Degree Level Preliminary Exam 2022 - Stage 2 - Question Paper and Answer Key


1. മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മോഴിക്കുന്നത്ത്‌ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ ജനിച്ചത്‌.

A) മഞ്ചേരി
B) ചെറുപ്ലശ്ശേരി
C) കൽപ്പാത്തി
D) പയ്യന്നൂർ

2. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏത്‌ സ്ത്രീയാണ്‌ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അംഗമല്ലാത്തത്‌ ?
A) ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ
B) അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ
C) അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ
D) ആനി മസ്കറീൻ

3. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ഏത്‌ വൈസ്രോയിയാണ്‌ ഇൽബർട്ട്‌ ബിൽ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ ?
A) ലോർഡ്‌ ലിട്ടൺ
B) ലോർഡ്‌ മിന്റോ
C) ലോർഡ്‌ റിപ്പൺ
D) ലോർഡ്‌ കഴ്സൺ

4. 1663-ൽ കൊച്ചി പിടിച്ചടക്കിയ വിദേശശക്തി ?
A) പോർച്ചുഗീസുകാർ
B) ഫ്രഞ്ച്‌
C) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
D) ഡച്ചുകാർ

5. 1775-ൽ രണ്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ്സ്‌ നടന്നത്‌.
A) ന്യൂയോർക്ക്‌
B) ഫിലാഡൽഫിയ
C) വാഷിംഗ്ടൺ
D) സാൻ ഫ്രാൻസിസ്‌കോ

6. ആരാണ്‌ “നിയമങ്ങളുടെ ആത്മാവ്‌" (The Spirit of Laws) എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്‌ ?
A) മോണ്ടെസ്ക്യൂ
B) വോൾട്ടയർ
C) റൂസ്സോ
D) തോമസ്‌ പെയ്‌ൻ

7. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്‌ റഷ്യ പിൻവാങ്ങിയ ഉടമ്പടിയുടെ പേര്‌ ?
A) സെന്റ്‌ പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ്‌ ഉടമ്പടി
B) ബ്രെസ്റ്റ്‌ ലിറ്റോവ്സ്ക്‌ ഉടമ്പടി
C) വെർസൈൽസ്‌ ഉടമ്പടി
D) സെന്റ്‌ ജെർമെയ്‌ൻ ഉടമ്പടി

8. 1857-ലെ കലാപകാലത്ത്‌ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ?
A) കാനിങ്‌ പ്രഭു
B) ഡൽഹൗസി പ്രഭു  
C) എൽജിൻ പ്രഭു
D) ലിട്ടൺ പ്രഭു

9. 1909-ൽ ഗാന്ധിജി എഴുതിയ പുസ്തകം ആണ്‌
A) എന്റെ ആഫ്രിക്കൻ വർഷങ്ങൾ (My African Years)
B) എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ
C) സത്യാഗ്രഹം : ഒരു പുതിയ ജീവിതരീതി
D) ഹിന്ദ്സ്വരാജ്‌

10. തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കും ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി 1921-ൽ തിരുനെൽവേലിയിൽ വച്ച്‌ ഗാന്ധിജിയെ കണ്ട കേരള നേതാവ്‌.
A) ഡോ. ടി. എം. നായർ
B) സി. ശങ്കരൻ നായർ
C) ടി. കെ. മാധവൻ
D) കെ. പി. രാമൻ മേനോൻ

11. ചേരും പടി ചേർക്കുക
A) a - IV, b - I, c - III, d - II
B) a - I, b - IV, c - I, d- Il
C) a - IV, b - III, c - I, d - II
D) a - I, b - IV, c - III, d - II

12. കേരളത്തിലെ റോഡ്‌ സാന്ദ്രത
A) 548 കി.മീ./100 ചതുരശ്ര കി.മീ.
B) 627 കി.മീ./100 ചതുരശ്ര കി.മീ.
C) 258 കി.മി./100 ചതുരശ്ര കി.മീ.
D) 329 കി.മീ./100 ചതുരശ്ര കി.മീ.

13. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
a. ടോപ്പോഷീറ്റിൽ ശാശ്വത സ്വഭാവമുള്ള ജലാശയങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന്‌ കറുപ്പ്‌ നിറം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
b. 1: 50000 സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു ഭൂപടം പ്രതിരോധ സേനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരമുള്ള ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പാണ്‌.
c. പരമ്പരാഗത ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ സവിശേഷതകൾ ടോപ്പോഷീറ്റിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
d. ടോപ്പോഷീറ്റിന്റെ സ്കെയിൽ 1 : 250000 മുതൽ 1 : 25000 വരെ വൃത്യാസപ്പെടുന്നു.
A) പ്രസ്താവന a,d എന്നിവ തെറ്റാണ്‌, b,c എന്നിവ ശരിയാണ്‌
B) പ്രസ്താവന a തെറ്റാണ്‌, b,c,d എന്നിവ ശരിയാണ്‌
C) പ്രസ്താവന a,b,d എന്നിവ തെറ്റാണ്‌, c ശരിയാണ്‌
D) പ്രസ്താവന d ശരിയാണ്‌, a,b,cഎന്നിവ തെറ്റാണ്‌

14. പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച്‌ ശരിയായത്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
a. പുറംതോട്‌, ആവരണം എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ധാതുക്കളുടെ ഘടനയിലെ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിച്ഛേദനത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ മേഖലയെ മൊഹോറോവിസിക്‌ വിച്ഛേദനം എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
b. പുറംതോട്‌, മുകളിലെ ആവരണം എന്നിവയെ ഒരുമിച്ച്‌  അസ്തനോഫിയർ എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
A) a,b എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ്‌
B) പ്രസ്താവന a ശരിയാണ്‌, b തെറ്റാണ്‌
C) പ്രസ്താവന b ശരിയാണ്‌ a തെറ്റാണ്‌
D) a,b എന്നീ പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റാണ്‌

15. പട്ടികയിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
A) I - d, II - b, III - a, IV - c
B) I - b, Il - a, lll - c, IV- d
C) I - a, ll - d, lll - b, IV- c
D) I - c, ll - d, lll - a, IV- b

16. ഇന്ത്യയിലെ ട്രഷറി ബില്ലുകൾക്ക്‌ ഏതാണ്‌ ശരി ?
I. സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്‌ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ നൽകുന്നത്‌.
II. കോൾ ലോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ ട്രഷറി ബില്ലുകൾക്ക്‌ ലിക്വിഡ്‌ കുറവാണ്‌.
III. ട്രഷറി ബില്ലുകൾ നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‌ മാത്രമേ കഴിയൂ.
IV. ബാങ്കുകൾ നിയമപരമായ ലിക്വിഡിറ്റി അനുപാതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ യോഗ്യമല്ല.

A) I ഉം IV ഉം മാത്രം
B) II ഉം III ഉം മാത്രം
C) III ഉം IV ഉം മാത്രം
D) II ഉം III ഉം IV ഉം മാത്രം

17. ഫാക്ടർ ചെലവിൽ GDP എന്തിനു തുല്യമാണ്‌ ?
A) വിപണി വിലയിൽ GNP മൈനസ്‌ അറ്റ പരോക്ഷ നികുതി മൈനസ്‌ മൂല്യത്തകർച്ച മൈനസ്‌ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള അറ്റ ഘടക വരുമാനം
B) വിപണി വിലയിലെ NNP പ്ലസ്‌ മൂല്യത്തകർച്ച മൈനസ്‌ വിദേശത്ത്‌ നിന്നുള്ള അറ്റ ഘടക വരുമാനം മൈനസ്‌ അറ്റ പരോക്ഷ നികുതി
C) ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലെ NDP പ്ലസ്‌ വിദേശത്ത്‌ നിന്നുള്ള അറ്റ ഘടക വരുമാനം പ്ലസ്‌ മൂല്യത്തകർച്ച പ്ലസ്‌ അറ്റ പരോക്ഷ നികുതി
D) ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലെ GNP മൈനസ്‌ വിദേശത്ത്‌ നിന്നുള്ള അറ്റ ഘടക വരുമാനം പ്ലസ്‌ മൂല്യത്തകർച്ച മൈനസ്‌ അറ്റ പരോക്ഷ നികുതി

