Data Entry Operator- Degree Level Main Examination Question Paper and Answer Key

 Question Code: 120/2022 (A)    

Name of Post: Data Entry Operator- Degree Level Main Examination

Department: ST Development

Cat. No: 060/2020

Date of Test: 25.11.2022


1. മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായും നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ.
i. ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയിൽ നിന്ന്‌ 322 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക്‌ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു.
ii. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പതുക്കെ കുറയുകയും 1934 മെയ്‌ മാസത്തിൽ അത്‌ ഔപചാരികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
iii. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യ സെന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റഗോംഗ്‌ ആയുധപ്പുര റെയ്ഡ്‌ നടന്നിരുന്നു.
iv. 1930 നവംബർ 12 ന്‌ ഗാന്ധിജി ആദ്യവട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) i ഉം iii ഉം മാത്രമാണ്‌ ശരി
C) iv മാത്രമാണ്‌ ശരി
D) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രമാണ്‌ ശരി

2. 1857-ലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസക്തമായ വസ്തുതകൾ.
i. ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം-പിടിച്ചടക്കാനുള്ള അവകാശവുമായി സത്താറ, ജയ്പൂർ,സമഭൽപൂർ, ബാഗത്‌, ഉദയ്പൂർ, ത്ധാൻസി, നാഗ്പൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ii. ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ്‌ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യാപാര താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക്‌ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഈസ്റ്റ്‌ ഇന്ത്യാ കമ്പനി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച്‌ ഇന്ത്യൻ കരകൗശല വസ്തുക്കളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ഒരു വിദേശ
ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയുടെ അനുബന്ധമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
iii. 1858-ലെ നിയമത്തിനു ശേഷവും ഈസ്റ്റ്‌ ഇന്ത്യാ കമ്പനി ഭരണം വളരെക്കാലം തുടർന്നു.
iv. 1857-ലെ കലാപം പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിന്റെ യുഗത്തിന്‌ അറുതിവരുത്തി, സാമ്പത്തിക ചൂഷണത്തിന്റെ യുഗത്തിന്‌ ഇടം നൽകി. കലാപത്തിന്റെ വൈകാരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായിരുന്നു. വംശീയ വിദ്വേഷം ഒരു പക്ഷേ സമരത്തിന്റെ
ഏറ്റവും മോശമായ പൈതൃകമായിരുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) i മാത്രം ശരിയും iv തെറ്റുമാണ്‌
C) i,ii,iv മാത്രമാണ്‌ ശരി
D)  i, ii, iii എന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്‌

3. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കൊളച്ചൽ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ.
i. ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു കൊളച്ചൽ യുദ്ധം.
ii. അഞ്ചിക്കയ്മൽ (എറണാകുളം പ്രദേശം) മാർത്ത വടക്കുംകൂരിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഡച്ചുകാർ ആഗ്രഹിച്ചു.
iii. ബറ്റാവിയയിൽ നിന്ന്‌ ഡച്ചുകാർക്ക്‌ ആവശ്യമായ സൈനിക സഹായം ലഭിച്ചു.
iv. 1743 മെയ്‌ 22 ന്‌ മാവേലിക്കരയിൽ വെച്ച്‌ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും കമാൻഡർ റെനോക്കാസിർസും ചേർന്ന്‌ സമഗ്രമായ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു.
A) iiiമാത്രമാണ്‌ ശരി
B)ii,iii എന്നിവ മാത്രമാണ്‌ ശരി
C) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രമാണ്‌ ശരി
D)i,ii,iv എന്നിവ മാത്രമാണ്‌ ശരി

4. ഐക്യകേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ.
i. നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ്‌ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിഷ്കരണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു.
ii. ദളവയുടെയും ദിവാന്റെയും ഭരണം 1959 വരെ തുടർന്നു.
iii. ടി. കെ. നാരായണ പിള്ളയുടെ ഭരണകാലത്ത്‌ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച്‌ ഐക്യകേരളം രൂപീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്‌ തീരുമാനിച്ചു.
iv. സംസ്ഥാന പുനർവിതരണ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്‌ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ്‌ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത്‌.
A) i, ii,iv എന്നിവ മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) i ഉംii ഉം മാത്രമാണ്‌ ശരി
C) iii മാത്രം ശരിയാണ്‌
D) ii മാത്രം ശരിയാണ്‌
Question deleted


5. ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന.
i. ചാർട്ട്‌ ചെയ്ത കരട്‌ പിന്നീട്‌ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഒടുവിൽ 1945 ഏപ്രിൽ -ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ സാൻഫ്രാൻസിസ്‌കോ കോൺഫറൻസിൽ അമ്പത്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു.
ii. ആർട്ടിക്കിൾ 24 പ്രകാരം, അംഗങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന്‌ നൽകുന്നു.
iii. നോർവീജിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ട്രൈഗ്വെലിക്ക്‌ ഫസ്റ്റ്‌ സെക്രട്ടറി ജനറലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
iv. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സ്ഥിരാംഗമല്ലാത്ത അംഗങ്ങൾക്കും വീറ്റോ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
A) i, ii, iii മാത്രം ശരിയാണ്‌
B) iv മാത്രമാണ്‌ ശരി
C) i ഉംii ഉം മാത്രം ശരിയാണ്‌
D) i ഉം iii ഉം മാത്രമാണ്‌ ശരി

6. ആസാദികാ അമൃത്‌ മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വസ്തുതകൾ.
i. ആസാദികാ അമൃത്‌ മഹോത്സവം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ  75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനും സ്മരിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്‌.
ii. ആസാദികാ അമൃത്‌ മഹോത്സവം 2022 ഓഗസ്റ്റ്‌ 15-ന്‌ ആരംഭിച്ചു. അത്‌ നമ്മുടെ 75-ാ0 സ്വാതന്ത്ര്യവാർഷികത്തിനായുള്ള 50 ആഴ്ചകളുടെ കൗണ്ട്ഡൗൺ ആരംഭിച്ച്‌ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം 2023 ഓഗസ്റ്റ്‌ 15-ന്‌ അവസാനിക്കുക.
iii. സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക്‌ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ത്യാഗങ്ങൾ പാടാത്ത നായകന്മാരുടെ ജീവനുള്ള കഥകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്‌ സഹായിക്കുന്നു.
iv. ബിർസ മുണ്ട ജയന്തി, നേതാജിയുടെ താത്കാലിക സ്വതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം,ഷഹീദ്‌ ദിവാസ്‌ തുടങ്ങിയവ ഈ വിഷയത്തിന്‌ കീഴിലുള്ള പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം ശരിയാണ്‌
B) i,iii,ivഎന്നിവ മാത്രം ശരിയാണ്‌
C) i ഉം iii ഉം മാത്രം ശരിയാണ്‌
D) iii ഉം  മാത്രം ശരിയാണ്‌

7.ഗംഗാ തടത്തിന്‌ കുറുകെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തലവരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മർദ്ദം മൺസൂൺ ട്രോഫ്‌ ' എന്ന പ്രതിഭാസം ഏത്‌ സീസണിലാണ്‌ സംഭവിക്കുന്നത്‌ ?
A) തണുത്ത കാലാവസ്ഥ
B)ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ
C)  തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം
D) വടക്ക്‌ കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം

8.2800 കിലോമീറ്റർ ആഴം മുതൽ കാമ്പിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്‌ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തെ _____________എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
A) ബാരിസ്ഫിയർ
B) പൈറോസ്ഫിയർ
C) വെയ്ചെർട്ട്‌-ഗുട്ടൻബർഗ്‌ സോൺ
D) മെസോസ്ഫിയർ

9.ഒരു പ്രദേശത്ത്‌ കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതും ശരിയായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ
A)സംഭരണം
B) കരുതൽ
C) സാധ്യതയുള്ള വിഭവം
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവ ഒന്നുമല്ല


10.GSLV-F 10 ജിയോസിൻക്രോണസ്‌ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം.
A) EOS-04
B) GISAT-1
C) RISAT-28
D) CARTOSAT-2A

11.നൈജറിലും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ നൈജീരിയയിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ വിഭാഗം.
A) മാസായി
B) ഹൗസ
C) ബിന്ദിബു
D) ട്യൂറെഗ്സ്‌

12.കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌.
A) കരമന
B) പാമ്പാടുംപാറ
C) പീച്ചി
D) ശ്രീകാര്യം

13.WTO യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
A) രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി ഒരു വ്യാപാര വേദി സ്ഥാപിക്കുക.
B) ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കുമായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സര വിപണി പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥാപിക്കുക.
C) ലോക വിഭവങ്ങളുടെ ഒപ്റ്റിമൽ വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു നിയമാധിഷ്ഠിത വ്യാപാര വ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കുക.
D)  മിച്ച വിഭവങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിനായി രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹകരണ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക.

