Junior Manager (General) Question Paper and Answer Key

Question Code: 134/2022  (A)

Name of Post: Junior Manager (General)

Department: Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd

Cat. No: 007/2021

Date of Test: 30.12.2022

 1. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ സ്റ്റാഫ്‌ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത്‌ ?
A) അക്കൗണ്ടിങ്  
B) ഫിനാൻസ്‌
C) ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
D) വാങ്ങൽ

2.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പരമ്പരാഗത ബജറ്റേതര നിയന്ത്രണ ഉപകരണമല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) പ്രവർത്തന ഓഡിറ്റ്‌
B) പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടുകളും വിശകലനങ്ങളും
C)  ചുറ്റിനടന്ന്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌
D) സീറോ ബേസ്ഡ്‌ ബജറ്റിംഗ്‌

3.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ യു-ഫോം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന സംഘടനാ ഘടന ഏതാണ്‌ ?
A) പ്രവർത്തന ഘടന
B) ഡിവിഷണൽ ഘടന
C)  ലൈൻ ഘടന
D) ലൈനും സ്റ്റാഫ്‌ ഘടനയും

4.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലാത്തത്‌ ?
A) ആശയപരമായ കഴിവുകൾ
B) ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്  സ്കിൽസ്‌
C)  രാഷ്ട്രീയ കഴിവുകൾ
D) സൗന്ദര്യാത്മക കഴിവുകൾ

5.സാഹചര്യ നേതൃത്വ സിദ്ധാന്തം (SLT) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്‌
A) ഹൗസും മിച്ചലും
B) ഫ്രെഡ്‌ ഫിൽഡർ
C) പോൾ ഹെർസിയും കെന്നത്ത്‌ ബ്ലാഞ്ചാർഡും
D) വ്റൂമും യെട്ടനും

6.ഹെർസ്ബർഗിന്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌ ഏത്‌ ?
A) സംഘടനാ ഘടന
B) പ്രചോദനം
C) ആശയ വിനിമയം
D) നേതൃത്വം

7.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ആശയവിനിമയ ശ്യംഖലയല്ലാത്തത്‌ ?
A) Xതരം
B) Y തരം
C) വീൽ തരം
D)  ചെയിൻ തരം

8.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നോൺ വേർബൽ ആശയവിനിമയം അല്ലാത്തത്‌ ?
A) പാരലാംഗ്വേജ്‌
B) പ്രോക്‌സെമിക്സ്‌
C) പൊതു വിലാസ സംവിധാനം
D) കൈനറ്റിക്‌ ബിഹേവിയർ

9.Grapevine യെ സംബന്ധിച്ച്‌ സത്യമല്ലാത്തത്‌ ഏതാണ്‌ ?
A) അത്‌ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ്‌ ഉണ്ടാകുന്നത്‌
B) മാനേജ്മെന്റിന്‌ ഇത്‌ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല
C) ഇത്‌ കിംവദന്തികളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല
D)  ഇത്‌ ഔപപചാരിക ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയ്ക്ക്‌ അനുബന്ധമാണ്‌

10.K.I.S.S ആശയ വിനിമയത്തിന്റെ തത്വം എന്നാൽ
A) കീപ്‌ ഇറ്റ്‌ ഷോർട്ട്‌ ആൻഡ്‌ സീക്രെട്ട്‌
B) കീപ്‌ ഇറ്റ്‌ ഷോർട്ട്‌ ആൻഡ്‌ സിമ്പിൾ
C) കീപ്‌ ഇറ്റ്‌ സ്മാർട്ട്‌ ആൻഡ്‌ സീക്രെട്ട്‌
D)  കീപ്‌ ഇറ്റ്‌ സിമ്പിൾ ആൻഡ്‌ സീക്രെട്ട്‌

11.ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പരസ്സര തടസ്സങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല
A) സെമാന്റിക്‌ ബാരിയേഴ്സ്
B) ക്രോസ്‌-കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി
C) ഫീഡ്ബാക്ക്‌ ബാരിയേഴ്സ്  
D)  വിവരങ്ങളുടെ അമിതഭാരം

12.വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ലാറ്ററൽ വിവര പ്രവാഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്‌
A) മുകളിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം
B) ഡൗൺവേഡ്‌ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
C) തിരശ്ചീന ആശയവിനിമയം
D)  ട്രാൻസാക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ

13.“കൈസൻ' എന്നാൽ
A) മാറ്റം
B) നിക്ഷേപം തിരിച്ചെടുക്കൽ
C) മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
D)  മറയ്ക്കൽ

14.JIT -യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യമായ റെക്കോർഡിനെ സാങ്കേതികമായി വിളിക്കുന്നത്‌
A) KANBANS
B) KAIZEN
C) BINCAN
D) BANCAN

15.ബിസിനസ്‌ പ്രോസസ്‌ റി-എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അളവുകോലുകൾ
A) ചെലവ്‌, ഗുണനിലവാരം, കൃത്യത, സേവനം
B) ചെലവ്‌, ഗുണനിലവാരം, സേവനം, വേഗത
C) ചെലവ്‌, വില, സേവനം, വേഗത
D) ചെലവ്‌, ഗുണനിലവാരം, സേവനം, സംതൃപ്ലി

16.ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണം
A) IBM
B) MOTOROLA
C) XEROX
MICROSOFT

17.“Zero Inventory" എന്നത്‌ ഏതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്‌ ?
A) ABC
B) PERT
C) CPM
D) JIT

18.ആദ്യത്തെ ISO 9000 സീരീസ്‌ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം.
A) 1991
B) 1992
C) 1987
D) 1980

