2019 to 496/2019

Date of Test: 24.11.2022


1. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ്‌ 1941 ആഗസ്റ്റ്‌ 14-ന്‌ അറ്റ്ലാന്റിക്‌ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്‌ "
 A) എഫ്‌. ഡി, റൂസ്‌വെൽറ്റും  ജോസഫ്‌ സ്റ്റാലിനും
B) ജോസഫ്‌ സ്റ്റാലിനും  ചർച്ചിലും
C) ജോസഫ്‌ സ്റ്റാലിനും വുഡ്ട്രോ വിൽസണും
D) എഫ്‌. ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റും വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും

2. 1905-ലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവ്‌ ആര്‌ ?
A) അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി
B) ഫാദർ ഗപ്പൂൻ
C) ഫാദർ റസ്പുടിൽ
D) ജോർജ്‌ ലവോവ്‌

3. തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി പതിവുകണക്ക്‌ എന്ന വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ്‌ സമ്പ്രദായം  കൊണ്ടുവന്നത്‌ ആരാണ്‌ ?
A) വീര ഉദയ  മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ (1314-1344)
B) രാമ വർമ്മ (1721- 1729
C) മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ (1729-1758 )
D) കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ (1758-1798)

4.തിരുനെൽവേലിയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കളക്ടറായിരുന്ന മിസ്റ്റർ ആഷെയെ വധിച്ചത് താഴെ പറയുന്ന വിപ്ലവകാരിൽ ആരാണ് ?
A) നീലകണ്ഠ ബ്രഹ്മചാരി
B)  ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള
C)  വക്കം ഖാദർ
D) വാഞ്ചി അയ്യർ

5. ക്വിറ്റ്‌ ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത്‌ സമാന്തര സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചത്‌ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ് ?
A) ബർദോളി
B) ബല്ലിയ
C)  ഭാവനഗർ
D) നാഗ്പൂർ

6.ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസ് താഴെപ്പറയുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടയാളാണ്
A) ലേബർ പാർട്ടി
B) ഡെമോക്രാറ്റിക്‌ പാർട്ടി
C) കൺസെർവെറ്റീവ്‌ പട്ടി
D) ബ്രിട്ടീഷ്‌ സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി

7.ഭൂമിയുടെ ഉൾവശം സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ?
I ക്രസ്റ്റിനും മാന്റിലിനും ഇടയിലുള്ള സംക്രമണ മേഖലയാണ് മോഹോസ്‌ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി
II  NIFE പാളി മാന്റിലിൽ ആണ്
III മുകളിലെ ആവരണം ഉരുകിയ ഘട്ടത്തിലാണ്
A) I ഉം  II ഉം മാത്രം
B) II ഉം III ഉം മാത്രം
C) I ഉം III ഉം  മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
Question deleted


8. ഊഷ്മള  പ്രവാഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
I. ഗൾഫ്‌ സ്ട്രീം  കറന്റ്‌ , കാനറിസ്‌ കറന്റ്‌
II. അഗുൽഹാസ്‌ കറന്റ്‌, ഓയേഷിയോ കറന്റ്‌
III. കുറോഷിയോ കറന്റ്‌, ബ്രസീലിയൻ കറന്റ്‌
A) I ഉം II ഉം മാത്രം
B)  II ഉംIII ഉം മാത്രം
C)  III മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

9. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കാരെവാസ്‌ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളിൽ ഏത്‌/ഏതൊക്കെവസ്തുതകൾ ശരിയാണ്‌ ?
I. ഹിമാചൽ, ഉത്തരാഞ്ചൽ ഹിമാലയം.
II. കാശ്മീരും വടക്ക്‌ പടിഞ്ഞാറ്‌ ഹിമാലയം.
III. ഡാർജലിംഗ്‌, സിക്കിം ഹിമാലയം.
A) I മാത്രം
B) II മാത്രം
C) III മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