14. GSTN എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.
A) Goods and Services Tax Network
B) Goods and Services Trade Network
C) Goods’ Source Tax Network
D) Goods and Services Transport Network

15. നീതി ആയോഗും, ആസൂത്രണ കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച്‌ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ പ്രസ്താവന/കൾ ആണ്‌ ശരി ?
i. സംസ്ഥാനത്ത്‌ നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നീതി ആയോഗിന്‌ അധികാരമില്ല അതൊരു ഉപദേശക സമിതിയാണ്‌.
ii. സംസ്ഥാന നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‌ മുമ്പ്‌ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്‌ ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ്‌.
A) i മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) ii മാത്രമാണ്‌ ശരി
C) രണ്ടും ( i ഉം ii ഉം) ശരിയാണ്‌
D)  രണ്ടും (i ഉം ii ഉം) ഭാഗികമായി ശരിയാണ്‌

16.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ നികുതിയാണ്‌ കേന്ദ്ര തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്‌ ?
A)സർവ്വീസ്‌ ടാക്സ്‌
B) വാങ്ങൽ നികുതി
C)  ലക്ഷ്വറി ടാക്സ്‌
D) ലോട്ടറിയുടെ നികുതി


17.ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ. പിയൂഷ്‌ ഗോയൽ ഈയിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ മ്യൂസിയം ഏത്‌ സംസ്ഥാനത്താണ്‌ ?
A) തമിഴ്‌നാട്‌
B) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‌
C) ഗുജറാത്ത്‌
D) പഞ്ചാബ്‌

18.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ്‌ GST യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ ?
A)104
B) 103
C) 102
D) 101

19.സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌, സെക്യുലർ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ചേർത്തത്‌____________വഴിയാണ്‌.
i. 44-ാം ഭേദഗതി
ii. 42-ാം ഭേദഗതി
iii. 39-ാം ഭേദഗതി
iv. 5-ാം ഭേദഗതി
A) i
B) ii
C) iii
D) iv

20. രാഷ്ട്രപതിക്ക്‌ ഒരു ഓർഡിനൻസ്‌ പ്രഖ്യാപിക്കാം
i. രണ്ട്‌ സഭകളും സെഷനിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ
ii. ഒരു സഭ മാത്രം സെഷനിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ
iii. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
iv. ഏത്‌ സമയത്തും
A) i ഉം iii ഉം മാത്രം
B) i ഉം ii ഉം മാത്രം
C)  iii
D)  iv


21. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 103 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി.
i. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും (ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ) സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികളിൽ പ്രവേശനത്തിന്‌ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന്‌ 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി.
ii. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികളിലെ തൊഴിലിനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്‌ 10% സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി.
iii. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും (ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ) പ്രവേശനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികളിലെ തൊഴിലിനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്‌ 12.5%
സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി.
iv. കേന്ദ്രസർക്കാർ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികളിലെ തൊഴിലിനും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്‌ 12.5%
സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി.
A) i
B) ii
C) iii
D) iv

22. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(a) അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പ്രകടിപ്പിക്കലിനും ഉള്ള മൗലികാവകാശം ഉറപ്പുനൽകുന്നത്‌. ________എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌.
i. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ
ii. മാന്യതയും ധാർമ്മികതയും
iii. കോടതിയലക്ഷ്യം
iv. ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിനുള്ള പ്രേരണ
A) i മാത്രം
B) ii മാത്രം
C)  iii ഉം iv ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നവയെല്ലാം

23. ഒരു വ്യക്തിക്ക്‌, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു പൊതു ഓഫീസ്‌ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതോ വഹിക്കുന്നതോ എന്ത്‌ അധികാരത്തിലാണെന്ന്‌ കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റിട്ട്‌ ആണ്‌
i. മാൻഡമസ്‌ റിട്ട്‌
ii. ക്വോ വാറന്റോ റിട്ട്‌
iii. സെർട്ടിയോററി റിട്ട്‌
iv. നിരോധന റിട്ട്‌
A) i
B) ii
C) iii
D)  iv

24. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളർ ആൻഡ്‌ ഓഡിറ്റർ ജനറലിനെ കുറിച്ച്‌ ശരി ?
i. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു.
ii. അദ്ദേഹം അധികാരം നിലനിർത്തുന്നത്‌ അവസാനിപ്പിച്ചതിന്‌ ശേഷം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ കീഴിലുള്ള തുടർന്നുള്ള ഓഫീസിന്‌ യോഗ്യനായിരിക്കും.
iii. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി എന്ന നിലയിൽ സമാനമായ രീതിയിലും സമാനമായ കാരണങ്ങളാലും മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.
iv.CAG യുടെ ശമ്പളം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകീകൃത ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്‌ ഈടാക്കുന്നത്‌.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉംii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) iii ഉം iv ഉം മാത്രം

25. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക്‌ കീഴിൽ എത്ര മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്‌ ?
i. 10
ii. 11
iii. 8
iv. 9
A)i
B) ii
C)  iii
D)  iv

26. തുല്യനീതിയും സൗജന്യ നിയമസഹായവും
i. മൗലികാവകാശ ചാപ്റ്ററിന്‌ കീഴിൽ ഉറപ്പു നൽകുന്നു.
ii. സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായത്തിന്‌ കീഴിൽ അംഗീകരിച്ചു.
iii. മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
iv. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല,
A) i
B) ii
C)  iii
D) iv

27. ഇന്ത്യയുടെ 48-ാമത്‌ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസാണ്‌
i. ജസ്റ്റിസ്‌ എൻ. വി. രാമണ്ണ
ii. ജസ്റ്റിസ്‌ എ. എം. ഖാൻവിൽക്കർ
iii. ജസ്റ്റിസ്‌ ഉദയ്‌ ഉമേഷ്‌ ലളിത്‌
iv. ജസ്റ്റിസ്‌ ഡോ. ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്‌
A) i
B) ii
C) iii
D) iv

28. കേരള സർക്കാരിന്റെ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ്‌ പ്രോഗ്രാമിനെ (MGNREGA)സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
1. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഉപജീവന വിഭവശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്‌ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
2. പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
3. ദേശീയ ഐക്യത്തിന്റെ വികാരത്തിന്റെ വികസനവും ഏകീകരണവും.
4. സാമൂഹിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ മുൻകൈയെടുക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
A) 1 ഉം3ഉം
B) 2 ഉം4 ഉം
C) 3 മാത്രം
D) 4 മാത്രം

29. രണ്ട്‌ പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഒന്ന്‌ Assertion (A) എന്നും മറ്റൊന്ന്‌ Reason (R) എന്നും ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന്‌ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
Assertion (A)  : ഗവൺമെന്റ്‌ നയങ്ങളും പരിപാടികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റിന്റെ മാനേജർ കഴിവുകളുടെ രണ്ടാം നിരയായി പൊതുസേവകരുടെ ഒരു കേഡർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കേരള സിവിൽ സർവ്വീസ്‌ രൂപീകരിച്ചു.
Reason (R) : സർക്കാരിൽ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഉന്നതതലത്തിലും രണ്ടാംതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു.
A) (A) ഉം (R) ഉം ശരിയാണ്‌, (R) എന്നത്‌ (A) യുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമാണ്‌
B) (A) ഉം (R) ഉം ശരിയാണ്‌, എന്നാൽ (R)  (A) യുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമല്ല
C) (A) ശരിയാണ്‌ എന്നാൽ (R) തെറ്റാണ്‌
D)  (A) തെറ്റാണ്‌, എന്നാൽ (R)ശരിയാണ്‌

30. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ K-Fon- ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത്‌ ?
A) ഒരു പ്രധാന അടിസ്ഥാന നെറ്റ് വർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക
B) ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത പകർന്നു നൽകുക
C)  ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം കുറയ്ക്കുന്നു.
D)  വലിയ കണക്റ്റിവിറ്റി

31.കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ്‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ പട്ടിക താഴെകൊടുക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ജെൻഡറുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാം കണ്ടെത്തുക.
A) സാകല്യം
B) സഫലം
C)  സായംപ്രഭ ഹോം
D) വർണം

32.കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A)കേരളത്തിലെ ശരാശരി വേതന നിരക്ക്‌ ഇന്ത്യയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്‌
B) കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ മുഖ്യഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്‌ സേവനമേഖല
C)  കോവിഡ്‌ -19സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മോശമായി ബാധിച്ചു
D)  കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ദ്വിതീയ, തൃതീയ മേഖലകൾ കോവിഡ്‌ -19 ന്‌ ശേഷം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