18. നികുതികളുടെ 'ഒപ്റ്റിമൽ മിശ്രണം' സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
A) ഇത്‌ സർക്കാരിന്‌ പരമാവധി നികുതി വരുമാനം നൽകുന്നു
B) ഇത്‌ നികുതി വരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു
C) ഇത്‌ നികുതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നു
D) ഇത്‌ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നിഷ്പക്ഷതയിലാക്കുന്നു

19. വ്യക്തിഗത ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ?
I. ഇതിൽ നിലനിർത്തിയ ലാഭം ഉൾപ്പെടുന്നു, ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.
ll. ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ വാടകയും പലിശയും ഒഴിവാക്കുന്നു.
lll. ഇതിൽ വ്യക്തിഗത നികുതി ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.
lV. ഇത്‌ വ്യക്തിഗത നികുതികൾ ഒഴിവാക്കുകയും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
A) I ഉം IV ഉം മാത്രം
B) ॥ ഉം IV ഉം മാത്രം
C) I ഉം॥ ഉം III ഉം മാത്രം
D) IV മാത്രം

20. ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്‌ സൗകര്യവുമായി (LAF) ബന്ധപ്പെട്ട സ്വയംഭരണ ദ്രവ്യതയുമായി (AL) സംബന്ധിച്ച ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏവ ?
I. പണനയ നടപടികളില്ലാതെ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലേക്ക്‌ ഒഴുകുന്ന പണലഭ്യത.
II. ആർ. ബി. ഐ. യിൽ നിന്ന്‌ ഷെഡ്യൂൾഡ്‌ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലേക്കുള്ള പോളിസി -ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്‌ ഫ്ലോകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
III. കറൻസി അധികാരികൾ എന്ന നിലയിൽ സാധാരണ സെൻട്രൽ ബാങ്കിംഗ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ബാങ്ക്‌ ബാലൻസ്‌ ഷീറ്റ്‌ ഫ്ലോകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
IV. മണി മാർക്കറ്റ്‌ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ബാങ്ക്‌ ബാലൻസ്‌ ഷീറ്റ്‌ ഫ്‌ളോകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്‌ ഇത്‌.
A) ॥ ഉം IV ഉം മാത്രം
B) II ഉം III ഉം മാത്രം
C) I ഉം III ഉം മാത്രം
D) I ഉം IV ഉം മാത്രം

21. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിയന്തര അധികാരങ്ങളെകുറിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
I. മൂന്ന്‌ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അടിയന്തര അധികാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുണ്ട്.
II. യുദ്ധം, ബാഹ്യ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ സായുധ കലാപം എന്നിവയാൽ ഇന്ത്യയുടെയോ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന്റെയോ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന്‌ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ രാഷ്രപതിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം നടത്താവുന്നതാണ്‌.
A) I മാത്രം
B) ॥ മാത്രം
C) I ഉം ॥ ഉം മാത്രം
D) രണ്ടും (I ഉം II ഉം) തെറ്റാണ്‌

22. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത്‌ ഷെഡ്യൂളിലാണ്‌ യൂണിയനും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനത്തെ കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്‌ ?
A) 2nd
B) 7th
C) 12th
D) 1st

23. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌/ഏതൊക്കെയാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
I. പാർലമെന്റിന്റെ നിയമപ്രകാരമാണ്‌ NHRC യെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.
II. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കമ്മീഷനാണ്‌.
III. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്‌സൺ ഒരു NHRC എക്സ്‌-ഓഫിഷ്യോ അംഗം ആണ്.
IV. ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്‌ രാഷ്ട്രപതിയാണ്‌ NHRC അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത്‌.
A) I മാത്രം
B) I ഉം ॥ ഉം IV ഉം മാത്രം
C) III മാത്രം
D) IV മാത്രം

