ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്രധാന ദിനങ്ങൾ

 
ഒക്ടോബർ 1 - ലോകവൃദ്ധദിനം
ഒക്ടോബർ 1 - ലോകരക്തദാന ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 - ലോക സംഗീത ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 - ലോക പച്ചക്കറി ദിനം
ഒക്ടോബർ 2 - ദേശീയ സേവനദിനം
ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാദിനം
ഒക്ടോബർ 3 - ലോകആവാസ ദിനം
ഒക്ടോബർ 3 - ലോകപ്രകൃതി ദിനം
ഒക്ടോബർ 4 - ലോകമൃഗക്ഷേമദിനം
ഒക്ടോബർ 5 - ലോകഅധ്യാപക ദിനം
ഒക്ടോബർ 6 - ലോകവന്യജീവി ദിനം
ഒക്ടോബർ 6 - ലോകഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 8 - ദേശീയ വ്യോമസേനാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 9 - ലോകതപാൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 10 - ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 10 - ദേശീയ തപാൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 12 - ലോകകാഴ്ചാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 13 - സംസ്ഥാന കായിക ദിനം
ഒക്ടോബർ 13 - ലോക കലാമിറ്റി നിയന്ത്രണ ദിനം
ഒക്ടോബർ 14 - വേൾഡ് സ്റ്റാന്റേർഡ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സൗഖ്യ ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 - ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 - അന്ധ ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 17 - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
ഒക്ടോബർ 28 - അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം
ഒക്ടോബർ 30 - ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം
ഒക്ടോബർ 31 - ലോക പുനരർപ്പണ ദിനം

Previous Post Next Post