19.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ സാങ്കല്ലിക ആസ്തികൾ ?
i. ഷെയറുകളുടെ ഇഷ്യൂവിൽ കിഴിവ്‌
ii. പേറ്റന്റുകളും വ്യാപാരമുദ്രയും
iii. കഴിഞ്ഞ സഞ്ചിത നഷ്ടങ്ങൾ
iv. ഖനികളും ക്വാറികളും
A) ii, iii, iv എന്നിവ മാത്രം
B) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
C) i,iii എന്നിവ മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

20.ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സ്‌ താഴെപ്പറയുന്ന ഡാറ്റ നൽകി.
സ്റ്റോക്ക്‌ വിറ്റുവരവ്‌ അനുപാതം = 3 മടങ്ങ്‌
ശരാശരി സ്റ്റോക്ക്‌ -- 50,000
കണക്കുകൂട്ടുക :
i. വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ വില.
ii. ലാഭം ചെലവിന്റെ 30% ആണെങ്കിൽ വില്ലന. 


Correct Answer :D

21.ട്രയൽ ബാലൻസിനുള്ളിൽ ക്ലോസിംഗ്‌ സ്റ്റോക്ക്‌ നൽകിയാൽ, അക്കൗണ്ടിങ്  ട്രീറ്റ്മെന്റ്‌ ആണ്‌
A) ലാഭനഷ്ടം A/c യുടെ ക്രെഡിറ്റ്‌ ഭാഗത്ത്‌ മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു
B) ട്രേഡിങ്ങ്‌ A/c യുടെ ക്രെഡിറ്റ്‌ ഭാഗത്ത്‌ മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു
C) ബാലൻസ്‌ ഷീറ്റിൽ ഒരു അസറ്റായി മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു
D) ട്രേഡിംഗ്‌  A/c യുടെ ക്രെഡിറ്റ്‌ വശത്തും ബാലൻസ്‌ ഷീറ്റിലെ അസറ്റും കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

22.ലിസ്റ്റ്‌ -I ലെ ഇനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ്‌ -II ന്റെ ഇനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ശരിയായ കോമ്പിനേഷൻ കോഡ്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 

A) a-4,b-2, c-3,d-1
B) a-3, b-4, c-1,d-2
C) a-3, b-2,c-4,d-1
D) a-2, b-1,c-3, d-4


23.നൽകിയിരിക്കുന്ന
നിലവിലെ അനുപാതം = 2:1
ആസിഡ്‌ ടെസ്റ്റ്‌ അനുപാതം = 0.75
നിലവിലെ ബാധ്യതകൾ -  2,00,000
ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ്‌ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം എന്തായിരിക്കും ?
A) Rs. 2,50,000
B) Rs. 1.50,000
C) Rs. 2,00,000
D) Rs. 3,00,000

24.ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബാലൻസ്‌ ഷീറ്റ്‌ ______നൽകുന്നു.
A) ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ
B) ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ
C) ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക്‌
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

25. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ :
പലിശയ്ക്കും നികുതിക്കും ശേഷമുള്ള അറ്റാദായം = Rs. 3,00,000
നികുതി നിരക്ക്‌ - 50%
കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല കടം Rs.  6,00,000 (ശരാശരി10% പലിശയിൽ)
അപ്പോൾ, പലിശ കവറേജ്‌ അനുപാതം
A) 7.5 മടങ്ങ്‌
B) 9 മടങ്ങ്‌
C) 10.5 മടങ്ങ്‌
D) 11 മടങ്ങ്‌

26. സൗജന്യ സാമ്പിളായി (Graits) വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ ശരിയായ ജേണൽ എൻട്രി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്‌ A/c                         Dr
ടു ട്രേഡിങ്ങ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്‌ A/c    
B) അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്‌ A/c                          Dr
ടു ട്രേഡിങ്ങ്‌ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ്‌ A/c  

C) ട്രേഡിങ്ങ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്‌ A/c     Dr
ടു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്‌ A/c
D) ട്രേഡിങ്ങ്‌ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ്‌ A/c Dr
ടു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്‌ A/c

27. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ്‌ ഒരു akkau ണ്ടിംഗ്‌ അനുപാതത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ?
i. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ യാതൊരു ധാരണയുമില്ല.
ii. താരതമ്യത്തിന്‌ പൊതുവായ മാനദണ്ഡമില്ല.
iii. ഒരേ പദത്തിന്‌ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
iv. അളവ്‌ ഘടകങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു.
A) ii,iii, iv എന്നിവ മാത്രം
B) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii,iii,  എന്നിവ മാത്രം
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

28. ബാങ്കിലെ പണം, ഫർണിച്ചർ, ഗുഡ്വിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ബില്ലുകൾ, മെഷിനറി എന്നിവയെ ബാലൻസ്‌ ഷീറ്റ്‌ ലിക്വിഡിറ്റി ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
A) സ്വീകാര്യമായ ബില്ലുകൾ, ബാങ്കിലെ പണം, ഫർണിച്ചർ, ഗുഡ്വിൽ, മെഷിനറി
B) ബാങ്കിലെ പണം, ഗുഡ്വിൽ, സ്വീകാര്യമായ ബില്ലുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, മെഷിനറി
C) ബാങ്കിലെ പണം, മെഷിനറി, ഗുഡ്വിൽ, ലഭിക്കേണ്ട ബില്ലുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ
D)ബാങ്കിലെ പണം, സ്വീകാര്യമായ ബില്ലുകൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, മെഷിനറി, ഗുഡ്വിൽ

