കൊല്ലം ജില്ല - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ>> കൊല്ലം ജില്ല രൂപീകൃതമായത് :
1949 ജൂലൈ 1

>> കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ?
 11

>> കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ?
1

>> കൊല്ലം ജില്ലയിലെ താലുക്കുകളുടെ എണ്ണം ?
6

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകൾ

  • കരുനാഗപ്പള്ളി
  • കുന്നത്തൂർ
  • കൊട്ടാരക്കര
  • കൊല്ലം
  • പത്തനാപുരം
  • പുനലൂർ


>> പ്രാചീനകാലത്ത്‌ ദേശിംഗനാട്‌, തെൻവഞ്ചി, ജയസിംഹനാട്‌ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ?
കൊല്ലം

>> കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ ശിൽപി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
മാർ സാപിർ ഈസോ

>> വേണാട്‌ രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം :
കൊല്ലം

വിശേഷണങ്ങൾ


>> ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ?
കൊല്ലം

>> അറബികടലിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ജില്ല ?
കൊല്ലം

>> കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
കൊല്ലം

>> കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട്‌ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ?
കൊല്ലം

>> പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മടിത്തട്ട്‌ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ?
പുനലൂർ

>> കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ ഹാൾമാർക്ക്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
തേവള്ളി കൊട്ടാരം

>> ജലനഗരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ  നഗരം ?
പുനലൂർ

>> കേരളത്തിന്റെ  തടാകനഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
കൊല്ലം

Previous Post Next Post