Research Officer Question Paper and Answer Key

 PROVISIONAL ANSWER KEY
Question Paper Code: 8/2023/OL
Category Code: 506/2021
Exam: Research Officer
Date of Test 12-01-2023
Department Archaeology
Alphacode A

Question1:-'രസ സാമ്യേ ഭാഷാ ന്യൂനത്വേച്ച ' എന്ന  ലീലാതിലകസൂത്രം  ഏതു  വിഭാഗം മണിപ്രവാളത്തെ കുറിയ്ക്കുന്നു ?
A:-ഉത്തമ മണിപ്രവാളം
B:-മദ്ധ്യമ മണിപ്രവാളം
C:-മദ്ധ്യമ  കല്പ  മണിപ്രവാളം
D:-ഉത്തമ  കല്പ മണിപ്രവാളം
Answer:- Option-C

Question2:-ശാസനങ്ങളിൽ കാണുന്നു  'മുപ്പതു ഒരു  പറ അരൈ' എന്നതുകൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്
A:-മുപ്പത്തൊന്നു പറയുടെ  പകുതി
B:-മുപ്പത്തൊന്നു പറ അരി
C:-മുപ്പതു പറ അരി
D:-മുപ്പതു പറയുടെ  പകുതി  
Answer:- Option-A

Question3:-മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഡോ.കെ ഗോദവർമ്മയുടെ  നിരീക്ഷണമെന്ത് ?
A:-കേരളത്തിലെ  ഭാഷ തമിഴായിരുന്നു , പിന്നീട  മലയാളമായി പരിണമിച്ചതാണ്
B:-ആദി ദ്രാവിഡ  ഭാഷയുടെ  സ്വതന്ത്രശാഖയാണ് മലയാളം
C:-സംസ്‌കൃതജന്യമാണ് മലയാളം
D:-ഇതൊന്നുമല്ല
Answer:- Option-B

Question4:-പാട്ടുലക്ഷണത്തിലെ  'വൃത്തവിശേഷം ' എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്
A:-ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്  വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ വൃത്തങ്ങൾ
B:-ഭാഷാവൃത്തം
C:-സംസ്കൃതവൃത്തം
D:-സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്  വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയ വൃത്തങ്ങൾ
Answer:- Option-D

Question5:-മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം, നിഘണ്ടു എന്നിവയുടെ  രചനയ്ക്ക്  ഗുണ്ടർട്ട്  ഉപജീവിച്ച പ്രാചീന കൃതികൾ
A:-രാമചരിതം, കണ്ണശ്ശരാമായണം
B:-രാമചരിതം, കൃഷ്ണഗാഥ
C:-കൃഷ്ണഗാഥ, ഭാഷാകൗടലീയം
D:-കണ്ണശ്ശരാമായണം,കൃഷ്ണഗാഥ
Answer:- Option-B

Question6:-സംസ്കൃതവും തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളും വ്യത്യസ്തശാഖകളിൽപെട്ടവയാണെന്ന് ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത് ആര്?
 A:-കാൾഡ്വൽ
B:-ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
C:-എഫ്.ഡബ്ല്യൂ. എല്ലീസ്
D:-ജോർജ് മാത്തൻ
Answer:- Option-C

Question7:-പ്രാചീനമലയാളത്തിലെ  'അളിയി' എന്ന  പദം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?
A:-സഹോദരെൻറ ഭാര്യ
B:-സഹോദരി
C:-ഭർത്താവിന്റെ  സേഹാദരി
D:-അമ്മ
Answer:- Option-B

Question8:-അറിന്താൻ- അറിഞ്ഞാൻ എന്നാകുമ്പോൾ കേരളപാണിനീയത്തിലെ ആറ് നയങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ?
A:-അനുനാസികാതിപ്രസരം, സ്വരസംവരണം
B:-തവർഗ്ഗോമർദ്ദം,  പുരുഷഭേദനിരാസം
C:-തവർഗ്ഗോമർദ്ദം, സ്വരസംവരണം
D:-തവർഗ്ഗോമർദ്ദം,അനുനാസികാതിപ്രസരം
Answer:- Option-D

Question9:-ഭാഷാശാസ്ത്രവസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  മലയാള ഭാഷയുടെ ഘട്ടവിഭജനം നടത്തിയത്
A:-കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി
B:-ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി
C:-ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
D:-എൽ.വി. രാമസ്വാമി  അയ്യർ
Answer:- Option-D

Question10:-സംസ്‌കൃത പ്രകൃതികളും  ഭാഷാ വിഭക്തിയുമായുള്ള യോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്
A:-നമ്പ്യാന്തമിഴ്
B:-മണിപ്രവാളം
C:-പാട്ട്
D:-സംസ്കൃതീകൃതഭാഷ
Answer:- Option-A

Question11:-മഹാകവി വള്ളത്തോളിനെ വാഗ്ദേവതയുടെ പുരുഷാവതാരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സാഹിത്യ നിരൂപകൻ
A:-ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
B:കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
C:-കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ
D:-എം.പി. പോൾ
Answer:- Option-C