33.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സർവ്വകലാശാല ഏതാണ്‌ ?
A)കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
B) കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
C)  മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
D)  ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത  സർവ്വകലാശാല

34.പ്ലാസ്മ ക്ലിയറൻസ്‌ എന്നത്‌ ഒരു നിശ്ചിത യൂണിറ്റ്‌ സമയത്ത്‌ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന്‌ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്മയുടെ അളവാണ്‌. കൂടാതെ C=UV/P ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്‌ കണക്കാക്കാം. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന്‌ GFR കണ്ടെത്തുക.
മൂത്രത്തിൽ ഇനുലിൻ സാന്ദ്രത - 125mg/dL
പ്ലാസ്മയിലെ ഇനുലിൻ സാന്ദ്രത - 1 mg/dL
മൂത്രത്തിന്റെ അളവ്‌ - 1 mL/min
A)1 mL/min
B)125mL/min
C) 0.008mL/min
D) 180mL/min

35.സോമാറ്റോസ്ററാറ്റിൻ സംബന്ധിച്ച്‌ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന്‌ GSH, TSH എന്നിവയുടെ സ്രവണം തടയുന്നു.
ii. ആമാശയ സ്രവത്തെയും ചലനത്തെയും തടയുന്നു.
iii. പാൻക്രിയാറ്റിക്‌ ജ്യൂസ്‌ സ്രവിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നു.
iv. GIP യുടെ സ്രവണം തടയുന്നു.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii,iv)
B) i ഉം ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) ii ഉം iii ഉം മാത്രംA) a-ii,b-iii,c-iv,d-i
B) a-iv,b-iii, c-i,d- ii
C) a-iii,b-i,c-iv, d-ii
D) a-iii,b-iv,c-ii, d-i


37.ഹിസ്റ്റോൺസ്‌ പോസിറ്റീവ്‌ ചാർജ്‌ കാണിക്കുന്നു, കാരണം ധാരാളമായി
1. ലൈസിൻ, അസ്പാർട്ടേറ്റ്‌, ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്‌
1. ലൈസിൻ, അർജിനൈൻ
॥. അസ്പാർട്ടേറ്റ്‌, ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ്‌
1ഗ. അർജിനൈൻ, അസ്പാർട്ടേറ്റ്‌
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)i ഉം iii ഉം മാത്രം
B) ii മാത്രം
C)  iv മാത്രം
D)  i മാത്രം

A)a-ii,b-iii,c-iv,d-i
B)a-iii,b-iv,c-i,d-ii
C) a-iii,b-iv,c-ii,d-i
D) a-iv,b-i,c-ii,d-iii

39.m1, പിണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കണികP1, Pഎന്ന ബിന്ദുവിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്‌ ആരംഭിച്ച്‌,ഘർഷണരഹിതമായ നേരായ ചരിഞ്ഞ പാതയിലൂടെ PQ 45° യിൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക്‌ കീഴിൽ തിരശ്ചീനമായി നീങ്ങി നിലത്തെ Q പോയിന്റിലെത്തുന്നു. m2<m1 പിണ്ഡത്തിന്റെ മറ്റൊരു കണിക P2 യിൽ P നിന്ന്‌ ലംബമായി നിലത്ത്‌ R എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക്‌ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i P1 and P2  തുല്യ വേഗതയിൽ നിലം തൊടും
ii P1 and P2 ഒരേസമയം നിലത്തു തൊടും.
iii P1 എടുത്ത സമയവും P2 നിലം തൊടാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം √2ആണ്‌.
iv. P1,P2  എന്നിവ 1/√2 എന്ന അനുപാതത്തിലുള്ള വേഗതയിൽ ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കും.
A) i ഉം ii ഉം
B) i ഉം iii ഉം
C) ii ഉം iv ഉം
D) iii ഉം iv ഉം

40.ഫോക്കൽ ലെങ്ത്‌ f ഉം വക്രത R ന്റെ ആരവും ഉള്ള ഒരു കോൺകേവ്‌ മിറർ പ്രധാന അച്ചുതണ്ട്‌ അടങ്ങിയ ഒരു തലം ഉപയോഗിച്ച്‌ പകുതിയായി മുറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ തെറ്റ്‌ ?
i. വക്രതയുടെ ആരം R/2 ആയി മാറുന്നു.
ii. ഫോക്കൽ ലെങ്ത്‌ f/2 ആയി മാറുന്നു.
iii. ഫോക്കൽ ലെങ്ത്‌ 2f ആയി മാറുന്നു.
iv. വക്രതയുടെ ആരം 2Rആയി മാറുന്നു, അതേസമയം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്‌ അതേപടി തുടരുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) iii മാത്രം
C) iv മാത്രം
D) i,ii,iii,iv എന്നീ നാലും