10. സൺ സിൻക്രോണസ്‌ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ്‌
I. 700-900 Km അൾട്ടിട്യൂട്‌.
II. 24 മണിക്കൂർ പരിചക്രമണ പീരിയഡ്‌.
III. ഭൂവിഭവ സംബന്ധിച്ച്‌ പ്രയോജനം.
A) I ഉം II ഉം മാത്രം
B)  II ഉം III ഉം മാത്രം
C) I ഉം III ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം

11. ഇന്ത്യയിലെ നല്ല, ധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏതാണ്‌ ?
I. ജോവർ, ബജറ.
II. ചോളം, റാഗി.
III. അരി, ഗോതമ്പ്‌.
A) Iമാത്രം
B) I ഉംII ഉം മാത്രം
C) I ഉംIII ഉം മാത്രം
D) IIIമാത്രം

12. ഉക്രൈനിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയെ സംബന്ധിച്ചു താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതൊക്കെ പ്രസ്താവനകൾ ആണ് ശരി
I. സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി.
II. നോർവേ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്‌.
III. ബെലറസ്‌, പോളണ്ട്‌.
A) I മാത്രം
B) II മാത്രം
C) III മാത്രം
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം
Question deleted


13. GST യുടെ റേറ്റ്‌ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലും വീറ്റൊ പ്രയോഗിക്കാവുന്നത്‌ ആരാണ്‌
A) പ്രസിഡന്റ്‌
B)  പ്രധാനമന്ത്രി
C)  ദേശീയ ധനകാര്യമന്ത്രി
D) മുഖ്യമന്ത്രി
Question deleted


14. മണി മാർക്കറ്റ്‌ ഇൻസ്ട്രുമെന്റസ് ഇൻ ലിക്യുഡിറ്റി നൽകാനുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മണി മാർക്കറ്റ്‌ സ്ഥാപനം
A) DFHI
B) NBFIs
C) സെൻട്രൽ ബാങ്ക്‌
D) അക്സെപ്റ്റൻസ്‌ ഹൗസസ്‌

15. നീതി ആയോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള താടെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്
A)  ഇത്‌ സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
B)  ഇത്‌ താഴെയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചത്‌
C)  ഇത്‌ ഒരു ഉപദേശക ചിന്താ ടാങ്കാണ്
D)  21 മന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഫണ്ട്‌ അനുവദിക്കാൻ ഇതിന്‌ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു

16. പ്രത്യക്ഷ നികുതിയുടെ പ്രഭാവം എന്തിലാണ്‌ ഉള്ളത്‌ ?
A) സാധനങ്ങളുടെ വില
B) മൂലധന സാധനങ്ങൾ
C) ഉപഭോക്‌തൃ സാധനങ്ങൾ
D) വരുമാനം

17. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയിൽ തുറന്ന സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക്‌ തുടക്കമിട്ടത്‌ ആര്‌ ?
A) ഐ.ജി പട്ടേൽ
B) മൻമോഹൻ സിംഗ്‌
C) പ്രണബ്‌ മുഖർജി
D) പി. വി. നരസിംഹ റാവു

18. ഇന്ത്യയിലെ നിത്യഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര്‌?
A) നോർമൻ ഇ ബോർലോഗ്‌
B) എം. എസ്‌. സ്വാമിനാഥൻ
C) ടി.ഡബ്ല്യൂ ഷുൾട്സ്‌
D) കിത്ത്‌ ഗ്രിഫിൻ

19.__________ ന്റെ  സഹായത്തിനും മാർഗനിർദേശത്തിനും അനുസരിച്ചാണ്‌ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്‌.
A) മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ
B) പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള മന്ത്രി സഭ
C) ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി
D) സ്പീക്കർ

20. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത്‌ ഭാഗത്താണ്‌ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്‌ ?
A) ഭാഗം -I
B) ഭാഗം -II
C) ഭാഗം -III
D) ഭാഗം - IV