29. ഒരു ജനറൽ മാനേജർ തന്റെ ബിസിനസ്സ്‌, കമ്മീഷൻ ചാർജ്‌ ചെയ്തതിന്‌ ശേഷം അറ്റാദായത്തിൽ 10% കമ്മീഷൻ ലഭിക്കാൻ അർഹനാണ്‌. അറ്റാദായം 5,50,000 രൂപയാണെങ്കിൽ ജനറൽ മാനേജർക്ക്‌ എത്ര രൂപ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കണം ?
A) 55,000
B) 50,000
C) 61,111
D) ഇവയൊന്നുമല്ല


30. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ :
ഇക്വിറ്റി ഓഹരി മൂലധനം = 1,00,000 രൂപ
(10 രൂപയുടെ 10000 ഓഹരികൾ)
മുൻഗണനാ ലാഭവിഹിതത്തിനും നികുതിക്കും മുമ്പുള്ള അറ്റാദായം (പലിശയ്ക്ക്‌ ശേഷം) = 50,000 രൂപ
10% മുൻഗണന മൂലധനം  1,50,000 രൂപ
നികുതി = 10,000 രൂപ
ഒരു ഷെയറിന്റെ വരുമാനം (EPS) എന്താണ്‌ ?
A) ഒരു ഓഹരിക്ക്‌ 2.5 രൂപ
B) ഒരു ഷെയറിന്‌ 2 രൂപ
C) ഒരു ഓഹരിക്ക്‌ 1.6 രൂപ
D) ഒരു ഷെയറിന്‌ 3 രൂപ

31. ഉൽപാദന ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. പുരുഷന്മാരുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും നിഷ്ക്രിയ സമയങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു.
ii. ഉൽപാദന പ്രവാഹത്തിലൂടനീളം തടസ്സങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു.
iii. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്‌ നൽകുന്ന പ്രതിബദ്ധതകളുടെ ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii)

32. യഥാർത്ഥ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ കമ്പനിക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളത്ര മാത്രം ഇൻവെന്ററി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇൻവെന്ററി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ്‌ ഇല്ലാതാക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഇൻവെന്ററി മാനേജ്‌മെന്റ്‌ ടെക്നിക്കുകളിൽ ഏതാണ്‌ ഉപയോഗപ്രദം ?
A) ABC വിശകലനം
B) സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന്റെ അളവ്‌
C) ജസ്സ്‌-ഇൻ-ടൈം ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ്‌
D) ലീൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ്‌

33. MRP II-ന്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌ ?
i. പ്രൊഡക്ഷൻ റെക്കോർഡ്‌ പ്രക്രിയകൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക.
ii. വൈകുന്ന ഓർഡറുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
iii. തൊഴിൽ സമയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന്‌ വർക്ക്‌ ഷെഡ്യൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii, iii)

34. ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുക' എന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന്‌ സാധനങ്ങൾ 'വാങ്ങുക' എന്ന തീരുമാനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഏതാണ്‌ ബാധിക്കുന്നത്‌ ?
i. ഷിപ്പിംഗ്‌ ചാർജുകൾ.
ii. വില്ലന നികുതി നിരക്കുകൾ.
iii. മെറ്റീരിയലുകളുടെ സമയോചിതമായ വിതരണം.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B)  i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii)


35.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ സപ്ലൈ  ചെയിൻ പ്രകടനത്തിന്റെ പ്രധാന ഡ്രൈവറുകൾ ?
A) വിതരണം, ഷെഡ്യൂളിംഗ്‌, ഉൽപ്പാദനം , ഇൻവെന്ററി
B) സ്ഥലം, വിവരങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനം, ഇൻവെന്ററി
C) ലോജിസ്റ്റിക്സ്‌, വിതരണം, ഇൻവെന്ററി, ആസൂത്രണം
D) ഉൽപ്പാദനം, ഇൻവെന്ററി, ലോജിസ്റ്റിക്സ്‌, മാർക്കറ്റിംഗ്‌

36.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ മികച്ച രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നത്‌ ?
A) ആവശ്യങ്ങളും വിതരണങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ
B) ബ്രാൻഡ്‌ ഇമേജ്‌ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു തന്ത്രം
C) സാധനങ്ങളുടെ ശരിയായ ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം
D) ബിസിനസ്‌ പ്രക്രിയകൾ പുനർരൂപകല്പന  ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം

37.ഫോർകാസ്റ്റിംഗിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌ ?
A) വ്യവസായം, വിലനിലവാരം, R&D, എതിരാളികൾ
B) വിലനിലവാരം, വ്യവസായം, R&D, പ്രധാന യോഗ്യത
C) സാങ്കേതികവിദ്യ, വിലനിലവാരം, R&D, വ്യവസായം
D)  വ്യവസായം, വിലനിലവാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ജീവനക്കാർ

38.മെറ്റീരിയലുകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സീൽ ചെയ്തു കവറിൽ ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന സംവിധാനം.
A) അടച്ച ടെൻഡർ സിസ്റ്റം
B) പ്രാദേശിക പർച്ചേസ്‌ സിസ്റ്റം
C) ഓപ്പൺ ടെൻഡർ സിസ്റ്റം
D) സിംഗിൾ ടെൻഡർ സിസ്റ്റം

39.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ്‌ വാങ്ങൽ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ?
i. ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്‌ വിശ്വസനീയമായ വിതരണക്കാരെ കണ്ടെത്തുക.
ii. ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണവും ഉൽപ്പന്ന പരിശോധനയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
iii. ROI അടിസ്ഥാനമാക്കി ബജറ്റുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii  ഉം മാത്രം
C) ii ഉം iii  ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ( i, ii, iii)