24. ഏത്‌ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്‌ മതേതരത്വം എന്ന വാക്ക്‌ ആമുഖത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌?
A) 42nd
B) 44th
C) 46th
D) 43rd

25. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സോഷ്യലിസം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌
I. എല്ലാ ഉൽപാദന മാർഗ്ഗങ്ങളുടെയും ദേശസാൽക്കരണം, സ്വകാര്യ സ്വത്ത്‌ നിർത്തലാക്കൽ
II. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന മേഖലകളെ മാത്രം ദേശസാൽക്കരിക്കുകയും സ്വകാര്യ സ്വത്ത് വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്‌ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
A) I മാത്രം
B) II മാത്രം
C) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (I ഉം II ഉം)
D) രണ്ടും (I ഉം II ഉം) തെറ്റാണ്‌

26. അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്‌ നടത്തുന്നത്‌
A) UPSC
B) സംസ്ഥാന പബ്ലിക്‌ സർവ്വീസ്‌ കമ്മീഷൻ
C) ജോയിന്റ്‌ പബ്ലിക്‌ സർവ്വീസ്‌ കമ്മീഷൻ
D) സ്റ്റാഫ്‌ സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ

27. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക്‌ ആരാണ്‌ അംഗീകാരം നൽകുന്നത്‌ ?
A) ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്‌
B) ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീംകോടതി
C) ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മീഷൻ
D) കേന്ദ്ര സർക്കാർ

28. ഒരു പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കമാൻഡ്‌ .
A) ഹേബിയസ്‌ കോർപ്പസ്‌
B) മാൻഡമസ്‌
C) സെർട്ടിയോററി
D) ക്വോ വാറന്റോ

29. പ്രധാനമന്ത്രിയ്‌ക്കോ  കേന്ദ്രസർക്കാരിലെ മന്ത്രിയ്‌ക്കോ  പാർലമെന്റ്‌ അംഗത്തിനോ എതിരായ അഴിമതിയാരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനം.
A) ലോകായുക്ത
B) ഹൈക്കോടതി
C) ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്‌
D) ലോക്പാൽ

30. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത്‌ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്  ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്‌ ?
A) 352
B) 54
C) 325
D) 66

31. അസമിലെ ഒരു പരമ്പരാഗത നൃത്ത-നാടകത്തിന്റെ പേര്‌
A) കഥക്‌
B) സത്രിയ
C) ഒഡിസ്സി
D) ചൗവു

32. ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഗെയിമുകളുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്‌ ?
A) സമാധാനം, സമൃദ്ധി, പുരോഗതി
B) നേട്ടവും പുരോഗതിയും
C) പുരോഗതിയും വിജയവും
D) സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും

33. എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർക്ക്‌ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വർഷം ഏത്‌ ?
A) 2019
B) 1984
C) 2007
D) 1995

34. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ വേദി ഏതാണ്‌ ?
A) പുന്നമട കായൽ
B) കുമരകം
C) വേമ്പനാട്‌ കായൽ
D) പമ്പ നദി

35. കേരള മൗപ്പസന്റ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ആര്‌ ?
A) ഒ. ചന്തുമേനോൻ
B) ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്‌
C) എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ
D) തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

36. കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ആരാണ്‌ ?
A) ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്‌
B) എഴുത്തച്ഛൻ
C) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
D) രവി വർമ്മ

37. ഏത്‌ സ്ഥലമാണ്‌ അത്തച്ചമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ ?
A) തുറവൂർ
B) തൃപ്പൂണിത്തുറ
C) തൃക്കാക്കര
D) തൃശ്ശൂർ

38. കുച്ചിപ്പുടി എവിടെ നിന്നാണ്‌ ഉത്ഭവിച്ചത്‌ ?
A) ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്‌
B) തമിഴ്‌നാട്‌
C) കേരളം
D) ഒഡീഷ

39. ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്രമൾട്ടി സ്പോർട്സ്‌ ഇവന്റിന്റെ പേര്‌ ?
A) വേനൽക്കാല ഒളിമ്പിക്സ്‌
B) SAF  ഗെയിമുകൾ
C) പാരാലിമ്പിക്‌ ഗെയിമുകൾ
D) ശീതകാല ഒളിമ്പിക്സ്‌

40. ഓട്ടൻ തുള്ളലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്‌.
A) എഴുത്തച്ഛൻ
B) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
C) ഒ. വി. വിജയൻ
D) കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

41. ആമസോൺ കിൻഡിൽ പോലെയുള്ള ഇ-ബുക്ക്‌ റീഡർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്‌
A) ഇ-ബുക്ക്‌
B) ഇ-ബോർഡ്‌
C) ഇ-ഇങ്ക്‌
D) ഇ-പാനൽ

42. _________________ഓപ്പറേറ്റിംഗ്‌ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമല്ല.
A) മെമ്മറി മാനേജ്‌മെന്റ്‌
B) പ്രോസസ്സർ മാനേജ്‌മെന്റ്‌
C) ഇൻപുട്ട്‌-ഔട്ട്പുട്ട്‌ മാനേജ്മെന്റ്‌
D) വിഭവവിഹിതം (Resource Allocation)

43. ______________ ഉപകരണത്തിന്‌ WAN -ലേക്ക്‌ LAN-നെ ചേർക്കാൻ ആകും.
A) ഹബ്‌
B) ബ്രിഡ്ജ്‌
C) റൂട്ടർ
D) ഗേറ്റ് വേ

44. സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ്‌ കൂടാതെ മറ്റ്‌ ഡോക്യുമെന്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ ___________________എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
A) ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ്‌
B) HTML
C) ഹോംപേജ്‌
D) ഇതൊന്നുമല്ല

45. ഒരു ഹാക്കർ ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്കും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നേടുന്നതിന്‌ ക്ഷുദ്രകരമായ ലിങ്കുകൾ അയക്കുന്ന സൈബർ കുറ്റകൃത്യത്തെ _________________എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
A) ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ്‌
B) റാൻസംവേർ
C) സ്പൂഫിംഗ്‌
D) ഫിഷിംഗ്‌

46. മെർക്കുറസ്‌ നൈട്രേറ്റ്‌ എന്ന സംയുക്തം കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ.
A) മേഘ്നാഥ്‌ സാഹ
B) പ്രഫുല്ല ചന്ദ്ര റായ്‌
C) ഹോമീ ജെ ബാബ
D) സത്യേന്ദ്രനാഥ്‌ ബോസ്‌

47. ___________ ISRO യുടെ വിപണന വിഭാഗമാണ്‌, അത്‌ ISRO യുടെ ബഹിരാകാശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ വിപണനം ചെയ്യുന്നു.
A) ISTRAC
B) ANTRIX
C) CENTRIX
D) ISMARKET

48. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സല്ലാത്തത്‌ ?
A) ജല ഊർജ്ജം
B) ജിയോ താപ ഊർജ്ജം
C) പ്രകൃതി വാതക ഊർജ്ജം
D) ബയോമാസ്‌ ഊർജ്ജം

49. ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക്‌ ___________ ആണ്‌.
A) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്‌
B) കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്‌
C) നൈട്രജൻ  
D) നൈട്രസ്‌ ഓക്സൈഡ്‌

50. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ പ്രധാനഘടകം അല്ലാത്തത് ഏത്?
A) കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം
B) സാമ്പത്തിക വളർച്ച
C) സാമൂഹിക ഉൾപ്പെടുത്തൽ
D) പരിസ്ഥിരി സംരക്ഷണം

51. 1! + 2! + 3! + ...... +95! നെ 15 കൊണ്ട്‌ ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം എത്ര?
A) 3
B) 14
C) 1
D) 0