Question12:-ഇന്ദുലഖ നോവലിൽ പതിനെട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ സംവാദത്തിൽ  ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം
A:-മാധവൻ,ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മേനവൻ, ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ
B:-മാധവൻ,ഗോവിന്ദൻകുട്ടിമേനവൻ, ശാമു മേനാൻ
C:-മാധവൻ,ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ, പഞ്ചു മേനാൻ
D:-മാധവൻ,ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ, ശാമു മേനാൻ
Answer:- Option-A

Question13:-'സന്ദേശമതൊന്നേയുള്ളു ' എന്ന  ലേഖനം ഉൾപ്പെടുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ കൃതിയേത്
A:-അന്തരീക്ഷം
B:-മാനദണ്ഡം
C:-പ്രയാണം
D:-കരിന്തിരി
Answer:- Option-B

Question14:-കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിരോധിച്ച  പത്രമേത് ?
A:-പശ്ചിമോദയം
B:-വിദ്യാസംഗ്രഹം
C:-സ്വദേശാഭിമാനി
D:-സന്ദിഷ്ടവാദി
Answer:- Option-D

Question15:-ഗ്രന്ഥവിഹാരത്തിന്റെ  കർത്താവാര്?
A:-നാലപ്പാട്ട്  നാരായണ മേനാൻ
B:-കന്നത്ത്  ജനാർദ്ദന മേനാൻ
C:-വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനാൻ
D:-വള്ളത്തോൾ ഗോപാലേമേനാൻ
Answer:- Option-C

Question16:നടുവത്തച്ഛൻ  രചിച്ച  യാത്രാവിവരണ കൃതി
A:-അഷ്ടമിയാത്ര
B:-മദിരാശി യാത്ര
C:-കുംഭകോണ യാത്ര
D:-രാമേശ്വര യാത്ര
Answer:- Option-A

Question17:-ആർച്ച് ഡീക്കൻ കോശിയുടെ 'പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു  ' എന്ന നോവൽ  ഖണ്ഡശ്ശ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം
A:-രാജ്യസമാചാരം
B:-പശ്ചിമോദയം
C:- ജ്ഞാനനിക്ഷേപം
D:-മലയാള മേനാരമ
Answer:- Option-C

Question18:-'മഹാകവി കുമാരനാശാൻ' എന്ന  ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്
A:-കെ. ഭാസ്ക്കരൻ നായർ
B:-കെ.എം.ജോർജ്
C:-സി.ഒ.കേശവൻ
D:-പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ
Answer:- Option-C

Question19:-''ഭർത്താവ് ......?''
''ഭർത്താവൊണ്ട് ; ഭർത്താവില്ലതാനും !''
''ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ  ? .... അപ്പോൾ  വിഭർത്തൃക!''
''ആ വാക്കുകേട്ടിട്ടെഴുതാമെന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്നൂടെ കേക്കട്ടെ,വിദർഭ   
അതുപോലെ  ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ കേസാ ഇതും . പക്ഷേ ഉപേക്ഷിച്ചതല്ല
ഉപേക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ  പിന്നെയെന്തിനാ  ആഴ്ചതോറും അയാളുടെ  ദൂതാളിെന
പറഞ്ഞുവിടുന്നത് ....''
മലയാള ചെറുകഥയിെല ഒരു  സംഭാഷണ ശകലമാണിത്. ഇതിലുൾപ്പെടുന്ന
കഥാപാത്രമേത്
A:-ഉമ്മാച്ചു
B:-നളിനി
C:-രാച്ചിയമ്മ
D:-ഭാർഗ്ഗവി
Answer:- Option-B

Question20:-'കയ്മളശ്ശാന്റെ  കല്യാണം ' എന്ന  കഥയുടെ  കർത്താവ്
A:-സി.എസ്. ഗോപാലപ്പണിക്കർ
B:-ഒടുവിൽ  കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണമേനോൻ
C:-അമ്പാടി  നാരായണപ്പൊതുവാൾ
D:-വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ  നായനാർ
Answer:- Option-C

Question21:-നാടൻപാട്ടുകളുടെ പ്രധാന സവിേശഷതയാണ്
A:-ഗദ്യാത്മകത  
B:-സംസ്‌കൃതഭാഷാധിക്യം
C:-മതപരത
D:-വാമൊഴിയായി  പ്രചരിക്കൽ
Answer:- Option-D

Question22:-'ഭാഷാസംസ്‌കൃതയോഗം ' ഏത് കാവ്യശാഖയുടെ ഭാഷാസ്വഭാവമാണ് ?
A:-പാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
B:-മണിപ്രവാളത്തിന്റെ
C:-തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
D:-തെക്കൻപാട്ടിന്റെ
 Answer:- Option-B

Question23:-''ഊഴിയിൽ ചെറിയവർക്കറിയുമാറ്   ....'' എഴുതപ്പെട്ട പ്രാചീന പാട്ടുസാഹിത്യകൃതി  ഏതാണ്?
A:-അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
B:-കൃഷ്ണഗാഥ
C:-രാമകഥപ്പാട്ട്
D:-രാമചരിതം
Answer:- Option-D

Question24:-ഏത് കവിയെയാണ് ആധുനികമലയാളഭാഷയുടെ  പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
A:-അയ്യപ്പപണിക്കർ
B:-കുമാരനാശാൻ
C:-എഴുത്തച്ഛൻ
D:-കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
Answer:- Option-C

