ഇ.കെ. നായനാർ>> ഇ കെ നായനാരുടെ പൂർണ്ണ നാമം :
ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർ

>> ഇ.കെ. നായനാർ ജനിച്ചത് :
ഡിസംബർ 9, 1918

>> ഇ കെ നായനാർ ജനിച്ച സ്ഥലം :
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ല്യാശ്ശേരി

>>
3 തവണകളിലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി
ഇ.കെ. നായനാർ (4009  ദിവസം )

>> കയ്യൂർ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ?
ഇ.കെ. നായനാർ

>> കേരളത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ?
ഇ.കെ. നായനാർ

>> കേരളം 1991 ൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു?
ഇ.കെ. നായനാർ

>> കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി ?
ഇ.കെ. നായനാർ

>> ജനകീയാസൂത്രണം തുടങ്ങിവച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ?
ഇ.കെ. നായനാർ

>> ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച എസ്.എൻ.സി. ലാവലിൻ കേസ് ഉണ്ടായ  സമയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ?
ഇ.കെ. നായനാർ

>> ഇ.കെ നയനാർ എഴുതിയ ആത്മകഥ ?
മൈ സ്ട്രഗിൾ

>> ഇ.കെ. നായനാർ  അന്തരിച്ചത്  :
മേയ് 19, 2004

ഇ.കെ. നായനാരുടെ  പുസ്തകങ്ങൾ

 • ദോഹ ഡയറി
 • സമരത്തിച്ചൂളയിൽ (മൈ സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന സ്വന്തം ആത്മകഥയുടെ മലയാള വിവർത്തനം)
 • അറേബ്യൻ സ്കെച്ചുകൾ
 • എന്റെ ചൈന ഡയറി
 • മാർക്സിസം ഒരു മുഖവുര
 • അമേരിക്കൻ ഡയറി
 • വിപ്ലവാചാര്യന്മാർ
 • സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും
 • ജയിലിലെ ഓർമ്മകൾ


ഇ.കെ. നായനാരുടെ കാലത്ത്  നിലവിൽ വന്ന നിയമങ്ങൾ

 • കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ആക്ട് (1987 )
 • കേരള ഖാദി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ആക്ട് (1989 )
 • കേരള അബ്കാരി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ആക്ട് (1989 )
 • കേരള നിർമാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ആക്ട് (1989 )
 • കേരള റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് ക്ഷേമനിധി ആക്ട് (1998 )
Previous Post Next Post