52. രവി ദിവസവും 52/3 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിനും ഗണിതത്തിനും വേണ്ടി അവൻ തന്റെ സമയത്തിന്റെ 24/5 മണിക്കൂർ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. മറ്റ്‌ വിഷയങ്ങൾക്കായി അവൻ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ?
A) 211/15 മണിക്കൂർ
B) 313/15 മണിക്കൂർ
C) 311/15 മണിക്കൂർ
D) 213/15 മണിക്കൂർ

53. റഹീമിന്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 20% കുറവാണ്‌ രാജുവിന്റെ വരുമാനം. റഹീമിന്റെ വരുമാനം രാജുവിന്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ്‌ ?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35

54. 2 വർഷത്തേക്ക്‌ ഒരു നിശ്ചിത തുകയുടെ 4% കൂട്ടുപലിശ ₹ 2,448 ആണെങ്കിൽ, അതേ കാലയളവിലെ അതേ നിരക്കിലുള്ള അതേ തുകയുടെ ലളിതമായ പലിശ
A) ₹ 2,500
B) ₹2,400
C) ₹2,436
D) ₹2,420

55. 15/18 = x/6 = 10/y = z/30 ആണെങ്കിൽ X + y + Z ന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ്?
A) 25
B) 37
C) 42
D) 40

56. 600 കിലോമീറ്റർ പറക്കുന്നതിനിടെ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന്‌ വിമാനത്തിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു. യാത്രയ്ക്കുള്ള അതിന്റെ ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ കുറയുകയും ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയം 30 മിനിറ്റ്‌ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിമാനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ______ ആണ്‌.
A) 1 മണിക്കൂർ
B) 3 മണിക്കൂർ
C) 2 മണിക്കൂർ
D) 4 മണിക്കൂർ

57. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 14 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാരത്തിന്റെ ഗണിത ശരാശരി 42 kgs ആണ്‌. അധ്യാപകന്റെ ഭാരവും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ശരാശരി ഭാരം 600 ഗ്രാം ആയി വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ അധ്യാപകന്റെ ഭാരം.
A) 64 kgs
B) 54 kgs
C) 62 kgs
D) 51 kgs

58. എല്ലാ രണ്ട്‌ അക്കസംഖ്യകളുടെയും ആകെ തുകയെ 7 കൊണ്ട്‌ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത്‌ 5 ആണെങ്കിൽ ഏത്‌ സംഖ്യ ഇതിന്‌ തുല്യമായിരിക്കും ?
A) 715
B) 702
C) 615
D) 602

59.

A) 5
B) 6
C) 4
D) 8

60.


A) 1
B) 1/3
C) 7/5
D) 5/7

61. 2 x 4 + 4 x 6 + 6 x 8 + ..... എന്ന പരമ്പരയുടെ 20-ാം പദം _________ ആണ്‌.
A) 1680
B) 1640
C) 1600
D) 1620

62.

A) 7
B) 8
C) 9
D) 6

63. CENTURY എന്നത്‌ AGLVSTW എന്നാണ്‌ കോഡ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, SACHIN ന്റെ കോഡ്‌ എന്താണ്‌ ?
A) QCAFKL
B) UCEFGL
C) QCAJGP
D) UCAJGP

64. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.
A) SORE
B) SOTLU
C) NORGAE
D) MEJNIAS

65. രണ്ട്‌ കാറുകൾ ഒരു പ്രധാന റോഡിന്റെ എതിർ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ 150 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന്‌ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കാർ 25 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നു. വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 15 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നു. പിന്നീട്‌ ഇടത്തോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ വീണ്ടും 25 കിലോമീറ്റർ ഓടുകയും പിന്നീട്‌ ദിശ തിരിച്ച്‌ പ്രധാന റോഡിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ തകരാർ മൂലം മറ്റേ കാർ പ്രധാന റോഡിലൂടെ 35 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടി. ഈ സമയത്ത്‌ രണ്ട്‌ കാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയായിരിക്കും ?
A) 85 km
B) 75 km
C) 80 km
D) 65 km