41.r എന്ന ആരമുള്ള ഒരു ഗോളം ρ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ്‌ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്‌, അത്‌ സാന്ദ്രത σ എന്ന ദ്രാവകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗോളത്തിന്റെ ഭാരം കുറയുന്നത്‌ (ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമുള്ള ത്വരണം g ആണ്‌)
A) (4/3)πr3ρg
B) (4/3)πr3σg  
C) 0
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല

42.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. ചന്ദ്രനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ദൗത്യമാണ്‌ ISRO യുടെ ചന്ദ്രയാൻ-2.
ii. ചന്ദ്രനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ ദൗത്യമാണ്‌ ചന്ദ്രയാൻ-2.
iii. 2021 ഓഗസ്റ്റ്‌ 12-ന്‌ വിക്ഷേപിച്ച ISRO യുടെ GSLV-F10/EOS-03, ഒരു പരാജയ ദൗത്യമായിരുന്നു
iv. വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിന്‌ ദ്വിമുഖ ആശയവിനിമയം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സമർപ്പിത വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമാണ്‌ GSAT-3.
A) i ഉം iii ഉം iv ഉം
B) i ഉം ii ഉം iv ഉം
C) ii ഉംiii ഉം
D) i, ii,iii,iv ഉം

43.അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലും 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും 0.75 മോളുകൾ അടങ്ങിയ 18.3 ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ വാതകം നമുക്കുണ്ടെന്ന്‌ കരുതുക. എല്ലാ ഓക്സിജനും ഒരേ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഓസോണായി പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ, ലിറ്ററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഓസോണിന്റെ അളവ്‌ എത്രയായി
രിക്കും ?
A) 18.3L
B) 9.15L  
C) 12.2L
D)  27.45L

44.50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ, 0.5 മോൾ സുക്രോസ്‌ 19.5 മോൾ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയുടെ നീരാവി മർദ്ദം കണക്കാക്കുക (50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ നീരാവി മർദ്ദം 40 ടോറാണ്‌).
A) 36 torr
B) 37torr
C)  38 torr
D)  39 torr


45.0.2 M HNO3 യുടെ 50 ml നെ 10 ml 0.1M NAOH മായി കലർത്തുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന H+ അയോൺ സാന്ദ്രത എന്താണ്‌ ?
A) 0.14M
B) 0.15 M
C) 0.16M
D) 0.17M

46.ആധുനിക ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഏത്‌ ഗ്രൂപ്പിലാണ്‌ സിന്തറ്റിക്‌ മൂലകം ഒഗനെസൺ (Og) ഉൾപ്പെടുന്നത്‌ ?
A) 15
B) 16
C) 17
D)  18

47.ഏത്‌ ജാതിക്കാരാണ്‌ “തിരയാട്ടം' നടത്തുന്നത്‌ ?
A) നായർ
B) ചാക്കിയാർ
C) കുറിച്യർ
D) പെരുമണ്ണൻ

48.ലിബറോ' എന്നത്‌ ഏത്‌ ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ്‌ ?
A) ഫുട്‌ബോൾ
B) ഹോക്കി
C) വോളിബോൾ
D) ക്രിക്കറ്റ്‌

49.“പാറപ്പുറത്ത്‌” എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്‌ എന്താണ്‌ ?
A) കെ. ഇ. മത്തായി
B) ഇ. എം. കോവൂർ
C)  പി. സി. ഗോപാലൻ
D) കെ. ജെ. ബേബി

50.ഭാനുമതിയും മദനനുമാണ്‌_________ മലയാള കവിതയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.
A)ലീല
B) വാഴക്കുല
C)  ദുരവസ്ഥ
D)  രമണൻ
 Correct Answer :C

52.10 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ശരാശരി 20 ആണെന്ന്‌ കണ്ടെത്തി. 12 എന്നത്‌ 21 എന്ന്‌ തെറ്റായി വായിച്ചതായി പിന്നീട്‌ കണ്ടെത്തി. ശരിയായ ശരാശരിയേത്‌ ?
A)33.3
B) 19.1
C)  20.9
D) 22.2