21. ഏത്‌ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്  വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക്‌ കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
A) 104-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം,2019
B) 92-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2003
C) 86--ാം ഭണേഘടനാഭേദഗതി നിയമം, 2002
D) 101--ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2016

22. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ  ആർട്ടിക്കിൾ 15_____________ കാരണങ്ങളാൽ വിവേചനം നിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നു
A) മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗം, ജനന സ്ഥലം
B) മതം, വംശം, ജാതി. ലിംഗം, ജനന സ്ഥലം, താമസസ്ഥലം
C) മതം, വംശം, ജാതി
D) മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗം

23.73, 74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌
A) സഹകരണ സംഘങ്ങൾ
B)  പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും
C)  സംവരണം
D) അറസ്റ്റും തടങ്കലും

24. പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ__________________ ൽ ഫയൽ ചെയ്യാം.
A) ഹൈക്കോടതി
B) സുപ്രീം കോടതി
C) സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും
D) ജില്ലാകോടതി

25. ഭരണഘടനയുടെ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിലെ യൂണിയൻ പട്ടികയിൽ താടെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ?
A) ആയുധങ്ങൾ, തോക്കുകൾ, വെടിമരുന്ന്‌, സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ
B)  മത്സ്യബന്ധനം
C)  പൊതുജനാരോഗ്യവും ശുചിത്വവും
D)  വിദ്യാഭ്യാസം

26. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിന്‌ കീഴിൽ എത്ര ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ ?
A)12
B) 15
C) 16
D) 22

27. അന്താരാഷ്ട്ര  നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ്‌ ?
A) ഹേഗ്‌
B) ന്യൂയോർക്ക്‌
C) വാഷിങ്ടൺ
D) പാരിസ്‌

28. ആർട്ടിക്കിൽ 323 A  സംബന്ധിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി
i. അത്‌ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലുകളുടെ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ii. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
iii.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല,
A) ii മാത്രം
B) മുകളിൽ പറയുന്നവ എല്ലാം i,ii,iii
C) i ഉം iii ഉം മാത്രം
D) iii ഉം ii ഉം മാത്രം

29.കളങ്കപ്പെടുത്താത്ത സെമാന്റിക് മാർഗങ്ങളുടെ തത്വം എന്നാൽ
A) ലിംഗഭേദം,ജാതി,വംശം,എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കുട്ടിയോട് വിവേചനം പാടില്ല
B) ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പ്രതികൂലമായ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്
C) ഏതൊരു കുട്ടിയും 18 വയസ്സ് വരെ ഏതെങ്കിലും ദുരാചാരമോ ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശമോ ഉള്ള ഒരു നിരപരാധിയാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടും
D) പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊഴികെ ജുവനൈൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും മുൻകാല രേഖകളെല്ലാം മായ്ക്കേണ്ടത്  

30. നീതി ആയോഗ്‌ തയ്യാറാക്കിയ കയറ്റുമതി തയ്യാറെടുപ്പ്‌ സൂചിക 2020' (The Export Preparedness Index 2020) ൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്‌ ഏത്‌?
A) രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം
B) ബിസിനസ്സ്‌ ആവാസവ്യവസ്ഥ
C) കയറ്റുമതി ആവാസവ്യവസ്ഥ
D) കയറ്റുമതി പ്രകടനം

31. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ തത്വം; 'നീമോ ജൂടെക്സ്‌ ഇൻ കോസ സുവ” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം
A) മറുകക്ഷിയെ കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അപലപിക്കുപ്പെടുന്നവരെ കേൾക്കാതിരിക്കരുത്‌
B) ഇരട്ട ശിക്ഷയുടെ അഭാവം
C) സ്വന്തം കാര്യത്തിലും പക്ഷപാതത്തിനെതിരായ നിയമത്തിലും ആരും ജഡ്ജിയാക്കരുത്
D) മുൻകാല പ്രാബാല്യത്തോടെ ഉള്ള നിയമനിർമണമില്ല

32. ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത്‌ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാർട്ട് III  ഭാഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തിടത്തോളം അത്തരം പൊരുത്തക്കേടുകളുടെ പരിധിവരെ അസാധുവാക്യം എന്ന്‌ ഏത്‌ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നു ?
A) ആർട്ടിക്കിൽ 13
B) ആർട്ടിക്കിൽ 32
C) ആർട്ടിക്കിൾ 14
D) ആട്ടിക്കിൾ 22

33.MGNREGS - നുളള ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ്‌ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പേര്‌ നൽകുക.
A) e-Pramaan
B) NeGP
C) SWAN
D) e-Saksham

34. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
i. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണ്‌ സബ്മാൻഡിബുലാർ ഗ്രന്ഥികൾ
iii. പരോട്ടിഡ്‌ ഗ്രന്ഥികൾ നാവിനു താഴെയാണ്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌.
॥. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ മൂന്ന്‌ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ (ചെറിയ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ].
iv. മുണ്ടിനീര്‌ അണുബാധ പരോട്ടിഡ്‌ ഗ്രന്ഥികളെ ബാധിക്കുന്നു,
A) i മാത്രം
B) iii ഉം iv ഉം മാത്രം
C) iv മാത്രം
D) iii ഉം ii ഉം  മാത്രം

A) P-X   Q-V  R-U  S-Y
B) P-W  Q-Y  R-U   S-V
C) P-W  Q-U  R-T  S-V
D)P-X   Q-V   R-T   S-V

36.നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ,തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പോളിയോ കേസുകളിൽ ഏകദേശം 25% പക്ഷാഘാത രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു
പോതുവേ,പോളിയോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷാഘാതം ശരീരത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്
പോളിയോ പകരുന്നത് പോതുവേ മലം - വായ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ്
എപ്പിഡെമിക് പോളിയോമൈലിറ്റിസിൽ ശ്വാസനാളം പരത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്
A) iii മാത്രം
B) i മാത്രം
C) iii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) ii ഉം iii ഉം മാത്രം

37.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്  കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയല്ലാത്തത്‌ ?
A) പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വരെ പുനർനിർമ്മാണം
B) ജനസൗഹുൃദ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സേവനങ്ങൾ
C) പിന്നോക്ക ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്ക്‌ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക
D) താലൂക്ക്‌ ആശുപത്രികളിൽ സൂപ്പർ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ.

38._____________ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്‌ ഇത്‌ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ടത്‌.
A) ഉഗാണ്ട, തിരുവനന്തപുരം
B) സിയറ ലിയോൺ, എറണാകുളം
C) സിയറ ലിയോൺ, തിരുവനന്തപുരം
D) ബുറുണ്ടി, എറണാകുളം

39.ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ചലനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നു.അപ്പോൾ ചെയ്ത ജോലിയാണ്‌
A) പോസിറ്റീവ്‌
B) നെഗറ്റീവ്‌
C) പൂജ്യം
D) പോസിറ്റീവും, നെഗറ്റീവും

40.ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡവും ആരവും 1% കുറഞ്ഞാൽ
A) ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം വർദ്ധിക്കും
B) പലായന പ്രവേഗം വർദ്ധിക്കും
C) ഗുരുത്വാകർഷണം മുലമുള്ള ത്വരണം കുറയും
D) പലായന പ്രവേഗം കുറയും

41.രണ്ട്‌ സമാന്തര തലം കണ്ണാടികൾക്കിടയിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം.
A) 2
B) 4
C) 11
D) അനന്തം

42. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ്‌ ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ
A) എസ്‌. സോമനാഥ്‌
B)  എസ്‌. പാണ്ഡ്യ
C) എ. രാജരാജൻ
D) പി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ

43.താഴെപ്പറയുന്ന ഗ്രാഫ്‌ വ്യക്തമാക്കുന്നത്‌

 A) ചാൾസ്‌ നിയമം
B) ബോയിൽ നിയമം
C) ഡാൾട്ടൻസ്‌ നിയമം
D) അവഗാഡ്രോ നിയമം

44.ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിനെക്കുറിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി  
A) മിശ്രിതത്തിന്റെ അളവ്‌ പൂജ്യമാണ്‌
B)  മിശ്രിതത്തിന്റെ എൻഥാൽപി പൂജ്യമാണ്‌
C)  രണ്ടും A) യുംB) യും
D) ഇതൊന്നുമല്ല,
Question deleted

45.നൈട്രജൻ NCl5 ആയി മാറുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫോസ്ഫറസ്‌ PCl5, ആയി മാറുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്‌
A) P-ൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡി ഓർബിറ്റലുകളുടെ ലഭ്യത, എന്നാൽ N-ൽ ഇവ ലഭ്യമല്ല
B)  P ക്ക്  N -നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട്‌
C)  കോവാലന്റ്‌ ബോണ്ട്‌ രൂപീകരിക്കാനുള്ള N-ന്റെ പ്രവണത കുറവായതുകൊണ്ട്‌
D) അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ P ഖരാവസ്ഥയിലും N വാതകാവസ്ഥയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

46. 2021ലെ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ബെഞ്ചമിൻ ലിസ്റ്റിസും ഡേവിഡ്മാക്മില്ലനും സംയുക്തമായി സമ്മാനിച്ചത് അവരുടെ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനാണ്
A) ജീനോം എഡിറ്റിംഗിനുള്ള ഒരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന്
B) ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന്
C) പെപ്റ്റൈഡുകളുടെയും ആന്റിബോഡികളുടെയും ഫേജ് ഡിസ്‌പ്ലെയ്ക്ക്
D)അസിമട്രിക് ഓർഗാനോകാറ്റലിസിസത്തിന്റെ വികസനത്തിന്  

47.സത്രിയ എന്ന ശാസ്ത്രീയ  നൃത്തരൂപം ഏത്‌ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്‌ ?
A) മണിപ്പൂർ
B) അസം
C) ഉത്തർപ്രദേശ്‌
D) ആന്ധ്രപ്രദേശ്‌

48.ക്ലാസിക്കൽ സംസ്‌കൃത സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകൃതി ഏത് ?
A) വേദങ്ങൾ
B) ധർമ്മപദ
C) ദിഘനികയ
D) മേഘദൂതം

49.ക്രിക്കറ്റ്‌ ബാറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏതാണ്‌ ?
A)കണ്ണും കാൽവിരലും
B) കാലും കൈയും
C) തോളും കാൽവിരലും
D) കഴുത്തും തോളും

50. ഒരു ഹാൻഡ്ബോൾ ഗെയിമിന്റെ ഓരോ ടീമിലും എത്ര ടീം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്‌ 7
A) 7
B) 5
C) 6
D) 8
A) 20000
B) 10000
C) 50000
D) ഇതൊന്നുമല്ല

52.എത്ര അവസാനിക്കുന്ന പൂജ്യങ്ങൾ ആണ്‌ 1x 2x 3...x 100 ൽ ഉള്ളത്‌ ?
A)10
B)  11
C)  21
D) 24


53. മധ്യപദം 212 ആണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി 51 ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആകെത്തുക എന്താണ്‌ ?
A) 10812
B) 10600
C) 10612
D) ഇതൊന്നുമല്ല

54. മണിക്കൂറിൽ 60 കി.മീ. വേഗതയിൽ , A യിൽ നിന്ന്‌ B യിലേക്ക്‌ ഒരു നേർരേഖയിലൂടെ ഒരു കാർ നീങ്ങുകയും തിരികെ B യിൽ നിന്ന്‌   A യിലേക്ക്‌ മണിക്കൂറിൽ 40km വേഗതയിൽ മടങ്ങുകയും ചെയ്തു, അപ്പോൾ കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗത_____________ ആണ്‌.
A) 44
B) 48
C) 50
D) ഇതൊന്നുമല്ല


ആണെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
A) A >B >C
B) C <B<A
C) C<A<B
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

56. 1998 ഓഗസ്റ്റ്‌ 17 തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, 1994 ഓഗസ്റ്റ്‌ 12 ഏത്‌ ദിവസം ആണ്‌ ?
A) ഞായറാഴ്ച
B)  ബുധനാഴ്ച
C)  ചൊവ്വാഴ്ച
D) വെള്ളിയാഴ്ച

57. LOWER:WORLE എന്ന അക്ഷര ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ജോഡിപോലെ സമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) GLAZE : AGELZ
B) AMONG: OMNAG
C) WORDS:ROSWD
D) ENTRY:RNYET

58. ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ സൂചികൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ വലത്‌ കോണിലായിരിക്കും ?
A) 22
B) 24
C) 44
D) 48

59. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക. 111, 133, 143, 155, 188, 200.
A) 111
B) 143
C) 200
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

60. ഒരാൾ തന്റെ കസേര 720 രൂപയ്ക്ക്‌ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക്‌ 25% നഷ്ടപ്പെടും. ഈ 25% നേടുന്നതിന്‌ അയാൾ അത്‌ എത്ര വിലക്ക്‌ വിൽക്കണം ?
A) RS.1,200
B) RS.1,000
C) RS. 960
D) RS. 900

61. അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജയിൽ ഓഫീസർ / ഡെപ്യൂട്ടി ജയിൽ ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക്‌ ധരിക്കാവുന്ന പരമാവധി നല്ല നടപ്പ്‌ സ്ട്രിപ്പുകൾ
A) 4
B)  2
C) 3
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

62. സർക്കാറിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ ആർക്കാണ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജയിൽ ഓഫീസർമാരെ താത്കാലികമായി നിയമിക്കാൻ കഴിയുക ?
A) ജയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി  ഇൻസ്പെക്ടർ  ജനറൽ
B)  ജയിൽ, തിരുത്തൽ സേവനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ
C)  ചീഫ്‌ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല


63. അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജയിൽ ഓഫീസർമാരുടെ തലവൻ
A) ജയിൽ ഓഫീസർ
B)  വെൽഫയർ ഓഫീസർ
C) ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്പറിൻഡന്റ്‌
D) ജോയിന്റ്‌ സൂപ്പറിൻഡന്റ്‌

64. വീട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങാൻ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വനിതാ തടവുകാർ
A) 8 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ
B) 2.5 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ.
C) 1.6 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല

65.കേരളത്തിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
A) കണ്ണൂർ
B) വിയ്യൂർ
C) തിരുവനന്തപുരം
D) കോഴിക്കോട്

66.സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന തടവുകാർക്ക് _________ന് അർഹതയില്ല
A) സാധാരണ പരോൾ
B) അടിയന്തര പരോൾ
C) ഹോം ലീവ്
D)ഇവയിൽ ഒന്നുമല്ല

67.പരോൾ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലാത്ത തടവുകാർ
A) 16 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ
B) 21 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ
C) 27 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ
D) 32 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ

68. പ്രതികൂല പോലീസ്‌ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാരണം പരോളിന്‌ അർഹതയില്ലാത്ത കുറ്റവാളികളുടെ കേസുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ്‌ ?
A) ജില്ലാ ജഡ്ജി
B) ജയിൽ, തിരുത്തൽ സേവനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ,
C) ജില്ലാ കളക്ടർ
D) ജില്ലാ പോലീസ്‌ മേധാവി