66. ഇന്ന്‌ ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ, ഇനി 350 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്‌ വരുന്ന ദിവസം എന്തായിരിക്കും :
A) ശനിയാഴ്ച
B) തിങ്കളാഴ്ച
C) വെള്ളിയാഴ്ച
D) ഞായറാഴ്ച

67. താഴെതന്നിട്ടുള്ള ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത്‌ എന്ത്‌ വരും ?
35    210    1050    4200    ?    25200
A) 12340
B) 12600
C) 12200
D) 12580

68. രാവിലെ 5 മണിക്ക്‌ ഒരു ക്ലോക്ക്‌ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലോക്കിന്‌ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 16 മിനിറ്റ്‌ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നാലാമത്തെ ദിവസം രാത്രി 10 മണി എന്ന്‌ ക്ലോക്ക്‌ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം എന്തായിരിക്കും ?
A) 12 p.m.
B) 10 p.m.
C) 9 p.m.
D) 11 p.m.

69. ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ മിനിറ്റ്‌ സൂചി 300° ചലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ഡിഗ്രി ചലിച്ചു ?
A) 25°
B) 150°
C) 50°
D) 300°

70. രണ്ട്‌ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം 1365 ആണ്‌. വലിയ സംഖ്യയെ ചെറുത്‌ കൊണ്ട്‌ ഹരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് 6 ഘടകമായും 15 ശിഷ്ടമായും ലഭിക്കും, ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ്‌ ?
A) 240
B) 270
C) 295
D) 360

71. Use the right gerund.
His ___ early in the morning helped him score well.
A) to rise
B) rise
C) rising
D) having risen

72. Select the phrase from the sentence that contains an infinitive.
She went to the store to get some bread.
A) to get
B) no infinitive
C) some bread
D) to the store

73. Choose the correct form of the auxiliary verb that agrees with the subject.
The information provided to you __________ wrong.
A) were
B) was
C) are
D) have been

74. Choose the right preposition.
I am good ____ lawn tennis.
A) about
B) in
C) at
D) of

75. Choose an option that expresses the sentence in transformed voice — Active/Passive.
He is writing the book.
A) The book has been written by him.
B) The book is being written by him.
C) The book is written by him.
D) The book was written by him.

76. Complete the sentence using the right phrasal verb.
The meeting has been put ______ till tomorrow. (meaning : postpone)
A) out
B) off
C) up
D) on

77. Replace the underlined text with correct idioms or phrases given in the options.
The Police Officer left no stone unturned in his search for the serial killer.
A) Behave smartly
B) Conduct sincerely
C) Wasting no time
D) Try every possible way

78. Choose the correct degree of comparison for the given sentence.
Delhi is bad than Mumbai in terms of pollution.
A) Delhi is worst than Mumbai in pollution.
B) Delhi is as bad as Mumbai in terms of pollution.
C) Delhi is more bad than Mumbai in terms of pollution.
D) Delhi is worse than Mumbai in terms of pollution.

79. Choose the best one-word substitute for the underlined phrase in the sentence.
We have bought a new sewing machine that can easily be carried anywhere.
A) Cartable
B) Portable
C) Potable
D) Relatable

80. From the given options, choose the option that is the most opposite in the meaning to the underlined word.
The world must realize the futility of wars.
A) Urgency
B) Value
C) Usefulness
D) Importance

81. From the given options, choose the option that is nearest in meaning to the underlined word,
The woman’s husband tends to vituperate her when he drinks.
A) Appreciate
B) Abuse
C) Appraise
D) Encourage

82. Fill in the blanks with appropriate words given in the option so that the sentence appears to be in the correct form of Tense.
The flight _____ before we reach the airport.
A) Will have taken off
B) Has taken off
C) Is taking off
D) Was taking off

