മണിപ്പൂർ>> മണിപ്പൂർ രൂപീകൃതമായത്‌ :  
1972 ജനുവരി 21

>> മണിപ്പൂരിന്റെ  തലസ്ഥാനം :  
ഇംഫാൽ

>> മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാനഭാഷ :  
മണിപ്പൂരി

>> 'മീതൈ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഷ :  
മണിപ്പൂരി

>> മണിപ്പൂർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം :  
രത്നങ്ങളുടെ നാട്‌

>> ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന്‌ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം :  
മണിപ്പൂർ

>> മണിപ്പൂരിലെ  ഔദ്യോഗിക പക്ഷി :  
മിസ്ഹ്യൂംസ്‌ ഫെസന്റ്‌

>> മണിപ്പൂരിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം :  
സാങ്ഗായ്‌ മാൻ

>> മണിപ്പൂരിന്റെ ഹൈക്കോടതി :  
ഇംഫാൽ

>> മണിപ്പൂർ ഹൈക്കോടതി  നിലവിൽ വന്നത്  :  
2013 മാർച്ച്‌ 25 
 
>> 2013 വരെ മണിപ്പൂർ ഏത് ഹൈക്കോടതി പരിധിയിലായിരുന്നു ?
ഗുഹാവത്തി  ഹൈക്കോടതി

മണിപ്പൂർ - പ്രധാന നൃത്ത രൂപങ്ങൾ

  1. മണിപ്പൂരി
  2. ലായിഹരേബ

>> മണിപ്പൂരി നൃത്തത്തെ ലോകത്തിന്‌ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്‌ :  
രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന ജനവിഭാഗങ്ങൾ

  1. നാഗൻമാർ 
  2.  മെയ്റ്റീസ്‌
  3.  കുക്കീസ്‌

>> മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന ഗോത്രവർഗം :  
കുകി

>> കുകി സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം :  
മണിപ്പൂർ

>> മണിപ്പൂരിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പുരാതന രാജവംശം :  
നിങ്ജതൗ രാജവംശം

>> തന്റെ രാജ്യത്തിന്‌ മണിപ്പൂർ എന്ന പേര്‌ നല്കിയ രാജാവ്‌ :  
ഗരീബ്‌ നവാസ്‌

മണിപ്പൂരിലെ  പ്രധാന നദികൾ

  1. ഇംഫാൽ
  2.  ബാരക്‌
  3.  തൗബാൽ

>> വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം :  
ലോക്തക്‌

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന എലിമെന്ററി സ്‌കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂരിലെ ലോക്തക്‌ തടാകത്തിൽ

>> ലോക്തക്‌ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ

>> ലോക്തക്‌ തടാകത്തിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം :  
സാങ്ഗായ്‌ മാനുകൾ

>> മണിപ്പൂരിൽ കണ്ടുവരുന്ന വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന മാൻ :  
ഡാൻസിങ്‌ ഡീർ / സാങ്ഗായ്‌ മാനുകൾ

>> ലോകത്തിലെ ഏക ഒഴുകുന്ന ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം :  
മണിപ്പൂർ 

>> ഇന്ത്യയിലെ ഏക ഒഴുകുന്ന ദേശീയോദ്യാനം :  
കെയ്ബുൾ ലാംജോവോ

>> കെയ്ബുൾ ലംജാവോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ സംരക്ഷിതമൃഗം :  
സാങ്ഗായ്‌ മാൻ

>> സിങ്ടാ ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ

>> ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സർ ലാൻഡ്‌ എന്ന്‌ മണിപ്പൂരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി :  
ഇർവ്വിൻ പ്രഭു

>> തുലിഹാൽ എയർപോർട്ട്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ

>> കോമൺവെൽത്ത്‌ സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ

>> ഖോങ്ജോം യുദ്ധ സ്മാരകംനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം :  
മണിപ്പൂർ

>> മാവോ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം :  
മണിപ്പൂർ 

>> സിറോഹി നാഷണൽ പാർക്ക്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ

>> ആധുനിക പോളോ കളി ഉത്ഭവിച്ച സ്ഥലം :  
മണിപ്പൂർ 

>> ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പോളോ കളിക്കളം :  
Mapal kangjeibung (ഇംഫാൽ)

>> അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിതമാകുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ 

>> 105-മത്‌ ഇന്ത്യൻ സയൻസ്‌ കോൺഗ്രസിന്റെ വേദി :  
മണിപ്പൂർ (ഇംഫാൽ)