40.മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ അവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌ ?
A) മെറ്റീരിയൽസ്‌ പ്ലാനിംഗ്‌ - പ്ലാന്റ്‌ ഓപ്പറേഷൻ -- സപ്പൈ ചെയിൻ കൺട്രോൾ- ഇൻഫർമേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക്‌
B) മെറ്റീരിയൽസ്‌ പ്ലാനിംഗ്‌ ആൻഡ്‌ പ്രോഗ്രാമിംഗ്‌ -- പ്ലാന്റ്‌ ഓപ്പറേഷൻ -- സിസ്റ്റം അനലൈസിസ്‌- ഇൻഫർമേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക്‌
C) മെറ്റീരിയൽസ്‌ അക്വുസിഷൻ - മെറ്റീരിയൽസ്‌ കൺസർവേഷൻ - സിസ്റ്റംസ്‌ അനലൈസിസ്‌- ഇൻഫർമേഷൻ റീകാൾ
D) മെറ്റീരിയൽസ്‌ ഓർഡറിംഗ്‌ - പ്ലാന്റ്‌ ഓപ്പറേഷൻ -- പ്രോസസ്സ്‌ അനലൈസിസ്‌- ഇൻഫർമേഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക്‌

41.'ശരിയായ വില'യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന സമവാക്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്‌ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ?
A) മൂല്യം = ഗുണനിലവാരം x വില
B) മൂല്യം =  അളവ്‌ x വില
C) മൂല്യം = ഗുണമേന്മ /വില  
D) മൂല്യം = അളവ് /വില

42.ഉറവിടം (Source) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ നാല്‌ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌ ?
A) അന്വേഷണം - വിവരങ്ങൾ - ചർച്ചകൾ - എക്സ്പീരിയൻസ്‌
B) ഇൻഡന്റ്‌ - സർവ്വേ - ചർച്ചകൾ - എക്സ്പീരിയൻസ്‌
C)  ഓർഡർ - സർവ്വേ - അന്വേഷണം - ഫീഡ്ബാക്ക്‌
D) സർവ്വേ - അന്വേഷണം - ചർച്ചകൾ - എക്സ്പീരിയൻസ്‌

43.വാങ്ങൽ അഭ്യർത്ഥന (Purchase requisition) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ്‌ ബാധകം ?
A) വാങ്ങേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ തരവും അളവും ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
B) വാങ്ങേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ തരം, അളവ്‌, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
C) വാങ്ങേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ തരം, അളവ്‌, ഗുണനിലവാരം, വില എന്നിവ ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

44.മെറ്റീരിയലുകളുടെ ബിൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ?
A) ജോലിക്ക്‌ ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ്‌
B)ഒരു വകുപ്പിന്‌ ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും,ഭാഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ്‌
C) വാങ്ങൽ വകുപ്പിന്‌ ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും, ഭാഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ്‌
D) സ്റ്റോർ വകുപ്പിന്‌ ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റിരിയലുകളുടെയും ഘടകങ്ങളുടെയും, ഭാഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ്‌

45.മെറ്റീരിയലുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, വെയ്റ്റഡ്‌ പോയിന്റ്‌ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ എന്ത്‌ തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ്‌ ?
A) ശരിയായ ഗുണനിലവാരം
B) ശരിയായ അളവ്‌
C) ശരിയായ വില
D) ശരിയായ ഉറവിടം

46.പർച്ചേസ്‌ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത്‌
A) സ്റ്റോർസ്‌ മാനേജർ
8) സ്റ്റോറുകളും, പർച്ചേസ്‌ മാനേജരും
C) പർച്ചേസ്‌ മാനേജർ
D) സ്റ്റോറുകൾ, പർച്ചേസ്‌, ഇഷ്യൂ മാനേജർമാർ

47.ലഭിച്ച മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഒരു ഡെബിറ്റ്‌ നോട്ട്‌ തയ്യാറാക്കുന്നത്‌ എപ്പോഴാണ്‌ ?
A) ലഭിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അളവിനേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോൾ
B) ലഭിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അളവിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ
C) ലഭിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അളവിന്‌ തുല്യമാകുമ്പോൾ
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

48.താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ സ്റ്റോർ സൂക്ഷിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത്‌ ?
A) സ്റ്റോക്കിംഗിന്‌ താഴെയുള്ളതും കൂടുതൽ സംഭരണവും തടയുന്നത്‌
B) സാമഗ്രികളുടെ ശരിയായ വിതരണം
C) സംഭരണച്ചെലവ്‌ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക
D) സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുക

49. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ സമീപനമാണ്‌ JIT തത്ത്വചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കൂന്നത്‌ ?
A) ABC
B) MIPS
C) FNSD
D) VED


50. യഥാർത്ഥ സ്റ്റോക്കിനെ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്‌ സ്റ്റോക്ക്‌ പരിശോധിക്കുന്നത്‌.
A) സ്റ്റോർസ്‌ ലെഡ്ജർ
B) മെറ്റീരിയൽ സ്വീകരിച്ച കുറിപ്പ്‌
C) ബിൻ കാർഡ്‌
D) ബിൻ കാർഡും സ്റ്റോറുകളുടെ ലെഡ്ജറും

51. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
A) ബിൻ കാർഡ്‌ പരിപാലിക്കുന്നത്‌ കോസ്റ്റിംഗ്‌ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്‌
B) ബിൻ കാർഡ്‌ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വകൂപ്പിൽ നിന്ന്‌ ലഭിക്കുന്നു
C) സ്റ്റോർ കീപ്പർ പരിപാലിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അളവ്‌ രേഖയാണ്‌ ബിൻ കാർഡ്‌
D) ബിൻ കാർഡ്‌ എന്നത്‌ സ്റ്റോർ കീപ്പർ പരിപാലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അളവിന്റെയും മൂല്യത്തിന്റെയും രേഖയാണ്‌

52. ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ബിൻ കാർഡ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറുകളുടെ ലെഡ്ജർ കാണിക്കുന്ന ബാലൻസുകളിൽ നിന്ന്‌ മെറ്റീരിയലുകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റോക്ക്‌ വ്യത്യാസപ്പെടാം.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാരണം തിരിച്ചറിയുക.
A) പൊട്ടൽ
B) കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമുള്ള അപചയം
C) ചുരുങ്ങലും ബാഷ്ഠ്ികരണവും വഴിയുള്ള നഷ്ടം
D) ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നേടുക

53. വസ്തുക്കളുടെ സാധാരണ പാഴാക്കൽ
A) ഒഴിവാക്കാം
B) ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല
C) ചില ശേഷിക്കുന്ന മൂല്യമുണ്ടാകും
D) ഒരു സ്ട്രാപ്പ്  ആണ്‌

54.മെറ്റീരിയലുകളുടെ സ്ക്രാപ്പ്‌ ഒരു ജോലി ആയി കരുതിയാൽ, അത്‌ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ആണ്‌
A) ക്യാഷ്‌ a/c Dr
ടു ജോബ്‌ a/c


B) ജോബ്‌ a/c Dr
ടു ക്യാഷ്‌ a/c

C) സ്ക്രാപ്പ് a/c  Dr
ടു ക്യാഷ്‌ a/c

D) ജോബ്‌ a/c Dr
ടു സ്ക്രാപ്പ് a/c

55. മെറ്റീരിയലിന്റെ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള വിലയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു
A) നേരിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നഷ്ടം മാത്രം
B) സാമഗ്രികളുടെ നഷ്ടവും കൂലി നഷ്ടവും
C) പരോക്ഷമായ സാമഗ്രികളുടെ നഷ്ടം മാത്രം
D) സാമഗ്രികൾ, തൊഴിലാളികൾ, നിർമ്മാണ ഓവർഹെഡുകൾ എന്നിവയുടെ നഷ്ടം


56.ഒരു ഇൻവെന്ററി ടാഗ്‌ എന്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു ?
A) ആനുകാലിക ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റം
B) പെർപെച്ചൽ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റം
C) തുടർച്ചയായ സ്റ്റോക്ക്‌ എടുക്കൽ സിസ്റ്റം
D) പെർപെച്വൽ കം പീരിയോഡിക്‌ ഇൻവെന്റ്റി സിസ്റ്റം

57.പാരെറ്റോ വിശകലനം അർത്ഥമാക്കുന്നത്‌
A) 75:25 നിയമം
B) 20:80 നിയമം
C) 50:50 നിയമം
D) 80:20 നിയമം

58.പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച വാങ്ങൽ എന്തിനു തുല്യമാണ്‌ ?
A) കേന്ദ്രീകൃത പർച്ചേസിംഗിന്‌
B) വികേന്ദ്രീകൃത വാങ്ങൽ
C)  കേന്ദ്രീകൃതവും വികേന്ദ്രീകൃതവുമായ പർച്ചേസിംഗ്‌
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

59.മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിന്റെ ദശാംശ സംവിധാനം
A) അക്ഷരമാലാ ക്രമരീതി
B) ക്രോഡീകരണം
C) സംഖ്യാ സംവിധാനം
D) വർഗ്ഗീകരണവും ക്രോഡീകരണവും

60.ലീഡ്‌ സമയം ഏതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ?
A) സ്റ്റോക്ക്‌ ലെവലുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ
B) സ്റ്റോക്ക്‌ ലെവലുകൾ പുന:ക്രമീകരിക്കാൻ
C) ശരാശരി സ്റ്റോക്ക്‌ ലെവലുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ
D) അപകടകരമായ സ്റ്റോക്ക്‌ ലെവലുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ

61.സപ്ലൈകോയെ കുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്‌ സപ്ലൈകോ.
ii. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ്‌ വകൂപ്പിന്റെ നിർവ്വഹണ വിഭാഗമായി ഇത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
iii. 1976 ലാണ്‌ ഇത്‌ സ്ഥാപിതമായത്‌.
iv. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്‌ റീട്ടെയിൽ വിപണിയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്‌ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌.
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) i,ii,എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
D) i,iii,iv എന്നിവ മാത്രം

62. സപ്ലൈകോയാണ്‌ കേരളത്തിലെ വിപണി ഇടപെടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്‌
i. 1600-ലധികം ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ വിപുലീകരിച്ച ശൃംഖലയിലൂടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക്‌ വിൽക്കുന്നു.
ii. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സബ്സിഡി നിരക്കിൽ 3 ഇനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു.
iii. സൗജന്യ വിൽപ്പനവിലയിൽ അളവ്‌ നിയ്ന്ത്രണമില്ലാതെ ചരക്കുകൾ വിൽക്കുന്നു.
iv. സപ്ലൈകോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യാപാരത്തിൽ
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) i, ii,iii, എന്നിവ മാത്രം
B) i,ii,iv,  എന്നിവ മാത്രം
C) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
D) i,iii,iv എന്നിവ മാത്രം

63. KPCSC യുടെ വിസിൽ ബ്ലോവർ പോളിസി/വിജിൽ മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച്‌, ഏതൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ ആണ്‌ ശരി ?
i. സംരക്ഷിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഓഫീസർ, മാനേജരാണ്‌ (ഓഡിറ്റ്‌).
ii. അജ്ഞാത/അപരനാമപരമായ വെളിപ്പെടുത്തലും സ്വീകരിക്കും.
iii. നോഡൽ ഓഫീസർക്കെതിരായ സംരക്ഷിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കണം.
iv. മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്ടർക്കെതിരായ സംരക്ഷിത വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഓഡിറ്റ്‌ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെ അറിയിക്കണം.
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) i,iii,iv  എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രം
D) ii,iii,iv എന്നിവ മാത്രം

64. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുക, ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. സപ്ലൈകോയുടെ IT ഉപയോഗ നയം അനുസരിച്ച്‌, ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ മാനേജർ (MIS) ആണ്‌.
ii. വിവര സുരക്ഷാ ഓഫീസർ ! ഉപയോഗ നയത്തിന്റെ നടപ്പാക്കൽ, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, നിരീക്ഷണം എന്നിവയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
iii. മാർഗനിർദേശവും നേതൃത്വവും നൽകുന്നതിന്‌ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്‌.
iv. MIS ഡിവിഷൻ എല്ലാ IT ഉറവിടങ്ങളുടെയും നിയമപരമായ ഉടമയോ ഓപ്പറേറ്ററോ ആണ്‌.
A) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രം
B) i,iii,iv എന്നിവ മാത്രം
C) ii,iii,iv  എന്നിവ മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

65. സപ്ലൈകോയുടെ IT ഉപയോഗ നയം അനുസരിച്ച്‌, ജീവനക്കാർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല.
i. സംഭരണത്തിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിനും സഹജീവനക്കാർക്കും അശ്ലീലമായ കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ കൈമാറുന്നു.
ii. ഏതെങ്കിലും സപ്ലൈകോ അക്കരണ്ടിൽ നിന്ന്‌ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വഞ്ചനാപരമായ ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.
iii. വിവര സംവിധാനങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കുക.
iv. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്‌ പിസിയിൽ ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ്‌.
ഏത്‌ പ്രസ്താവനയാണ്‌ തെറ്റ്‌ ?
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) iv മാത്രം
C) iii, iv എന്നിവ മാത്രം
D) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രം

66.KSCSC കോമൺ സർവീസ്‌ റൂൾസ്‌ 2021 സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A) ജീവനക്കാരുടെ കേഡർ സ്‌ട്രെങ്ത്‌ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്‌ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്‌ നിക്ഷിപ്തമാണ്
B) കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥിരം ജോലിയിലുള്ള ഓഫീസർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും പൊതുവെ മാനേജിരിയൽ, നോൺ-മാനേജീരിയൽ, സപ്പോർട്ടിംഗ്‌ സ്റ്റാഫ്‌ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കും.
C) ജീവനക്കാർക്കോ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കോ ഡ്രസ്‌ കോഡ്‌ നിശ്ചയിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ അവകാശമില്ല.
D) നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക്‌ 15 ദിവസം മുമ്പ്‌ മാനേജിംഗ്‌ ഡയറക്ടർക്ക്‌ നോട്ടീസ്‌ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനക്കാരും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുത്‌.

67. സപ്ലൈകോ കോർപ്പറേറ്റ്‌ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (CSR) പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) പട്ടിണി, ദാരിദ്യം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്‌ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുക, പ്രതിരോധ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും ശുചിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക, കൂടാതെ സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും.
B) തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും ഉപജീവന വർദ്ധനയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
C) സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്ന, ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
D) പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ സബ്സിഡി കൈമാറുന്നു

68.KSCSC കോമൺ സർവീസ്‌ റൂൾസ്‌ 2021 സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A) റൂൾ വെസ്റ്റുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനറൽ മാനേജർക്ക്‌ ആയിരിക്കും
B) നിയമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായ ഒരു ജീവനക്കാരന്‌ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്‌ അപ്പീൽ  നൽകാം
C)) ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കേസ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെങ്കിൽ ,KS & SSR 1958-ലെ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്‌ ബാധകമാകും
D) ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്‌ കോർപ്പറേഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക്‌ കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌

69.KSCSC  കോമൺ സർവീസ്‌ റൂൾസ്‌ 2021 അനുസരിച്ച്‌, കോർപ്പറേഷന്റെ സേവനത്തിലോ ക്ലാസ്സിലോ വിഭാഗത്തിലോ ഉള്ള നിയമന രീതികൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്‌.
i.KSCSC  വഴി നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്‌ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌.
ii. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നോ സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബോഡികളിൽ നിന്നോ കടമെടുക്കൽ.
iii. കരാറടിസ്ഥാനത്തിലും ദിവസവേതനത്തിലും ഉള്ള സപ്പോർട്ടിങ്‌ സ്റ്റാഫ്‌
iv. ഡൈയിംഗ്‌ ഇൻ ഹാർനെസ്‌ സ്കീമിന്‌ കീഴിലൂള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്‌
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന്‌ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രം
D) i,iii,iv എന്നിവ മാത്രം

70.കേരളത്തിലെ നെല്ല്‌ സംഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഭരണവില കർഷകർക്ക്‌ നൽകിക്കൊണ്ട്‌, അതായത്‌ 28/Kg.
ii. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 7.65 LMT നെല്ല്‌ സംഭരിക്കുകയും 2.52 ലക്ഷം കർഷകർക്ക്‌ നെല്ലിന്റെ വിലയായി 2101.9 കോടി രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തു.
iii. ഇത്‌ കേരളത്തിന്റെ സംഭരണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവും കർഷകരുടെ എണ്ണവുമാണ്‌.
iv. കർഷകരുടെ എണ്ണത്തിലും അളവിലും ഗണ്യമായ കുറവ്‌ രേഖപ്പെടുത്താം.
A) i, ii, iii എന്നിവ മാത്രം
B) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
C) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
D) ii,iii,iv എന്നിവ മാത്രം

71.കേരളത്തിലെ നെല്ലിന്റെ സംഭരണവില ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ത്‌ ?
A) കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില
B) സംസ്ഥാന ഇൻസെന്റീവ്‌ ബോണസ്‌
C) FCI നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ചെലവ്‌
D) A) യും B) യും