83. Which of the following is correctly spelt?
A) Tresspass
B) Trespass
C) Tresspas
D) Trespas

84. Choose an appropriate Question Tag and fill in the blank.
He is never late for the classes, _________ ?
A) isn’t he
B) does he
C) doesn’t he
D) is he

85. Choose the appropriate feminine form of Horse from the following options.
A) Colt
B) Horsess
C) Mare
D) She-horse

86. Fill in the blank with appropriate collective noun.
The farmer moved his __________ of cows to higher ground to avoid the flood.
A) group
B) batch
C) pack
D) herd

87. Choose the most appropriate form of Indirect Speech for the following sentence.
He said, “Oh! It's a bad weather. I can't drive.”
A) He exclaimed with sorrow that it was a bad weather and he can't drive.
B) He exclaimed with sorrow that it was a bad weather and he was not to drive.
C) He exclaimed with sorrow that it was a bad weather and he couldn't drive.
D) He exclaims with sorrow that it was a bad weather and he couldn't drive.

88. Choose the most appropriate word to fill in the blank.
Those tablets are really ________ my headache is much better now.
A) efficient
B) effective
C) sensitive
D) efficacious

89. Choose the correct meaning of the foreign words and phrases out of the four options.
Via media :
A) extreme course
B) right course
C) left course
D) middle course

90. Choose the appropriate option to fill in the blank.
Can you speak _____________ Spanish ?
A) a
B) an
C) the
D) no article

91. തഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പൂജക ബഹുവചനത്തിന്‌ ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) അദ്ധ്യാപകർ  
B) നിങ്ങൾ
C) മാരാർ
D) ശാസ്ത്രികൾ

92. നിങ്ങൾ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക.
A) നീ + കൾ
B) നീർ + കൾ
C) നിങ്ങ + അൾ
D) നിൻ + കൾ

93. അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത്‌ ?
A) ആദിനേയൻ
B) ആദിഥേയൻ
C) ആതിധേയൻ
D) ആതിഥേയൻ

94. ശരിയായ പദം കണ്ടെത്തുക.
A) ഘഡാകാരം
B) ഘണ്ടാഗാരം
C) ഖണ്ടാഗാരം
D) ഖണ്ടാകാരം

95. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ “പുഞ്ച” എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതപദം കണ്ടെത്തുക.
A) പഞ്ച
B) നഞ്ച
C) തുഞ്ച
D) മഞ്ച

96. താഴെത്തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീലിംഗ പദമല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) കീകടി
B) തപസ്വി
C) ക്ഷമിത്രി
D) ഘാതിനി

97. ജംഗമം എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത്‌ കണ്ടെത്തുക.
A) ദത്തം
B) ഇംഗം
C) ത്രസം
D) ചരം

98. ഘടകപദം ചേർത്തെഴുതുക.
നാടകം വാചിക പ്രധാനമാണ്‌. കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്‌.
A) നാടകം വാചിക പ്രധാനമാണല്ലോ ? കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്‌.
B) നാടകം വാചിക പ്രധാനമായിരിക്കേ കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്‌.
C) നാടകം വാചിക പ്രധാനമായതിനാൽ കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്‌.
D) നാടകം വാചിക പ്രധാനമാണ്‌ അതുകൊണ്ട്‌ കഥകളി അണുപോലും അതല്ല എന്നുള്ളതാണ്‌.

99. നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വഴി - ഒറ്റപ്പദമെഴുതുക.
A) നിഷ്ടപഥം
B) കഷ്ടപഥം
C) നീചപഥം
D) ദുർഗ്ഗപഥം

100. പ്രസ്താവം - പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ അർത്ഥം.
1) പറച്ചിൽ - യാത്ര
2) കേൾവി - പ്രയോഗം
3) പിറവി - ഒഴുക്ക്‌
4) ആരംഭം - പുറപ്പാട്‌
A) 1, 2 ശരിയാണ്‌
B) 3, 4 ശരിയാണ്‌
C) 1, 4 ശരിയാണ്‌
D) 2, 3 ശരിയാണ്‌


Previous Post Next Post