തിരുവിതാംകൂർ>> തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ പഴയകാല നാമം ?
തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം, വഞ്ചിസ്വരൂപം

>> വഞ്ചിഭൂപതി, ശ്രീപത്മനാഭദാസൻമാർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ

>> തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ?
ശംഖ്‌

>> തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ദേശീയ ഗാനം ?
വഞ്ചീശമംഗളം

>> തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ, ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ?
അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

>> തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നടത്തിയിരുന്ന ചടങ്ങ് ?
ഹിരണ്യഗർഭം

>> ഹിരണ്യഗർഭം എന്ന ചടങ്ങ്‌ ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ?
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

>> ഹിരണ്യഗർഭത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന പാൽ ചേർത്ത മിശ്രിതം അറിയപ്പെടുന്നത്‌ ?
പഞ്ചഗവ്യം

>> തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നെല്ലറ ?
നാഞ്ചിനാട്‌

>> തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പട്ടാളം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
നായർ ബ്രിഗേഡ്‌

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌ ?
ദളവ/ദിവാൻ

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ ദിവാൻ /ദളവ ആരായിരുന്നു ?
അറുമുഖം പിള്ള

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ ഹൈന്ദവേതര ദിവാൻ ?
കേണൽ മൺറോ

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ദിവാൻ  ?
കേണൽ മൺറോ

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏക മുസ്ലിം ദിവാൻ ?
മുഹമ്മദ് ഹബീബുള്ള സാഹിബ്

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ ദിവാൻ ?
പി. ജി. എൻ. ഉണ്ണിത്താൻ

>> ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ  ദിവാൻ ആരായിരുന്നു ?
മന്നത്ത്  കൃഷ്ണൻ നായർ

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട നിയമസംഹിത ഏത് ?
ചട്ടവരിയോലകൾ

>> ചട്ടവരിയോലകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത്‌ ആര് ?
ദിവാൻ കേണൽ മൺറോ

>> തിരുവിതാംകൂറിൽ ഓഡിറ്റ്‌ ആന്റ്‌ അക്കൗണ്ട് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ദിവാൻ ?
കേണൽ മൺറോ

>> ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി ?
കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമ വർമ്മ (40 വർഷം )

>> ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി ?
റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ്

>> ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ മാതൃകാ രാജ്യമെന്ന പ്രകീർത്തിക്കപെടാൻ തക്കവിധം ഭരണ മണ്ഡലത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ഭരണാധികാരി ?
സ്വാതിതിരുനാൾ

>> ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിന് മാതൃകാ രാജ്യം എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് ?
ആയില്യം തിരുനാൾ   

>> കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലെജിസ്ലേറ്റീവ്‌ കൗൺസിൽ നിലവിൽവന്നതെവിടെ ?
തിരുവിതാംകൂറിൽ

>> ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമതായി നിയമനിർമ്മാണസഭ നിലവിൽ വന്ന നാട്ടുരാജ്യം ?
തിരുവിതാംകൂർ (ആദ്യം - മൈസൂർ)

>> സ്വന്തമായി തപാൽ സംവിധാനം (അഞ്ചൽ) ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ  നാട്ടുരാജ്യം ?
തിരുവിതാംകൂർ

>> ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വനിതാ പോലീസിനെ നിയമിച്ച നാട്ടുരാജ്യം ?
തിരുവിതാംകൂർ

>> ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സെൻസെസ് നടന്ന നാട്ടുരാജ്യം ?
തിരുവിതാംകൂർ

>> ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായി നാണയം ഇറക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ഏക നാട്ടുരാജ്യം ?
തിരുവിതാംകൂർ

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഭരണകാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ ?
മതിലകം രേഖകൾ

>> തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രധാന മന്ത്രിമാർ ?
പട്ടം താണുപിള്ള ,പറവൂർ ടി. കെ. നാരായണ പിള്ള

>> തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

  1. പട്ടം താണുപിള്ള
  2. ടി. എം. വർഗ്ഗീസ്
  3. സി. കേശവൻ

Kerala History, Thiruvithamcure History

Degree Level Exam Study Note, Kerala PSC Free Exam Training, Kerala PSC Exam Rank File

Previous Post Next Post