വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം

>>അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത മലയാള കവിയായ വള്ളത്തോളിന്റെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം ഏത് ?
വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം

>>വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം നൽകുന്നത് ആര്?
വള്ളത്തോൾ സാഹിത്യസമിതി

>>വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം നൽകി തുടങ്ങിയ  വർഷം?
1991

>>പ്രഥമ വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനായത് ആര് ?
പാലാ നാരായണൻ നായർ (1991)

>>വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക എത്ര?
1,11,111 രൂപ

>>വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിത?
ബാലാമണിയമ്മ (1994 )

>>വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരജേതാക്കൾ
 • 1991 - പാലാ നാരായണൻ നായർ
 • 1992 - ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള
 • 1993 - ബാലാമണിയമ്മ,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
 • 1994 - പൊൻകുന്നം വർക്കി
 • 1995 - എം.പി. അപ്പൻ
 • 1996 - തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
 • 1997 - അക്കിത്തം അച്യുതൻനമ്പൂതിരി
 • 1998 - കെ.എം. ജോർജ്
 • 1999 - എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
 • 2000 - പി. ഭാസ്കരൻ
 • 2001 - ടി. പത്മനാഭൻ
 • 2002 - ഡോ. എം. ലീലാവതി
 • 2003 - സുഗതകുമാരി
 • 2004 - കെ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
 • 2005 - എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ
 • 2006 - ഒ. എൻ. വി. കുറുപ്പ്
 • 2007 - സുകുമാർ അഴീക്കോട്
 • 2008 - പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
 • 2009 - കാവാലം നാരായണപണിക്കർ
 • 2010 - വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
 • 2011 - സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
 • 2012 - യൂസഫലി കേച്ചേരി
 • 2013 - പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
 • 2014 - പി. നാരായണക്കുറുപ്പ്
 • 2015 - ആനന്ദ്
 • 2016 - ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി
 • 2017 - പ്രഭാവർമ്മ
 • 2018 - എം. മുകുന്ദൻ
 • 2019 - സക്കറിയ
Previous Post Next Post