Question25:-ഇതിൽ ഏത് ആട്ടക്കഥയിെല ഭാഷയെയാണ് വെങ്കലഭാഷ എന്ന്  എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ  വിശേഷിപ്പിച്ചത് ?
A:-നളചരിതം
B:-താടകാവധം
C:-നിവാതകവചകാലേകയവധം
D:-കിർ�ീരവധം
Answer:- Option-A

Question26:-പച്ചമലയാളകാവ്യങ്ങൾ  ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ  ഭാഗമാണ്?
A:-പാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
B:-മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
C:-വെണ്മണിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
D:-രാജരാജവർമ്മപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
Answer:- Option-C

Question27:-''ഒരു നിശ്ചയമില്ലയൊന്നിനും
വരുമോരോ ദശ വന്നപോലെ പോം
വിരിയുന്നു മനുഷ്യനേതിനോ
തിരിയാ  ലോകരഹസ്യമാർക്കുമേ "- ഈ വിചാരം ഏതു കവിയുടെ ഏതു കാവ്യത്തിലാണുള്ളത് ?
A:-നാലപ്പാട്ടു നാരായണേമേനാൻ -കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
B:-പൂന്താനം   - ജ്ഞാനപ്പാന
C:-എഴുത്തച്ഛൻ  - അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
D:-കുമാരനാശാൻ - ചിന്താവിഷ്ടയായ  സീത
Answer:- Option-D

Question28:-'തച്ചന്റെ  മകൾ' എന്ന  കവിത ആരുടേതാണ് ?
A:-ബാലാമണിയമ്മ
B:-വിജയലക്ഷ്മി
C:-സുഗതകുമാരി
D:-സാവിത്രി രാജീവൻ
Answer:- Option-B

Question29:-''ശ്രാന്തമംബരം നിദാഘോഷ്‌മളസ്വപ്നാക്രാന്തം  
താന്തമാരബ്‌ധക്ലേശരോമാന്ഥം മമ സ്വാന്തം......"എന്നു തുടങ്ങുന്ന കവിത ചലച്ചിത്രഗാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഈ കവിത രചിച്ചതാര് ?    
A:-വയലാർ രാമവർമ്മ
B:-പി. ഭാസ്ക്കരൻ
C:-ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
D:-ഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പ്
Answer:- Option-C

Question30:-'ഗീതഗോവിന്ദ'ത്തിന്  ചങ്ങമ്പുഴ  കൃഷ്ണപിള്ള  നിർവ്വഹിച്ച  വിവർത്തനമാണ്
A:-ദേവഗീത
B:-ദിവ്യഗീതം
C:-ബാഷ്‌പാഞ്‌ജലി
D:-മദിരോത്സവം
Answer:- Option-A

Question31:-സംഘകാലത്തെ  'മടേലറൽ' എന്ന  സമ്പ്രദായം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു
A:-കാർഷികവൃത്തി
B:-പ്രണയം
C:-മരണാടിയന്തരം
D:-യുദ്ധം
Answer:- Option-B

Question32:-വടക്കൻ കേരളത്തിൽ  നടത്തിവരുന്ന ഒരു  അനുഷ്ഠാനകലാരൂപമാണ്
A:-തെയ്യം
B:-പടയണി
C:-പറണേറ്റ്
D:-വിൽപ്പാട്ട്
Answer:- Option-A

Question33:-ചാന്നാർ  ലഹള ഏതു  അവകാശത്തിനായുള്ള  സമരമായിരുന്നു ?
A:-സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്
B:-ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന്
C:-സ്ത്രീകൾക്ക് മാറു മറയ്ക്കുന്നതിന്
D:- തൊഴിലിന്
Answer:- Option-C

Question34:-തിരുവിതാംകൂറിൽ സാധുജനപരിപാലനസംഘം രൂപവത്കരിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്‌കർത്താവ്
A:-ശ്രീനാരായണഗുരു
B:-അയ്യങ്കാളി
C:-ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
D:-വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
Answer:- Option-B

Question35:-കേരളത്തിലെ പ്രാചീനശിലാശാസനങ്ങളിൽ  കാണുന്ന പ്രധാന ലിപി
A:-കോലെഴുത്ത്
B:-ബ്രാഹ്മി
C:-ഗ്രന്ഥലിപി
D:-വട്ടെഴുത്ത്
Answer:- Option-D

Question36:-കേരളത്തിൽ  മലയാളം അച്ചടി ആരംഭിച്ചത്
A:-സ്വാതിതിരുനാൾ
B:-ബെഞ്ചമിൻ  ബെയ്‌ലി
C:-ഗുണ്ടർട്ട്
D:-അർണ്ണോസ് പാതിരി
Answer:- Option-B

Question37:-തകഴിക്കടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കരുമാടിക്കുട്ടൻ എന്ന ശിലാവിഗ്രഹം ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
A:-ക്രിസ്തുമതം
B:-ജൈനമതം
C:-ബുദ്ധമതം
D:-യഹൂദമതം
Answer:- Option-C

Question38:-'ആലത്തൂർ മണിപ്രവാളം' ഏത് വൈജ്ഞാനികമണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ്?
A:-ആയുർവേദം
B:-ഗണിതം
C:-കാവ്യശാസ്ത്രം
D:-ചരിത്രം
Answer:- Option-A

Question39:-നമ്പൂതിരിസമുദായ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ നാടകം
A:-നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി
B:-പാട്ടബാക്കി
C:-കൂട്ടുകൃഷി
D:-ഋതുമതി
Answer:- Option-D

