കണ്ണൂർ ജില്ല - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ


>> കണ്ണൂർ സ്ഥാപിതമായ വർഷം :
1957 ജനുവരി 1

>> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ :
11

>> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ലോകസ്സഭാമണ്ഡലങ്ങൾ :
1

>> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താലുക്കുകൾ :
5

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ

 • കണ്ണൂർ
 • തലശ്ശേരി
 • തളിപ്പറമ്പ
 • ഇരിട്ടി
 • പയ്യന്നൂർ

>> കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കുള്ള കോർപ്പറേഷൻ :
കണ്ണൂർ

>>കേരളത്തിലെ ആറാമത്തെ കോർപ്പറേഷൻ :
കണ്ണൂർ

>> കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ :
കണ്ണൂർ

>> കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ :
വളപട്ടണം

>> തെയ്യങ്ങളുടെയും തിറകളുടെയും നാട്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :
കണ്ണൂർ

>> കേരളത്തിന്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :
കണ്ണൂർ

>> കേരളത്തിന്റെ കിരീടം എന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല :
കണ്ണൂർ

>> തറികളുടെയും നാടൻ കലകളുടെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :
കണ്ണൂർ

>> 'പെരിപ്ലസ് ഓഫ് ദി എറിത്രിയൻ സീ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ  'നൗറ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം :
കണ്ണൂർ

>> പ്രാചീന കാലത്ത്‌ 'കാനാനൂർ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് :
കണ്ണൂർ

>> വടക്കേ മലബാറിലെ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം :  
തെയ്യം

>> തെക്കേ മലബാറിലെ അനുഷ്ഠാന കലാരുപം :  
തിറ

കണ്ണൂരിലെ പ്രധാന നദികൾ

 • അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ
 • വളപട്ടണം പുഴ
 • കവ്വായി പുഴ
 • മയ്യഴി പുഴ
 • പെരുവമ്പപുഴ
 • കുപ്പം പുഴ
 • കരിങ്കോടു പുഴ
 • രാമപുരം പുഴ
 • തലശ്ശേരി പുഴ (പൊന്നയം പുഴ)

>> കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏത് ?
വളപട്ടണം പുഴ

>> കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏത് ?
രാമപുരം പുഴ

>> ധർമ്മടം ദ്വീപ്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി :
അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ

>> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രം ?
ധർമ്മടം ദീപ്‌

>> പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :
വളപട്ടണം പുഴ


കണ്ണൂർ  ജില്ലയിലെ പ്രധാന കലാരൂപങ്ങൾ

 • തെയ്യം
 • പൂരക്കളി   
 • വേടൻപാട്ട്‌
 • കോതാമുഴി

>> കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കലാരൂപം  ഏത്?
കോതാമുഴി

>> കോതമൂരിയാട്ടം, കെന്ത്രോൻ പാട്ട്‌ എന്നീ കലാരൂപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ല
കണ്ണൂർ

>> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടിക്കടുത്തുള്ള മാട്ടൂലിലെ തെക്കുമ്പാട്‌ കോലോത്ത് കെട്ടിയാടുന്ന  തെയ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ?
ദേവക്കൂത്ത്‌

>> കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കെട്ടിയാടുന്ന ഒരേ ഒരു തെയ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ?
ദേവക്കൂത്ത്‌

Previous Post Next Post