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത്‌ :  
ഇംഫാൽ

>> പ്രസിദ്ധമായ കാംഗ്ലെ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
ഇംഫാൽ

>> മണിപ്പൂരിലെ അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
ഇംഫാൽ

>> സെനദ്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം :  
ഇംഫാൽ

>> ജ്യുവൽ ബോക്സ്‌ ഓഫ്‌ മണിപ്പൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ :  
മണിപ്പൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്‌

>> ഐ.എൻ.എ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌  :  
മൊയ്രാങ്ങ്‌ (ഇംഫാൽ) 

>> കോമൺവെൽത്ത്‌ സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ :  
ഇംഫാൽ

>> പൂർണമായും സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറ്റ്‌ :  
ക്വയിറാം ബന്ദ്‌ ബസാർ

പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ 
മേരി കോം - ബോക്‌സർ 
സരിത ദേവി  - ബോക്‌സർ 
ഇറോം ഷാർമ്മിള - സാമൂഹിക പ്രവർത്തക 
കുഞ്ചറാണി ദേവി -വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റർ 

>> മണിപ്പൂരിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി  :  
മുഹമ്മദ്‌ അലിമുദ്ദീൻ

>> മണിപ്പുരിൽ ബ്രിട്ടിഷ്‌ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത :  
റാണി ഗൈഡിന്ലു

>> മണിപ്പൂരിലെ ഉരുക്ക്‌ വനിത :  
ഇറോം ഷർമിള

>> മണിപ്പൂരിന്റെ ഉരുക്കു വനിത മെൻഗൗബി എന്നീ പേരുകളിൽ അിറയപ്പെടുന്നത്‌ :  
ഇറോം ഷർമ്മിള

>> വടക്ക്‌ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനില്ക്കുന്ന പ്രത്യേക സൈനികാധികാര നിയമം :  
AFSPA

>> AFSPA-യുടെ പൂർണ്ണ രൂപം :  
ആർമ്ഡ്‌ ഫോർസസ്‌ സ്പഷ്യൽ പവേർസ്‌ ആക്ട്‌

>> അഫ്‌സ്പ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് :  
1958 

>> ഇറേം ഷർമ്മിള നിരാഹാരാസമരം നടത്തിയത്‌ ഏത്‌ നിയമത്തിനെതിരെയാണ്‌ :  
അഫ്സ്പ

>> ഇറോം ഷർമ്മിള നിരാഹാരാ സമരം ആരംഭിച്ചത്‌ :  
2000 നവംബർ 4

>> 16 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന നിരാഹാരസമരം ഇറോം ഷർമ്മിള അവസാനിപ്പിച്ചത്‌ :  
2016 ആഗസ്റ്റ്‌ 9 

>> ഇറോം ഷർമ്മിള രൂപീകരിച്ച പുതിയ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി  :  
പീപ്പിൾസ്‌ റിസർജൻസ്‌ ആന്ഡ്‌ ജസ്റ്റസ്‌ അലയൻസസ്(PRJA)

>> ഇറോം ഷർമ്മിളയുടെ പ്രശസ്ത കൃതി :  
ഫ്രാഗ്രൻസ്‌ ഓഫ്‌ പീസ്‌

>> തുടർച്ചയായി അഞ്ച്‌ തവണ ലോക ബോക്സിങ്ങ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്‌ നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിത :  
മേരി കോം

>> മേരികോമിന്റെ ആത്മകഥ :  
അൺ ബ്രേക്കബിൾ

>> 2013 ൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മണിപ്പൂരി കലാരൂപം
സങ്കീർത്തന

>> ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്‌ രൂപം നൽകിയ സംസ്ഥാനമേത്?     
മണിപ്പൂർ

>> കോവിഡ്‌ ലോക്ക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഹാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കായി  'ഫുഡ്‌ ബാങ്ക് ' സംരംഭം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനമേത്‌?    
മണിപ്പൂർ

>> സദ്ഭരണത്തിനായി 'ഗോ ടു വില്ലജ്' എന്ന പദ്ധിതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം :  
മണിപ്പൂർ 

>> ആംഗ്ലോ - മണിപ്പൂരി യുദ്ധത്തിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന ദിനാചരണം :  
'ഖോങ്ജോം ഡേ' 

>> ഇന്ത്യയിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം :    
മണിപ്പൂർ

>> ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രാസലീലകൾ  ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നൃത്തരൂപം :  
മണിപ്പൂരി 

>> മണിപ്പൂരിലെ തീവ്രവാദി സംഘടനയായി അറിയപ്പെടുന്നത് :
യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രന്റ് (UNLF)Previous Post Next Post