Question40:-കേരളത്തിലെ ദൃശ്യമാധ്യമരംഗത്തെ ആദ്യസ്ഥാപനം
A:-ഏഷ്യാനെറ്റ്
B:-ദൂരദർശൻ
C:-സൂര്യ  ടി.വി.
D:-കൈരളി  ടി.വി.
Answer:- Option-B

Question41:-താഴെ പറയുന്നതിൽ  അലൻഡൻഡിസ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നൽകിയ നിർവ്വചനം എഴുതുക
(i) ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുസ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ  സംഘാതമാണ് കൂട്ടായ്മ
(ii) പാരമ്പര്യവസ്തുക്കളുടെ സമാഹരണമാണ് കൂട്ടായ്മ
(iii)ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളുടെ  സംഘാതമാണ് കൂട്ടായ്മ
A:-(ii)
B:-(iii)
C:-(i)
D:-(i) & (iii)
Answer:- Option-C

Question42:-താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ഫോക്  ലോറിസത്തിന്റ  സ്വഭാവം /ങ്ങൾ എഴുതുക
(i)   ദ്വിതീയസാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഫോക്  ലോർ
(ii)  ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമത്തിന്റെ  ഫലമായി ഫോക് ലോറിന്  സംഭവിക്കുന്ന  പരിണാമമാണ് ഫോക് ലോറിസം
(iii)  അബോധപൂർവ്വമായ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ  ഫലമായി ഒരു ഫോക് ലോറിന്  സംഭവിക്കുന്ന  പരിണാമമാണ്
A:-(i) & (iii)
B:-(i) & (ii)
C:-(ii)
D:-(ii) & (iii)
Answer:- Option-A

Question43:-താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ബി.എ.ബോട്കിൻ ഫോക് ലോറിന്  നൽകിയിട്ടുള്ള  നിർവ്വചനം/ങ്ങൾ എഴുതുക  
(i)ആദിമമനുഷ്യന്റെ  സത്യവും  അവക്രവുമായ പ്രകടനമാണ് ഫോക്  ലോർ
(ii) മരണത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ജീവംശമാണ് ഫോക് ലോർ
(iii) വാമൊഴി  വഴക്കത്തിലെ  സർവ്വവും  ഫോക് ലോറാണ്  .
A:-(i) & (ii)
B:-(i) & (iii)
C:-(iii)
D:-(ii)
Answer:- Option-C


Question44:-പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല  - എന്ന ചൊല്ല്  താഴെ  പറയുന്നതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ  ഉൾപ്പെടുന്നു
(i)പ്രായോഗിക ഫോക്  ലോർ
(ii) മെറ്റാ ഫോക്  ലോർ
(iii)പഴഞ്ചൊല്ല്
A:-(ii)
B:-(i) & (iii)
C:-(ii) & (iii)
D:-(i)
Answer:- Option-C

Question45:-ഫിന്നിഷ് ദേശീയ ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏതാണ്?
A:-സുയോമി
B:-കലേവാല
C:-കാൻ്റേല
D:-ദി മാജിക് മെഡിസിൻ  ഓഫ് ഫിൻസ്
Answer:- Option-B

Question46:-താഴെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഫോക്  ലോർ  പഠനത്തിന്റെ  പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക
 A:-കൂട്ടായ്മയുടെ സ്വത്വം  തിരിച്ചറിയുക
B:-ഫോക് ലോർ ജനുസ്സുകളെ ശേഖരിക്കുക
C:-ഫോക്  ലോറിൻ്റെ കാലോചിതമായ മാറ്റം കണ്ടെത്തുക
D:-നാട്ടറിവുകൾ ശേഖരിക്കുക
Answer:- Option-A

Question47:-താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് ഫോക്  ലോറിൻ്റെ സവിേശഷതകൾ എന്താണ് ?
(i)അജ്ഞാതകർത്തൃകത   
(ii)പാഠഭേദം
(iii)പ്രാക്തനത
A:-(i), (ii) & (iii)
B:-(i) & (ii)
C:-(i) & (iii)
D:-(ii) & (iii)
Answer:- Option-A

Question48:-ഇക്കോ -ഫോക് ലോർ  എന്ന ആശയം അവതരിപിച്ചത് ആര്?
A:-ആർച്ചർ ടെയ്ലർ
B:-എഡ്വേർഡ് ബി.ടെയ്ലർ
C:-എസ്. ഡബ്ല്യൂ. എല്ലിസ്
D:-ഡി .  ഡബ്ല്യൂ പോൺസിേഡാ
Answer:- Option-D

Question49:-പഴമയെക്കുറിച്ചുള്ള  പഠനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ  ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന  പദം ഏതാണ്?
A:-വോക്സ് ഇപ്പോസ്
B:-വോക്സ് ലൈഡ്
C:-വോക്സ് കണ്ടെ
D:-വോക്സ് ഫെസ്റ്റ്
Answer:- Option-C

Question50:-ഫോക് ലോർ എന്ന പദം നാണയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്?
A:-മരിയ ലീച്ച്
B:-അലൻഡൻഡിസ്
C:-വില്യം  ആർ. ബാസ്‌കം
D:-വില്യം ജെ .തോമസ്
Answer:- Option-D