69.കേരളത്തിലെ തുറന്ന ജയിലുകളുടെ എണ്ണം
A) 3
B) 2
C) 4
D) 1

70. ജയിലുകളിലെ വിവിധ ഓഫീസ്‌ സെക്ഷനുകളുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
A) അസിസ്റ്റന്റ്‌ ജയിൽ ഓഫീസർ
B) ജയിൽ ഓഫീസർ
C) അസിസ്റ്റന്റ്‌ സൂപ്പറിൻഡന്റ്‌
D) മുകളിൽ കൊടുത്തവയിൽ ഒന്നുമല്ല

71. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ സാധാരണ അവധിയായി അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി ദിവസങ്ങൾ
A) 30
B) 60
C) 15
D) 45

72. ആദ്യത്തെ സാധാരണ അവധി അനുവദിക്കുന്നതിസുള്ള അധികാരം
A) ജയിൽ, തിരുത്തൽ സേവനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ
B) ചീഫ്‌ വെൽഫയർ ഓഫീസർ
C)  സർക്കാർ
D) സൂപ്പറിൻഡന്റ്‌

73. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ജയിൽ
A) കാസർഗോഡ്‌ ജില്ലാ ജയിൽ
B) കോഴിക്കോട്‌ ജില്ലാ ജയിൽ
C) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജയിൽ
D) വിയ്യൂർ ജില്ലാ ജയിൽ

74. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള തുറന്ന ജയിലുകളുടെ എണ്ണം.
A) 1
B) 3
C) 2
D) ഒന്നുമല്ല

75. കേരളത്തിലെ ജയിലുകളുടെ ആദ്യ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ
A) ശ്രീ. പദ്മഗിരീശ്വരൻ നായർ
B) ശ്രീ. ജോൺ മത്തായി
C) ശ്രീ. A.V. ജോൺ
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നുമല്ല,

76.ജില്ലാ ജയിലുകളിൽ താമസിക്കേണ്ട തടവുകാർ
A) 6 മാസത്തിൽ താഴെ തടവിന്‌ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ
B) 6 മാസത്തിസു മുകളിൽ തടവിന്‌ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ
C) 1 വർഷത്തിന്‌ മുകളിൽ തടവിന്‌ ശികഷിക്കാപ്പെട്ടവർ
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ ഒന്നുമല്ല,

77. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ തിരികെ നൽകേണ്ട രേഖ
A) റെമിഷൻ ഷീറ്റ്‌
B)  നോമിനൽ റോൾ
C) വാറണ്ട്‌
D) ജഡ്ജ്മെന്റ്‌ കോപ്പി

78. വധശിക്ഷയ്ക്ക്‌ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്‌ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ എന്ത്‌ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു  മുൻപാണ്‌ വിധിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത്‌ ?
A) 12 വർഷം
B) 8 വർഷം
C) 20 വർഷം
D) 14 വർഷം

79. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്‌, 2000 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്ന കുറ്റമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്‌ ?
i. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഈ നിയമ പ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രഹസ്യ രേഖകളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
ii. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നഗ്നചിത്രം കൈമാവുന്നു.
iii. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റ്വേർഡിന്റെ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ഉപയോഗം.
iv. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച്‌ ഹാക്കിംഗ്‌,
A) iii ഉം iv ഉം മാത്രം
B)  ii ഉം iv ഉം  മാത്രം
C)  iഒഴികെ മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
D) ii ഒഴികെ മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

80. താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തുതകൾ വായിച്ചതിനുശേഷം ഉചിതമായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ബി.ടെക്‌. വിദ്യാർത്ഥിയായ അതുൽ തന്റെ കാമുക്കി നമ്രതയുമായി പിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്രതയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും തന്റെ ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അവളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു.നമ്രത നടപടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
2000-ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്‌ പ്രകാരം ഏത്‌ കുറ്റമാണ്‌ അതുലിനെതിരെ ചുമത്തപ്പെടുക ?
A)വിവര സാങ്കേതിക നിയമം 2000 പ്രകാരം അതുൽ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല
B) സെക്ഷൻ 72 പ്രകാരം രഹസ്യസ്വഭാവത്തിന്റെയും സ്വകാര്യതയുടെയും ലംഘനം
C) സെക്ഷൻ 43 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ,കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം മുതലായ കേടുപാടുകൾ
D) വകുപ്പ് 66E പ്രകാരം സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം

81. Fill in the blanks with proper question tag.
Don’t forget it, _______
A) do it ?
B) don’t it ?
C) will you ?
D) do they ?

