കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശകമ്മിഷൻ>> കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശകമ്മിഷൻ രൂപംകൊണ്ട വർഷമേത്?    
2005 ഡിസംബർ 19

>> സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യവിവരവകാശ കമ്മിഷണർ, മറ്റു കമ്മിഷണർമാർ എന്നിവരെ ഗവർണർക്കു ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ :

  1. മുഖ്യമന്ത്രി
  2. സംസ്ഥാന അസംബ്ലിയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
  3. മുഖ്യമന്ത്രി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി

>> സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യവിവരവകാശ കമ്മിഷണർ, മറ്റു കമ്മിഷണർമാർ എന്നിവരെ ഗവർണർക്കു ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സമിതിയുടെ തലവനാര്?    മുഖ്യമന്ത്രി

>> സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യവിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ, വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർമാർ എന്നിവരെ നിയമിക്കുന്നതാര്?
ഗവർണർ

>> സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യവിവരവകാശ കമ്മിഷണർ, മറ്റുവിവരാവകാശ  കമ്മിഷണർമാർ എന്നിവരെ പദവിയിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളതാർക്ക്?     
ഗവർണർ

>> വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറാര്?    
സെക്രട്ടറി

>> കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ആര്?
പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്

Previous Post Next Post