Question51:-മുടിയേറ്റിലെ  കളത്തിന്  ഉപേയാഗിക്കുന്ന പഞ്ചവർണ്ണപ്പൊടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്  
A:-ചുവപ്പ് , കറുപ്പ് , നീല, മഞ്ഞ, വെള്ള
B:-മഞ്ഞ,വെള്ള , നീല, ചുവപ്പ് , ഓറഞ്ച്
C:-മഞ്ഞ,വെള്ള ,പച്ച ,റോസ്,ചുവപ്പ്
D:-ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് , പച്ച, വെള്ള,-മഞ്ഞ
Answer:- Option-D

Question52:-താഴെ  പറയുന്നതിൽ മിത്തിന്റെ  ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ?
(i)ഭാഷയുടെ രോഗാതുരത
(ii)അനുഷ്‌ഠാനത്തിന്റെ  അനുകരണം
(iii)വൈകാരികസത്യം
A:-(i), (ii) & (iii)
B:-(ii) & (iii)
C:-(i) & (iii)
D:-(i)
Answer:- Option-A

Question53:-'അമ്മേനെകുത്തി ,മോൻ  ചത്തു ' ഇവിടെ സൂചിതമായിരിക്കുന്ന  കഥങ്കഥ നിർവ്വഹിക്കുന്ന  ധർമ്മം  ഏതാണ്?
A:-കാര്യകാരണ വിരുദ്ധയോഗം
B:-ധർമ്മനിഷേധയോഗം
C:-വിരുദ്ധധർമ്മയോഗം
D:-വിരോധധർമ്മം
Answer:- Option-A

Question54:-കേരളോല്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള  'പരശുരാമകഥ'ഐതിഹ്യത്തിന്റെ  ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ?
A:-ദിവ്യൈതിഹ്യം
B:-രീതിശാസ്ത്രം
C:-ചരിത്രപരം
D:-മാഹാത്മ്യപരം
Answer:- Option-A

Question55:-തുടിത്താളത്തിനനുസരിച്ച് പൊയ്മുഖമണിഞ്ഞുകൊണ്ട്  നടത്തുന്ന  നാടൻനൃത്തത്തിന്റെ പേര്  എഴുതുക
A:-പൂതൻകളി
B:-പുലികളി
C:-തിറകളി
D:-തെയ്യം
Answer:- Option-A

Question56:-ഫോക് ബാലഡിന്റെ  സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്
(i)വാചികമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു
(ii) അജ്ഞാതകർതൃത്വം
(iii) കാവ്യരൂപത്തിൽ കഥ പറയുന്നു
A:-(i), (ii) & (iii)
B:-(i) & (ii)
C:-(ii) & (iii)
D:-(i) & (iii)
Answer:- Option-A

Question57:-ഗൂണാഢ്യന്റെ  ബൃഹത്കഥകൾ രചിച്ചത്  ഏത് ഭാഷയിലാണ്?
A:-സംസ്കൃതം
B:പൈശാചി
C:-അറബ്
D:-പേഴ്സി
Answer:- Option-B

Question58:-നൃത്തം , സംഗീതം, നാടകം ഇവ ഏകത്ര മേളിക്കുന്ന നാടൻ കലാരൂപം ഏതാണ്?
A:-തെയ്യം
B:-കാക്കാരിശ്ശി  നാടകം
C:-പൊറാട്ട് നാടകം
D:-കണ്യാർകളി
Answer:- Option-B

Question59:-മദ്ധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ നിലവിലുള്ള  കളംപാട്ട് രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്
(i) വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ
(ii)  അന്തിമഹാകാളൻ
(iii) ഭദ്രകാളി
A:-(i)
B:-(ii)
C:-(ii) & (iii)
D:-(i), (ii) & (iii)
Answer:- Option-D

Question60:- രോഗം മാറാനും ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റാനും  അടിയോർ നടത്തിവരുന്ന മന്ത്രവാദ ചടങ്ങിന്  പറയുന്ന പേര്  എന്താണ് ?
A:-ഗദ്ദിക
B:-തീയാട്ട്
C:-കൂടിയാട്ട്
D:-മലങ്കൂത്ത്
Answer:- Option-A

Question61:-വിഷയാപഗ്രഥനത്തിനുള്ള  സവിശേഷമായ പ്രമാണസഞ്ചയമാണ്
A:-ലൈബ്രറി
B:-ദത്തശേഖരണം
C:-പ്രകടനകല
D:-പഠനസാമഗ്രികൾ
Answer:- Option-B

Question62:-ഒരു സംസ്കാരമോ ഒരറിവോ  ഏതേതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുപോരുന്നുവെന്നും അവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാചാര്യമുള്ള സ്ഥലമേതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായകമാകുന്നതെന്ത്?
A:-ആവേദകൻ
B:-ഫീൽഡ് വർക്ക്
C:-അറ്റ്ലസ്
D:-സർവ്വേ
Answer:- Option-C

Question63:-ഫോക് ലോർ  കൃത്യതയോടെ എടുത്ത്  ഉപേയാഗിക്കുന്നവരെ മണ്ഡലവൃത്തിയിൽ ............ എന്നു  വിളിക്കുന്നു
A:-നിഷ്ക്രിയ വാഹകൻ
B:-സജീവ വാഹകൻ
C:-ന്യൂന  വാഹകൻ
D:-പങ്കാളിത്ത  വാഹകൻ
Answer:- Option-B