82. Fill up using the appropriate verbal form from the following choices.
 He is renovating his house with a view to __________ it.
A) sell
B) selling
C) sold
D) sells

83. Choose the correct answer :
 I don’t even know what __________ Ouija board is.
A) an
B) a
C) the
D) some
 
84. Which out of the following words is a countable noun ?
A) footwear
B) scenery
C) fun
D) poem

85. Which of the following is a complex sentence ?
 A) The box is too heavy to carry
 B) The box is very heavy and hence he cannot carry it
 C) The box is so heavy that he cannot carry
 D) The box is very heavy

 86. Inebriate means
 A) One who pretends to be what he is not
 B) A drunken person
 C) One who lives at the expense of the society
 D) A person who has no self control
 
87. Sine qua non the foreign phrase means
A) prerequisite
B) sincerely
C) indefinitely
D) non-refundable

88. Fill in the blanks with the correct option.
 Half of ___________
A) my friend lives abroad
B) my friend is living abroad
C) my friend living abroad
D) my friends live abroad

 89. Choose the correct passive voice of the following sentence.
 Did she type the passage ?
 A) Whether the passage was typed by her ?
 B) Was the passage typed by her ?
 C) Were the passage typed by her ?
 D) Are the passage typed by her ?
 
90. Identify the meaning of the phrase in italics.
 He is at loggerheads with his many friends.
A) at strife
B) in close contact with
C) away from
D) discussing


91.പതിതന്റെ ഭാവം
A) പാതിത്വം
B) പതിത്തം
C) പാതിതൃം
D) പതിത്വം
Question deleted

92. എതിർലിംഗമേത്‌ ?
A) ധാത്രി
B) ദാനി
C) ദാനവി
D) ദാത്രി

93. ബഹുവചന രൂപമേത്‌ ?
A) നമ്പ്യാർ
B) ചാക്യാർ
C) നമ്പ്യാർമാർ
D) നമ്പ്യാൻമാർ

94.ചേർത്തെഴുതുക
വിധു + ആഗമനം
A)  വിധുവാഗമനം
B)  വിധ്വാഗമനം
C) വിധാഗമനം
D) വിധ്യാഗമനം

95.ശരിയായ പദമേത്‌ ?
A) സ്വയംരക്ഷ
B)  അസ്തമനം
C) അനാശ്ചാദനം
D)  സാമൂഹ്യം
Question deleted

96. പര്യായപദം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) സാമ്രാട്ട്
B) ഉമ്പർകോൻ
C) മഹാരാജാവ്‌
D)  സമ്രാട്ട്‌

97.സമാനപദമേത്
സസ്നേഹം
A) സമേതം
B) സവിനയം
C) സമൂഹം
D)  സുസ്മിതം

98. പത്തനം. തുല്യാർത്ഥമുള്ള പദമേത്
A)  വീഴ്ച
B) കൊട്ടാരം
C) പത്തായം
D) പട്ടണം

99. പിരിച്ചെഴുതുക
സതീച്ഛ
A) സതി + ഈച്ഛ
B) സതി + ഇച്ഛ  
C) സതീ +  ഇച്‌ഛ
D) സ + തീച്ഛ

100. വിപരീത പദമേത്‌ ?
ഊഷരം
A) തീക്ഷ്ണം
B) ആർദ്രം
C) ഉർവ്വരം
D) ഉൽഫുല്ലം


Previous Post Next Post