പത്തനംതിട്ട ജില്ല - അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ>> പത്തനംതിട്ട ജില്ല  രൂപീകൃതമായ വർഷം  :
1982 നവംബർ 1

>> പത്തനംതിട്ടയിലെ നിയമസസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം :
 5

>> പത്തനംതിട്ടയിലെ ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം :
1 (പത്തനംതിട്ട)

>> പത്തനംതിട്ടയിലെ താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം :
6

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ  താലൂക്കുകൾ

  • തിരുവല്ല
  • കോഴഞ്ചേരി
  • അടൂർ
  • മല്ലപ്പള്ളി
  • റാന്നി
  • കോന്നി

>> കേരളത്തിൽ പതിമൂന്നാമതായി നിലവിൽ വന്ന ജില്ല :
പത്തനംതിട്ട

>> പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിന്‌ മുൻകൈ എടുത്ത  വ്യക്തി :
കെ.കെ.നായർ

>> പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് :
കെ.കെ.നായർ

>> പത്തനംതിട്ടയുടെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനം :
ആറന്മുള

>> പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം :
തമിഴ്നാട്‌

വിശേഷണങ്ങൾ

>> കേരളത്തിന്റെ തീർത്ഥാടന ടൂറിസത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം :
പത്തനംതിട്ട

>> ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ജില്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ?
പത്തനംതിട്ട

>> പൈതൃക നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
ആറന്മുള

>> ദക്ഷിണ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ?
ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക്‌ മഹോത്സവം

Previous Post Next Post