Question64:-ഫോക് ലോർ പഠനത്തിൽ ഭൂതകാലത്തെ വർത്തമാനപരിതോവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തി നിരീക്ഷിക്കുന്ന  സമ്പ്രദായം
A:-നിരീക്ഷണപഠനം
B:-ഏകകാലിക പഠനം
C:-സംയോജിത പഠനം
D:-ബഹുകാലിക പഠനം
Answer:- Option-B

Question65:-പ്രിൻറ് മീഡിയയുടെയോ  ഇലകട്രോണിക് മീഡിയയുടെയോ സഹായത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകൾ
 സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടമാണ്
A:-ലൈബ്രറി
B:-കാറ്റലോഗ്
C:-ആർകൈവ്
D:-പഠന വിഭാഗം
Answer:- Option-C

Question66:-ആർകൈവിൽ സൂക്ഷിച്ച ദത്തങ്ങളെ  ............. എന്നാണ് പറയുന്നത്
A:-ഫ്രഷ് ഡാറ്റ
B:-റിട്രീവൽ ഡാറ്റ
C:-പ്യൂർ  ഡാറ്റ
D:-സെക്കൻ്ററി ഡാറ്റ
Answer:- Option-B

Question67:-വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളും , വിശ്വാസങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ മെച്ചപ്പെട്ട ദത്തസമാഹരണ രീതി
A:-സർവ്വെ
B:-കൂടിക്കാഴ്ച
C:-നിരീക്ഷണം
D:-അവതരണം
Answer:- Option-B

Question68:-കൂട്ടായ്മയുടെ  ജീവിതത്തിലെ  സ്വാഭാവികമായ  സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫോക്  ലോർ വസ്തുതകൾ നൈസർഗ്ഗികമായി വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ഡലമാണ്
A:- ദ്വിതീയമേഖല
B:-പ്രീഫീൽഡ്
C:-പ്രാഥമിക മേഖല
D:-ഡിജിറ്റൽ  മേഖല
Answer:- Option-C

Question69:-വിവിധ മൂല്യങ്ങളോട് കൂടിയ വിവിധ ഏകകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദത്തങ്ങൾ
A:-ഗുണപരമായ ദത്തങ്ങൾ
B:-ഏകകാലിക ദത്തങ്ങൾ
C:-വ്യത്യയപര ദത്തങ്ങൾ
D:-ആർജ്ജിത ദത്തങ്ങൾ
Answer:- Option-C

Question70:- ഫോക്  ലോർ പഠിതാവിന്റെ  പരീക്ഷണശാലയാണ്
A:-ലൈബ്രറി
B:-ദത്തങ്ങൾ
C:-ഫീൽഡ്
D:-അഭിമുഖം
 Answer:- Option-C

Question71:-നടുക്ക്  തലയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന  വാതായനങ്ങൾ തച്ചു  ഭാഷയിൽ .......... എന്നാണ്  അറിയപ്പെടുന്നത്
A:-ചൂട്ടഴി
B:-ഇടനാഴി
C:-കിളിവാതിൽ
D:-വടക്കിനി
Answer:- Option-A

Question72:-ചുമന്ന മണ്ണിനെ  തച്ചു ഭാഷയിൽ ........ എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു
A:-താമ്രഫുല്ല
B:-ചിക്കണ
C:-പാണ്ഡര
D:-സലോണ
Answer:- Option-A

Question73:-ശില്പി  എന്ന വാക്കിന്റെ വിരുക്തം  ............ എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്
A:-ലിപി
B:-ശില്
C:-ശില
D:-ശില്പം
Answer:- Option-B

Question74:-ആദിമ ചിത്രകലയുടെ  സവിേശഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ?
A:-മറയൂർ
B:-മൂന്നാർ
C:-അട്ടപ്പാടി
D:-തിരുവില്വാമല
Answer:- Option-A

Question75:-ചൈനയിലെ  കിസിൽ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ താളിേയാല ശേഖരമാണ്
A:-സ്പിറ്റ്സർ  മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റ്
B:-മിദിയ മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റ്
C:-ഷോമി  മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റ്
D:-അലാസ്ക്ക  മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റ്
Answer:- Option-A

Question76:-ഇന്ന് ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന  ദാരുശിൽപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല
A:-വയനാട്
B:-പാലക്കാട്
C:-തിരുവനന്തപുരം
D:-തൃശ്ശൂർ
Answer:- Option-C

Question77:-മഹോദയപുരം ശൈലിയുടെയും  പിൽക്കാല പാണ്ഡ്യശൈലിയുടെയും സമന്വയമാണ് കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങളിലെ .....................ശൈലി
A:-വയനാട്
B:-വേണാട്
C:-കണ്ണൂർ
D:-കറുമ്പനാട്
Answer:- Option-B

Question78:-നവീന ശിലായുഗത്തിലെയും  ചരിത്രാരംഭഘട്ടത്തിലെയും  ചിത്രങ്ങളാണ്.............ലെ എഴുത്തളയിലും  ആട്ടളയിലും കാണെപ്പെടുന്നത്
A:-ചീരാൽ
B:-മറയൂർ
C:-കമ്പം
D:-തേനി
Answer:- Option-B

