വയനാട് - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ>> വയനാട്‌ സ്ഥാപിതമായ വർഷം :
1980 നവംബർ 1

>> കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ  ജില്ല :
വയനാട്

>> വയനാടിന്റെ  ആസ്ഥാനം :
കൽപ്പറ്റ

>> വയനാട്ടിലെ വിസ്തീർണ്ണം :
2727 ച.കി. മീ

>> വയനാട്ടിലെ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം  :
 3

>> വയനാട്ടിലെ ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം  :
1

>> വയനാട്ടിലെ താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം  :
3

വയനാട്‌ ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ

 • വൈത്തിരി
 • മാനന്തവാടി
 • സുൽത്താൻ ബത്തേരി

>> രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക് ?
സുൽത്താൻ ബത്തേരി

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ

 • കൽപ്പറ്റ
 • മാനന്തവാടി
 • സുൽത്താൻബത്തേരി

>> വയനാട് ജില്ലയിൽ പുതിയതായി ഉണ്ടായ മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ ?
മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻബത്തേരി

>> പൗരാണിക രേഖകളിൽ മയക്ഷേത്രം എന്ന പരാമർശിക്കുന്ന പ്രദേശം ?
വയനാട്‌

>> പ്രാചീന കാലത്ത് പുറൈ കിഴിനാട്‌ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ?
വയനാട്‌

>> പുറൈ കിഴിനാടിനെക്കുറിച്ച്‌ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസനം ?
തിരുനെല്ലി ശാസനം

>> കേരളത്തിലെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ?
വയനാട്‌

>> കേരളത്തിലെ ചിറാപുഞ്ചിഎന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ?
ലക്കിടി (വയനാട്‌)

>> രണ്ട്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ?
വയനാട്

>> വയനാട് ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ :
തമിഴ്നാട് , കർണ്ണാടക

>> കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനു മുമ്പ്‌ മലബാർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പ്രദേശം ?
വയനാട്‌

>> കേരളത്തിലെ ഏക പിഠഭൂമി :
വയനാട്‌

>> കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ?
വയനാട്

ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള ജില്ല ?
>> വയനാട് (38%)

>> കേരളത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗസംവരണമുള്ള ഏക ജില്ല ?
വയനാട്

>> കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിക വർഗ്ഗക്കാരുള്ള  (ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ) ജില്ല ?
വയനാട്

>> കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ?
വയനാട്

വയനാട്ടിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ

 • പണിയർ
 • കുറിച്യർ
 • കാട്ടുനായ്ക്കർ
 • കുറുമാർ 
 • കാടർ
 • ഊരാളികൾ

>> കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം ?
പണിയർ

>> ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ആദിവാസി വിഭാഗം ?
ചോലനായ്ക്കർ

>> ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥയില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ ആദിവാസിവിഭാഗം ?
നായാടികൾ.

>> വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജനിതക രോഗം ?
സിക്കിൽ സെൽ അനീമിയ

Previous Post Next Post