പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിന്റെ  ജനനം?
1887 മെയ്‌ 23

 >>പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിന്റെ  ജന്മസ്ഥലം ഏത് ?
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി

 >>1921 ജനുവരി 14-ന്‌ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചേരമർ മഹാജനസഭ രൂപീകരിച്ചത് ആര് ?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>ദളിത്‌ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് ?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>1919-ൽ 'സാധുജനദൂതൻ' എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആര് ?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത്‌  ആര്?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത്  ?
1921 ജനുവരി 14

 >>തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭയുടെ ആദ്യ ജനറൽ  സെക്രടറി  ആര് ?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?
പാറടി എബ്രഹാം ഐസക്

 >>തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ത്  ?
ഗോത്രപരമായി സംഘടിക്കൂ മതപരമായല്ല

 >>“സാധുജനദൂതൻ'” എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത്‌ ആര് ?
 പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌ (1919)

 >>പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത് എന്നാണ്?
1931 ജൂൺ 8

 >>ദളിത്‌ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായി ബ്രിട്ടീഷ്‌ പാർലമെന്റിൽ മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് ?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>ദളിത്‌ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായി ബ്രിട്ടീഷ്‌ പാർലമെന്റിൽ മെമ്മോറാണ്ടം സമർപ്പിച്ചത്‌ എന്ന് ?
1935 ഏപ്രിൽ 24

 >>ദളിത്‌ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്‌ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌ രചിച്ച കൃതി ഏത്  ?
ചെറുമ ബോയ്‌


 >>സവർണ്ണ ക്രിസ്ത്യാനികളും  അവർണ്ണ ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്‌ ആരാണ്?
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌

 >>പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌  അന്തരിച്ച വർഷം?
1940

Previous Post Next Post