53.ഒരു ഓഫീസിലെ 80% ജീവനക്കാരും സ്ത്രീകളാണ്‌, ആകെ പുരുഷ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 25 ആണ്‌. സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
A) 100
B)125
C)  115
D) 90

54.പര്യടനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മണിക്കൂറിൽ 64 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ 160 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അടുത്ത 160 കി. മീ. മണിക്കൂറിൽ 80 കി. മീ. സഞ്ചരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ആദ്യ 320 കിലോമീറ്റർ ടൂറിന്റെ ശരാശരി വേഗത എത്ര ?
A) 36.55 Km/hr
B) 36 Km/hr
C) 71.11Km/hr
D) 72Km/hr

55.a:b::c:d എങ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി?
A)ac=bd
B)ab=cd
C) ad=bc
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

56.2022-ലെ കലണ്ടർ _____________വർഷത്തിന്‌ സമാനമായിരിക്കും.
A) 2030
B) 2031
C) 2032
D) 2033

57.നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഒറ്റയാനെ തിരിച്ചറിയുക.
A) 101
B) 103
C)  105
D)  107

58.4: 10-ൽ ക്ലോക്കിന്റെ രണ്ട്‌ കൈകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ കണ്ടെത്തുക.
A) 61°
B) 68°
C) 55°
D) 65°

59. 12, 36, 80,________ 252.
A) 150
B) 110
C) 125
D) 168

60.CHAIR  34567 എന്നും RENT എന്നത്‌ 7128 എന്നും എഴുതിയാൽ, REAR_________ എന്ന്‌ എഴുതുന്നു.
A) 7157
B) 7137
C)  1731
D) 1751

61. ASCII code for alphabet A is
A) 10
B) 65
C) 97
D) None of these

62. SDRAM refers to
A) Synchronous DRAM
B) Static DRAM
C) Semi DRAM
D) Second DRAM

63. Decimal equivalent of hexadecimal 61h
A) 20
B) 33
C) 61
D) 97

64. Which is the internet protocol used in the URL https://www.mycollege.org/index.php ?
A) www
B) https
C) org
D) index

65. Program that combines one or more object files and generate a single executable file
A) Compiler
B) Debugger
C) Interpreter
D) Linker

66. Which of the following memory is non-volatile ?
A) DRAM
B) ROM
C) SRAM
D) None of these

67. What is the value of sum after the execution of the following code ?
 int sum = 0;
 for(int i = 1; i < = 5; i + +)
 {
 if(i % 2 = = 0) continue;
 sum += i;
 }
A) 1
B) 6
C) 9
D) 15

68. Protocol used to send mail
A) FTP
B) HTTP
C) SMTP
D) WWW

69. Agency which assigns IP addresses
A) ANSI
B) ICANN
C) IEEE
D) IMAP

70. Keyboard shortcuts used for find and replace functions
 A) Ctrl+F, Ctrl+H
 B) Ctrl+F, Ctrl+R
 C) Ctrl+C, Ctrl+V
 D) Ctrl+S, Ctrl+X

71. Which operator is used to concatenate contents of two cells in excel ?
A) Plus (+)
B) Hash(#)
C) Dot(.)
D) Ampersand(&)

72. The basic unit of a worksheet into which you enter data in excel is called a
A) Tab
B) Cell
C) Box
D) Range

73. Keyboard shortcut to start slide show in PowerPoint
A) Ctrl + R
B) Ctrl + S
C) F5
D) F6

74. In Visual Basic, which of the following keyword tells the computer to pass the variable’s address rather than its contents ?
A) ByAdd
B) ByPoint
C) ByRef
D) ByVal

75. Function overloading is an example of
A) Abstraction
B) Encapsulation
C) Inheritance
D) Polymorphism
 
76. Which of the following is not a type of inheritance in C++ ?
A) Multiple
B) Multilevel
C) Distributed
D) Hierarchical

77. Which of the following instruction tells the computer to close the current form in Visual Basic ?
A) This.Close( )
B) Me.Close( )
C) Close.this( )
D) Close( )
 
78. The key that represents relationship between database tables
A) Foreign Key
B) Super Key
C) Candidate Key
D) Primary Key