72.സപ്ലൈകോയുടെ ഇ-ടെൻഡറിംഗിനെക്കുറിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
A) ഇ-ടെൻഡറിംഗ്‌ ടെൻഡർവിസാർഡ്‌ വഴിയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌, ഇത്‌ വെബ്‌ അധിഷ്ഠിത എൻഡ്‌ ടു എൻഡ്‌ സൊല്യൂഷനാണ്‌
B) ടെൻഡർവിസാർഡ്‌ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്‌ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌ സെന്റർ ആണ്‌
7) ഏണസ്റ്റ്‌ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ്‌ (EMD) 5 വർഷത്തേക്ക്‌ സാധുതയുള്ളതാണ്‌
D) എല്ലാ വെണ്ടർമാർക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ നിർബന്ധമല്ല

73.ഫുഡ്‌ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യയെകുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. സംസ്ഥാനത്ത്‌ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംഭരിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക്‌ FCI  ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
ii. സംസ്ഥാനത്തെ 14 റവന്യൂ ജില്ലകളിലും FCI ക്ക്‌ ഡിപ്പോകളുണ്ട്‌
iii. സംസ്ഥാനത്ത്‌ FCI യുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 23 ഗോഡൗണുകളും 3 വാടക ഗോഡൗണുകളും ഉണ്ട്‌. ഇവ 6.03 LMTസംഭരണശേഷിയുള്ളതാണ്‌.
iv. ഫെയർപ്രൈസ്‌ കടകളിലേക്ക്‌ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഡോർസ്റകെപ്പ്‌ ഡെലിവറി  FCI ഉറപ്പാക്കുന്നു.
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) i,iii,iv എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രം
D) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം

74. ഏത്‌ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌ ?
A) കേരള ടാർഗെറ്റഡ്‌ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം (നിയന്ത്രണം) ഓർഡർ, 2021
B) കേരള റേഷനിംഗ്‌ ഓർഡർ, 1966
C) ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം, 2013
D) അവശ്യസാധന നിയമം, 1955

75..KTPDS (നിയന്ത്രണ) ഓർഡർ, 2021 പ്രകാരം റേഷൻ കാർഡിന്റെ സ്‌കീമും നിറവും സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന ജോഡികളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്‌ ?
i. അന്ത്യോദയ ഗൃഹം - മഞ്ഞ
ii. മുൻഗണനയുള്ള വീട്‌ - പിങ്ക്‌
iii. നോൺ പ്രയോറിറ്റി (സബ്‌സിഡി) - ബ്രൗൺ
iv. നോൺ പ്രയോറിറ്റി (നോൺ സബ്സിഡി) - വെള്ള
A) i,ii, iii എന്നിവ മാത്രം
B) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii എന്നിവ മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

76.ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം 2013 പ്രകാരം ഏത്‌ പ്രസ്താവനയാണ്‌ തെറ്റ്‌ ?
i. മുൻഗണനാ കുടുംബങ്ങളിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഒരാൾക്ക്‌ പ്രതിമാസം അഞ്ച്‌ കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്‌.
ii. AAY കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ പ്രതിമാസം മുപ്പത്തിയഞ്ച്‌ കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന്‌ അർഹതയുണ്ട്‌.
iii. മുൻഗണനേതര സബ്സിഡി കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ പ്രതിമാസം ഒരാൾക്ക്‌രണ്ട്‌കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യധാന്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്‌.
iv. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്‌ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന ഗഡുക്കളായി ആറായിരം രൂപയിൽ കുറയാത്ത പ്രസവാനുകൂല്യം.
A) iii മാത്രം
B) iv മാത്രം
C) iii,iv  മാത്രം
D) ii,iii,iv  മാത്രം

77.NFSA ഇന്റർമീഡിയറ്റ്‌ ഗോഡൗണുകളിൽ നിന്ന്‌ റേഷൻ കടകളിലേക്ക്‌ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്‌ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനായി സിവിൽ സപ്ലൈസ്‌ വകൂപ്പ്‌ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റഫോം ഏതാണ്‌ ?
A) EPDS
B) SCMS
C) RCMS
D) NGMS


78.KTPDS (നിയന്ത്രണ) ഓർഡർ, 2021, അനുസരിച്ച്‌, ഒരു റേഷൻ കാർഡ്‌ ലഭിക്കുന്നതിന്‌ യോഗ്യത നേടുന്നതിന്‌, കുടുംബത്തിന്റെ ഗൃഹനാഥനോ അംഗമോ താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌
i. ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
ii. സംസ്ഥാനത്തെ താമസക്കാരനായിരിക്കണം.
iii. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഒരു റേഷൻ കാർഡിലും അയാളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല.
iv. നിർദ്ദിഷ്ട വിലാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‌ സ്വന്തമായി ഒരു വീട്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന്‌ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) മുകളിലുള്ള എല്ലാം
B) i,ii,iii എന്നിവ മാത്രം
C) i,ii,iv എന്നിവ മാത്രം
D) i,ii എന്നിവ മാത്രം

79.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക.
പ്രസ്താവന A. : ഏതെങ്കിലും റേഷൻ കാർഡ്‌ ഉടമ ഏതെങ്കിലും റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്‌.
പ്രസ്താവന B : റേഷൻ കാർഡ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ സിസ്റ്റത്തിൽ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആധാർ ഡാറ്റയുമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമായ റേഷൻ കാർഡ്‌ ഉടമകൾക്ക്‌ ആധാർ ആധികാരികതയിലൂടെ അവർക്ക്‌ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു FPS നിന്ന്‌ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോർട്ടബിലിറ്റി
പ്രാപ്തമാക്കൂന്നു.
ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) പ്രസ്താവനകൾ A ശരിയാണ്‌, B തെറ്റാണ്‌
B) പ്രസ്താവനകൾ B  ശരിയാണ്‌, A തെറ്റാണ്‌
C)  രണ്ട്‌ പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ്‌
D) രണ്ട്‌ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്‌, പ്രസ്താവന A, യുടെ വിശദീകരണമാണ്‌ പ്രസ്താവന B