Question79:-കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കരിങ്കല്ലിലോ ചെത്തുകല്ലിലോ  പരുക്കൻ മട്ടിൽ വെട്ടിയെടുത്ത മണ്ണിൽ  നാട്ടിനിർത്തിയ  കൽത്തൂണു കളായ നാട്ടുകല്ലുകളെ  ............ എന്നാണ് പുരാവസ്തുവിദഗ്ധർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
A:-മൈൽക്കുറ്റി
B:-മെൻഹിറുകൾ
C:-തൂണുകൾ
D:-വിരക്കല്ല്
Answer:- Option-B

Question80:-കെട്ടിപ്പടുത്ത ചുവരിൽ പരുക്കൻ  കുമ്മായം  ഉപേയാഗിച്ച് പ്രാഥമിക തലവും അതിനുമീതെ കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ നേർമ്മയുള്ള കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ച് ദ്വിതീയ പ്രതലവും ഒരുക്കിയശേഷം വരക്കുന്നവ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയാർത്ഥത്തിൽ
A:- കളമെഴുത്ത്
B:-ചുവർചിത്രങ്ങൾ
C:- ത്രിമാന ചിത്രങ്ങൾ
D:-മഷിയെഴുത്ത്
Answer:- Option-B

Question81:-Articles 12-35 deals with Fundamental Rights. Examine the following and find out
which among them is/are applicable only for citizen, not for persons.
I.   Article 14
II.  Article 15
III. Article 16
IV.  Article 21
A:-I and IV
B:-III and IV
C:-II and III
D:-I only
Answer:- Option-C

Question82:-Articles 352-360 of Indian Constitution deals with emergency provisions. Examine
the following and find the correct sequential arrangement of articles
I.   Provisions in case of failure of constitutional machinery in states
II.  Applications of provisions relating to distribution of revenues
III. Effect of proclamation of emergency
IV.  Suspension of provisions of article 19 during emergencies
A:-IV, III, I, II
B:-I, III, IV, II
C:-III, II, I, IV
D:-II, I, III, IV
Answer:- Option-C

Question83:-Given below are some cases related with constitutional amendments. Which among
the following is/are correctly matched?
I.   I.C. Golak Nath vs State of Punjab             1.   26th Amendment
II.  State of West Bengal vs Bella Banerjee     2.   24th Amendment
III. R.C. Cooper vs Union of India                   3.   4th Amendment
IV.  Madhav Rao Scindia vs Union of India      4.   25th Amendment
A:-I-2, II-3, III-4, IV-1
B:-I-3, II-2, III-1, IV-4
C:-I-1, II-4, III-3, IV-2
D:-I-4, II-2, III-1, IV-3
Answer:- Option-A

Question84:-Find the odd one out related with the schedule of articles amended
A:-29th Amendment
B:-39th Amendment
C:-42nd Amendment
D:-44th Amendment
Answer:- Option-C

Question85:-Examine the following provisions related with The Election Laws
(Amendment) Act 2021 and find out which of them is/are incorrect?
I.The first day of January and April are the dates for enrolling in electoral rolls.
II.In Section 20 of 1950 Act (Sub section 6) for the word 'wife', 'spouse' was substituted.
III.The Electoral Registration Officer may for the purpose of establishing  the identity of any person require that such person may furnish
the Aadhar number given by UIA.
IV.   No application for inclusion of name in electoral roll shall be denied for inability to furnish Aadhar Number.
A:-III and IV
B:-I only
C:-II only
D:-All statements are correct
Answer:- Option-B

Question86:-Transplantation of Human Organs Act 1994 was amended in 2011.
Which of the following is not true regarding the provisions of the amendment?
I.Donation of tissues were also included with organs.
II.Near relative definition included mother, father, son, daughter, brother, sister and spouse.
III. Provision for prohibition of organ donation from Mentally challenged persons
IV.  Prohibition on swap donation
A:-I and IV
B:-I only
C:-II, III
D:-II and IV
Answer:- Option-D

Question87:-Sachin Waze, the encounter specialist is related with which of the
following article/articles?
I.   312
II.  312 A
III. 310
IV.  311
A:-I and II
B:-II only
C:-III only
D:-IV only
Answer:- Option-D

Question88:-Find which among the following is correctly matched?
I.   Mission School at Thalassery             1.  1881
II.  English School at Cannanore             2.  1866
III. High School at Palakkad                   3.  1864
IV.  Franco Vernacular School at Mahe    4.  1839
A:-I-4, II-3, III-2, IV-1
B:-I-1, II-2, III-3, IV-4
C:-I-4, II-2, III-1, IV-3
D:-I-1, II-3, III-2, IV-4
Answer:- Option-A

Question89:-Who among the following are not associated with Paliyam Sathyagraha?
I.  Ravi Varma, Kerala Varma
II. Andavan Vaidhyan, A.G. Velayudhan
III. Rama Thamburatti, Indira Tamburatti
IV.  M.E. Naidu, Gandhi Raman Pillai
A:-IV only
B:-III only
C:-II and III
D:-I, II and IV
Answer:- Option-A

