പെരിയാർ

 >>പെരിയാറിന്റെ  ആകെ നീളം എത്രയാണ്? 
    244 കി. മീ 

>>കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്? 
     പെരിയാർ 

>>അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ 'ചൂർണി ' എന്ന പേരിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദി ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ 

>>കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്? 
     പെരിയാർ 

>>പെരിയാറിന്റെ  ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? 
    ശിവഗിരി മലകൾ 

>>പെരിയാറിന്റെ  പ്രധാന പോഷകനദികൾ ഏതെല്ലാമാണ്? 
     മുതിരപ്പുഴയാർ, മുല്ലയാർ, ചെറുതോണിപ്പുഴ, പെരിഞ്ചാൻ കുട്ടിയാർ, ഇടമലയാർ 

>>പെരിയാറിന്റെ  ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായ ശിവഗിരി മലകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? 
   തമിഴ് നാട്

>>ശങ്കരാചാര്യർ 'പൂർണ ' എന്ന് പരാർശിച്ച നദി ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ 

>>ആലുവാപ്പുഴ, കാലടിപ്പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ 

>>മുതിരമ്പുഴ, കുണ്ടള, നല്ലതണ്ണി എന്നീ നദികൾ എവിടെ വെച്ചാണ് സംഗമിക്കുന്നത്? 
    മൂന്നാർ 

>>പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷകനദി ഏതാണ്? 
    മുല്ലയാർ 

>>പെരിയാറിന്റെ പതന സ്ഥാനമായ കായൽ ഏതാണ്? 
     വേമ്പനാട്ട് കായൽ 

>>കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ 

>>കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നദി ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ 

>>പെരിയാർ  ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത്? 
    ഇടുക്കി, എറണാകുളം 

>>ആദി ശങ്കരകീർത്തി സ്തംഭ മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ നദീതീരം 

>>കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ്? 
   പെരിയാർ 

>>പെരിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്? 
    പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം, പന്നിയാർ, നേര്യമംഗലം, ലോവർ പെരിയാർ 

>>കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉള്ള നദി ഏതാണ്? 
    പെരിയാർ 

>>മലയാറ്റൂർ പള്ളി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? 
   പെരിയാർ 

>>പ്രസിദ്ധമായ ആലുവ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്? 
    പെരിയാർ 

>>ആലുവ അദ്വൈത ആശ്രമം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? 
    പെരിയാർ 

>>ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം ആയ കാലടി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? 
    പെരിയാർ 

>>പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? 
   പെരിയാർ 

>>പെരിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന അണക്കെട്ടുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? 
    മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം, ഭൂതത്താൻക്കെട്ട്, കുണ്ടള ഡാം, മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം, ഇടുക്കി ഡാം, ചെറുതോണി ഡാം, കുളമാവ് ഡാം, ഇരട്ടയാർ ഡാം, ലോവർ പെരിയാർ, ഇടമലയാർ ഡാം, ചെങ്കുളം ഡാം,ആനയിറങ്കൽ ഡാം, പൊന്മുടി ഡാം 

>>പെരിയാറിൽ 1924-ൽ (മലയാളമാസം 1099)ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ്? 
     99 -ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം 

>>കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷകനദികൾ ഉള്ള നദി ഏതാണ്? 
     പെരിയാർ 

>>എ. ഡി. 1341 -ൽ ഉണ്ടായ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നശിക്കാനിടയായ തുറമുഖം ഏതാണ്? 
     കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം 

>>മാർത്താണ്ഡപ്പുഴ, മംഗലപ്പുഴ എന്ന് രണ്ടായി പെരിയാർ വേർപിരിയുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? 
     ആലുവ 

>>തൊട്ടിയാർ ഏത് നദിയുടെ പോഷകനദിയാണ്? 
     പെരിയാർ

Previous Post Next Post