ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം >> ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം  ഏതായിരുന്നു  ?
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം

 >> കർഷകർക്കുവേണ്ടി ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത് ?
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം

 >> ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം അരങ്ങേറിയതെവിടെ ?
ബിഹാർ

 >> ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1917

 >> നീലം കർഷകരുടെ മേലുള്ള പാശ്ചാത്യ ചൂഷണത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ?
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം

 >> കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ ഇരുപതിൽ മൂന്നു ഭാഗത്ത്‌ നീലംകൃഷി ചെയ്യണമെന്നത്‌ നിർബന്ധമാക്കിയ സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെടുന്നത്  ?
തിങ്കതിയ സമ്പ്രദായം

 >> തിങ്കതിയ സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭം ഏത് ?
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം

 >> ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാൻ കാരണമായ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ?
ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം

 >> ചമ്പാരനിലേക്ക്‌ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിച്ച പ്രമുഖർ :

  1. ജെ.ബി. കൃപലാനി
  2. നർഹരി പരേഖ്‌
  3. ബ്രജ്‌ കിഷോർ


 >> ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വച്ച്‌ ആദ്യമായി അറസ്റ്റിലായ വർഷം ?
1917

 >> ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ആര് ?
രാജ്‌കുമാർ ശുക്ല

 >> ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച വർഷം ?
2017 "സ്വച്ഛഗ്രഹ

 >> ചമ്പാരൻ സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എക്സിബിഷൻ ?
"സ്വച്ഛഗ്രഹ ബാപ്പു കോ കാര്യാഞ്ജലി ഏക്  അഭിയാൻ, ഏക്  പ്രദർശനി"

Previous Post Next Post