Question90:-Who among the following group of persons were members of Temple Entry Enquiry Committee?
A:-T.K. Madhavan, C.P. Ramaswamy Iyer, A.V. Thakur
B:-G. Ramachandran, Rameshwari Nehru, C. Keshavan
C:-C. Krishnan, C.V. Kunjiraman, Dr. G.D. Noker
D:-V.S. Subhramania Iyer, M. Govindhan, Parameswaram Pillai
Answer:- Option-D

Question91:-The following are the events related with Abstention movement in Kerala. Which of the following is the correct chronological
order of the events?
I.All Travancore Ezhava Political League
II.All Travancore Christian Political Conference
III.All Travancore Joint Political Conference
IV.The Ezhava Mahajana Conference
A:-IV, II, III, I
B:-I, IV, II, III
C:-II, III, IV, I
D:-II, I, IV, III
Answer:- Option-A

Question92:-Examine the following statements about Mitavadi news paper and find out the incorrect statement :
I.Mitavadi tended to view the British as friends of lower caste.
II.Published editorials praising the personal sacrifice made by Gandhiji in South Africa and lamented the absence of such
a leader in India.
III. Expressed doubts about the sincerity of savarnas in Vaikkom Sathyagraha.
IV.  Strongly criticised communal representation in legislative bodies.
A:-I only
B:-I and III
C:-IV only
D:-II and IV
Answer:- Option-C

Question93:-Given below some works and characters. Find out which of the
following is correctly matched.
I.   Adukkalayil Ninnu Arangathekk      1.   Devaki
II.  Marakkudakkullile Mahanarakam   2.   Madhu
III. Rithumathi                                      3.   Thethi
IV.  Aphante Makal                                4.   Ittippapthi
A:-I-1, II-3, III-2, IV-4
B:-I-2, II-1, III-3, IV-4
C:-I-4, II-2, III-1, IV-3
D:-I-3, II-4, III-1, IV-2
Answer:- Option-D

Question94:-Which of the following is the Correct chronological order of the events related with Library Movement in Kerala?
I.All Travancore Grandhashala Sangham
II.Formation of Samasta Kerala Pustakalaya Samithi
III.Sankara Vilasam Library
IV.Kerala Grandhashala Sangham
A:-I, II, IV, III
B:-II, III, IV, I
C:-III, IV, I, II
D:-III, II, IV, I
Answer:- Option-D

Question95:-Which of the following statement is/are false about A.V. Kuttimalu Amma?
I.   actively participated in Civil Disobedience Movement
II.  was elected to Madras Legislative Assembly in 1936
III. was the editor of women magazine ''Sreemathi''
IV.  visited all the local units of the Congress and appointed women to join as members of Desa Sevika Sangh
A:-III and IV
B:-III only
C:-I only
D:-I and II
Answer:- Option-A

Question96:-Which of the following statements about Ayyankali is incorrect?
I.Formed Brahma Nishta Madom
II. Was involved in Perinad agitation
III. Started Yukthivadhi magazine for the promotion of rational thinking in society
IV. Said no to Ramraj, the reign of caste atrocities
A:-I only
B:-I and II
C:-III and IV
D:-IV only
Answer:- Option-C

Question97:-Which of the following works does not belong to Brahmananda Sivayogi?
I.Sivayoga Rahasyam, Mokshadheepam, Sidhanubhoodhi
II.Anandasoothram, Anandamathaparasyam, Anandakummi
III.Shreechakra Poojakalpam, Jeevakarunya Niroopanam, Brahmathathwanirbhasam
IV. Sthreevidhyaposhini, Rajayoga Parasyam, Vigrahaaradhana Khantanam
A:-I and III
B:-I and II
C:-III only
D:-II only
Answer:- Option-C

Question98:-The following are some statements about Pandit Karuppan, Which of these is/are incorrect?
I. Lankamardanam was a Sanskrit work of Pandit karuppan
II. Acharabhushanam was a work of Karuppan to  awaken depressed classes
III. In 1921 Pandit Karuppan was nominated to Sree Moolam Praja /Sabha
IV.Organised Kayal Sammelanam in 1913
A:-IV only
B:-III only
C:-I and III
D:-II and IV
Answer:- Option-B

Question99:-Examine the following and identify which of these are wrongly
matched
I.   Sabari                      Untouchable          Kuroor Neelakantan
      Ashram                    Brahmin                Namboodhirippad                        
II.  Jathinash ini             Kalpathy               Anandatheertha
      Sabha                      Agitation           
III. Shaiva                     Mukkuthi               Velayudhan Arayan
       Prakasha                 Agitation
       Sabha             
IV.  Brahma                   Depressed             Dr. Ayyathar Gopalan
       Mandir                    classes Mission
A:-I only
B:-II and IV
C:-IV only
D:-I and III
Answer:- Option-D

Question100:-Find the correct match of the following books and its Authors :
I.    Kodungallur Kunjikuttan Tampuran        1.  Mayoora Sandhesham     
II.   Kerala Varma Valiya Koyi Thampuran     2.  Thirumul Kazhcha
III.  Kandathil Varghese Mappila                  3.  Jarasandha Vyayogam
IV.   Ponkunnam Varkey                              4.  Keerthanamala
A:-I-2, II-3, III-4, IV-1
B:-I-3, II-1, III-4, IV-2
C:-I-1, II-3, III-2, IV-4
D:-I-4, II-1, III-3, IV-2
Answer:- Option-B


Previous Post Next Post