തിരുവനന്തപുരം - ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ജില്ല ?
തിരുവനന്തപുരം  

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജനിറ്റിക് ഡിസീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സെന്റർ ആരംഭിച്ചത്   
തിരുവനന്തപുരം

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ DNA ബാർകോഡിംഗ്‌ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് ?
പുത്തൻതോപ്പ്‌

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്‌ ?
അഗസ്ത്യാർകൂടം

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലൈഫ്‌ സയൻസ്‌ പാർക്ക്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?
തോന്നയ്ക്കൽ (ബയോ ലൈഫ്‌ സയൻസ്‌ പാർക്ക്‌ )

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെക്നോപാർക്ക്‌ സ്ഥാപിതമായത് ?
കഴക്കൂട്ടം (1990)

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മാജിക്‌ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?
പൂജപ്പുര

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആനിമേഷൻ പാർക്ക്‌ ഏത് ?
കിൻഫ്രാ ആനിമേഷൻ പാർക്ക്‌

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ DBOT മോഡൽ ഔട്ഡോർ സ്റ്റേഡിയം ?
തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം (കാര്യവട്ടം)

Previous Post Next Post