എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം

>>സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പരമോന്നത സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം ഏത് ?
എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം

>>എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?
1993

>>എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാന തുക?
5  ലക്ഷം

>>എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി ?
ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള

>>എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ:
 • 1993  ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
 • 1994  തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
 • 1995    ബാലാമണിയമ്മ
 • 1996    കെ.എം. ജോർജ്ജ്
 • 1997    പൊൻകുന്നം വർക്കി
 • 1998    എം.പി. അപ്പൻ
 • 1999    കെ.പി. നാരായണ പിഷാരോടി
 • 2000    പാലാ നാരായണൻ നായർ
 • 2001    ഒ.വി. വിജയൻ
 • 2002    കമല സുരയ്യ
 • 2003    ടി. പത്മനാഭൻ
 • 2004    സുകുമാർ അഴീക്കോട്
 • 2005    എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ
 • 2006    കോവിലൻ
 • 2007    ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
 • 2014    വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി
 • 2015    പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
 • 2016    സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
 • 2017    കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ
 • 2018    എം മുകുന്ദൻ
 • 2019    ആനന്ദ്

Previous Post Next Post