80.ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോക്സിയെക്കുറിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ തെറ്റ്‌ ?
A)  കിടപ്പിലായ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയഞ്ച്‌ വയസ്സിന്‌ മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം FPS സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത 16 നും 65 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മറ്റ്‌ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാർഡ്‌ ഹോൾഡർക്ക്‌ മാത്രമേ പ്രോക്സി അനുവദനീയ
മായിട്ടുള്ളൂ.
B) പ്രോക്സി അതേ ന്യായവില കടയിൽ ടാഗ്‌ ചെയ്ത റേഷൻ കാർഡ്‌ ഉടമയായിരിക്കണം.
C) ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ശരിയായ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കിയതിന്‌ ശേഷം മാത്രമേ നൽകൂ
D) റേഷൻ കട ഉടമയ്ക്കോ അവന്റെ കുടുംബത്തിനോ ഏജന്റിനോ പ്രോക്സിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്‌

81. In the sentence identify the segment which contains the grammatical error.
Halfway to the office, Raj turned round and went back home because he forgot to turn the gas off.
A) Raj turned round
B) And went back home
C) Because he forgot
D) To turn the gas off

82. Use the appropriate preposition.
Could you translate this ___________ Greek ?
A) in
B) into
C) to
D) for

83. Use the correct form of the verb.
It ___________ raining continuously since yesterday morning.
A) have been
B) is
C) has been
D) was

84. Use the appropriate question tag.
She never smiles, _____________
A) Does she ?
B) Doesn’t she ?
C) Didn’t she ?
D) Did she ?

85. Select the correct passive form of the given sentence.
People believed that the Earth was the centre of the universe.
A) The Earth was the centre of the universe was believed by the people.
B) The Earth was believed to be the centre of the universe.
C) The centre of the universe was believed as Earth by the people.
D) The centre of the universe was believed as Earth.

86. Select the correct synonym of the word
‘Vacillate’
A) Indistinct
B) Inject
C) Surrender
D) Waver

87. Select the correct antonym of the word
‘Inimical’
A) Hostile
B) Mortal
C) Immortal
D) Friendly

88. Select the word which means the same as the given group of words ‘Having both positive and negative feelings about something or someone’.
A) Ambiguous
B) Ambient
C) Ambivalent
D) Ambivert

89. Select the appropriate meaning of the idiom
‘Take a rain check’.
A) Postpone a plan
B) Predict the weather
C) To spoil a moment
D) An easy task

90. Select the incorrectly spelt word.
A) Banquet
B) Bouquete
C) Bouquet
D) Boutique

91. “ആഹാരം” എന്ന പദത്തിന്റെ പര്യായമായി വരുന്നത്‌
A) അബ്ദം
B) അഷ്ടി
C) വിഭൂതി
D) ശ്രുതി

92. “ആകാശം നോക്കുക' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്ത്‌ ?
A) ആകാശത്തേക്ക്‌ നോക്കിയിരിക്കുക
B) മുകളിലേക്ക്‌ നോക്കുക
C) ഉത്തരം മൂട്ടുക
D) നക്ഷത്രം എണ്ണുക

93. ഒറ്റപ്പദമെഴുതുക - സുമിത്രയുടെ മകൻ
A) സൗമിത്രി
B) സുമിത്രി
C) സുമിത്രൻ
D) സൗമിത്രൻ

94. ശരിയായ പദമേത്‌ ?
A) യാദൃശ്ചികം
B) രാപകൽ
C) യൗവ്വനം
D) മനോശുദ്ധി

95. ചിന്മുദ്ര - ശരിയായി പിരിച്ചെഴുതിയത്‌ ഏത്‌ ?
A)  ചിത്‌ + മുദ്ര
B)  ചിൻ + മുദ്ര
C) ചിദ്‌ + മുദ്ര
D) ചിത്തം + മുദ്ര

96. യാചകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം.
A)  യാചകി
B) യാചിക
C) യാചികി
D) യാചികാ

97. ബഹുവചന പ്രത്യയമല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A)  മാർ
B) അർ
C) കൾ
D) അൻ

98. ആഗമസസന്ധിക്ക്‌ ഉദാഹരണം ഏത്‌ ?
A)  ഹരി + ഉടെ
B) വയ്യ +എങ്കിൽ
C)  കുമ്പളം + കായ്‌
D) പച്ച + അരി

99. Do not Count the chickens before they are hatched ഇതിന്‌ സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്‌ ഏത്‌ ?
A) വെറുതെ പട്ടർ പുഴയിൽ ചാടുമോ ?
B) ഉള്ളതുകൊണ്ട്‌ ഓണം പോലെ കഴിയുക.
C) ഇരിക്കും മുമ്പേ കാൽ നീട്ടരുത്‌.
D) പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ.

100. ശരിയായ വാക്യമേത്‌ ?
A) പിച്ചനടക്കുന്ന വൃദ്ധയുടെ പേരക്കുട്ടി
B) കത്തിക്കരിഞ്ഞ മാനേജരുടെ വീട്‌
C) കാലൊടിഞ്ഞ ബിന്ദുവിന്റെ കുട നന്നാക്കി എടുത്തു,
D)മാനേജരെ കണ്ടിട്ടും കാര്യം നടന്നില്ല.
Previous Post Next Post