കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

 


>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ  ജീവിത കാലഘട്ടം
1900- 1971

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജനനം
1900 ഓഗസ്റ്റ്‌ 1
 
>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അച്ഛന്റെ പേര്
ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അമ്മയുടെ പേര്
ദേവകി അമ്മ

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ താലൂക്കിലെ കുറ്റിപ്പുഴ ഗ്രാമം

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഇംഗ്ലീഷ്‌ അധ്യാപകൻ ആയിരുന്ന സ്കൂൾ
ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം സ്കൂൾ (1922-28)

>>കൃഷ്ണപിള്ള മദിരാശി സർവകലാശാലയുടെ വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസായ വർഷം
1928

>>ദാസ്‌ ക്യാപിറ്റൽ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക്‌ വിവർത്തനം ചെയ്ത സംഘത്തിന്റെ ചീഫ്‌ എഡിറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആര്
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്‌ സോവിയറ്റ്‌ ലാൻഡ്‌ നെഹ്‌റു അവാർഡ്‌ ലഭിച്ച വർഷം എന്ന്
1969

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റ്‌ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
1968 മുതൽ 1971 വരെ

>>യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള.

>>ദാസ്‌ ക്യാപ്പിറ്റൽ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക്‌ വിവർത്തനം ചെയ്ത സംഘത്തിന്റെ ചീഫ്‌ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

>>ലെനിൻ കൃതികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന്‌ രൂപീകരിച്ച ഉപദേശക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്‌ എവിടെ വെച്ച്
ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വച്ച്‌

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമൊത്ത്‌ മിശ്രഭോജനത്തിന്‌ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

>>കുമാരനാശാനോടൊപ്പം 'ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവചരിത്രവും ഗുരുസ്മൃതികളും' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്‌ ആര്?
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

>>ഏതു  ചെറുവാരികയിലൂടെയാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള സാഹിത്യ ലോകത്തേയ്ക്ക്‌ പ്രവേശിച്ചത്‌
ഉത്തരതാരക

>>ആത്മപോഷിണി വാരികയുടെ പത്രാധിപരായും കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

>>കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അന്തരിച്ചത് എന്നായിരുന്നു
1971 ഫെബ്രുവരി 11

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രധാന കൃതികൾ

 • സാഹിതീയം
 • ദിപാവലി
 • വിചാര വിപ്ലവം
 • വിമർശന രശ്മി
 • വിമർശ ദീപ്തി
 • യുക്തി വികാരം  
 • സാഹിതി കൗതുകം
 • നിരീക്ഷണം
 • തത്വചിന്ത
 • സാഹിത്യ വിമർശനം
 • മനനമണ്ഡലം
 • നവദർശനം
 • ചിന്താതരംഗം


  

Previous Post Next Post