79. In SQL, the insert, delete and update commands come under
A) TCL (Transaction Control Language)
B) DCL (Data Control Language)
C) DDL (Data Definition Language)
D) DML (Data Manipulation Language)

80. How do we write a comment in JavaScript ?
A) /* comment */
B) // comment
C) #comment
D) ;comment
Question deleted

81. Choose the correctly spelt word from the following.
A) Guage
B) Momento
C) Pronounciation
D) Righteous

82. She is relieved __________ her duty.
A) from
B) of
C) off
D) in

83. Choose the odd one out.
A) idle
B) indolent
C) ideal
D) lethargic

84. Choose the correct sentence.
A) Everyone of the girls love to have gifts
B) Thirty thousand dollars is a huge amount
C) Ideal
D) Lethargic
Question deleted


85. Choose the correct one.
A) loaf-loafs
B) sheep-sheep
C) louse-louses
D) echo-echo

86. The more you try, the _______ it is.
A) good
B) better
C) best
D) worst
 
87. I am wrong in this case, _______
A) am I ?
B) amn’t I ?
C) are I ?
D) aren’t I ?

88. Their _______ is different and the best in this field.
A) nota bene
B) ad infinitum
C) bona fide
D) modus operandi

 89. Dr. Salim Ali was a naturalist and an expert on birds. Find a one word substitute for the underlined set of words.
A) ornithologist
B) ophthalmologist
C) orthodontist
D) philanthropist

90. When the police _______, the thief had already left.
A) come
B) came
C) was coming
D) has Come

91. നെന്മണി -- ശരിയായി പിരിച്ചെഴുതുന്നത്‌ എങ്ങനെ ?
A)നെൻ+ മണി
B) നെൽ + മണി
C) നെന്മ + അണി
D) നെല്ല്‌ + മണി

92.കവി എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗമേത്‌ ?
A) കവയിത്രി
B) കവിയിത്രി
C) കവിയത്രി
D) കവയത്രി

93.“യാഥാർത്ഥ്യം അവഗണിച്ച്‌ പ്രവർത്തിക്കുക” - എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏത്‌ ?
A) കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക
B) കൊത്തും കോളും ഒക്കുക
C) കണ്ണടച്ച്‌ ഇരുട്ടാക്കുക
D) ഒഴുക്കത്ത്‌ വാലാട്ടുക

94.ശുദ്ധമായ വാക്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)  മത്സരവിജയികൾക്ക്‌ മുമ്മൂന്ന്‌ പുസ്തകം വീതം കൊടുത്തു
B) മത്സരവിജയികൾക്ക്‌ മൂന്ന്‌ പുസ്തകം കൊടുത്തു,
C) മത്സരവിജയികൾക്ക്‌ മൂന്ന്‌ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുത്തു,
D) മത്സരവിജയികൾക്ക്‌ മൂന്ന്‌ പുസ്തകങ്ങൾ വീതം കൊടുത്തു
Question deleted


95.കാട്ടുമനുഷ്യൻ എന്നത്‌ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ്‌ ?
A)  കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
B) കാടുകൊണ്ട്‌ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ
C) കാട്ടിൽ നിന്ന്‌ വരുന്ന മനുഷ്യൻ
D) കാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മനുഷ്യൻ

96.കടൽ എന്നർത്ഥം വരുന്ന മറ്റൊരു പദം ഏത്‌ ?
A) അർണവം
B) ശാർദ്ദൂലം
C) വാജി
D) അശ്മം

97.താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) അസ്തികൂടം
B) അസ്ഥികൂടം
C) അസ്ഥിക്കൂടം
D) അസ്തിക്കൂടം

98.“പ്രശാന്തം” - എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദം ഏത്‌ ?
A) നിശാന്തം
B) പ്രദോഷം
C) പ്രക്ഷുബ്ധം
D) നിർദോഷം

99.“കൊടുത്തു +ഇല്ല' - ചേർത്തെഴുതിയതിൽ ശരിയേത്‌ ?
A) കൊടുത്തുഇല്ല
B) കൊടുത്തില്ല
C) കൊടുത്തതില്ല
D) കൊടുത്തീല

100.‘Many a pickle (little) makes a mickle’ ഇതിന്‌ സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ലേത്‌ ?
A) അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം
B) അച്ചാർ കൂടിയാൽ സദ്യ കേമം
C) പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം
D) ഉപ്പോളം വരുമോ ഉപ്പിലിട്ടത്‌

Previous Post Next Post