ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് - പ്രധാന സമ്മേളനങ്ങൾ PART- 51936 -ലെ ഫൈസ്പൂർ സമ്മേളനം

>> 1936 ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഫൈസ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതാര് ?
ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

>> ഗ്രാമപ്രദേശത്തു നടന്ന ആദ്യ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ഏത് ?
1936 -ലെ ഫൈസ്പൂർ സമ്മേളനം

>> ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഭരണഘടനാ  നിർമ്മാണസഭ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട INC സമ്മേളനം ഏത് ?
ഫൈസ്‌പൂർ സമ്മേളനം

1938-ലെ ഹരിപുര സമ്മേളനം

>> ഗുജറാത്തിലെ ഹരിപുരയിൽ 1938-ൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്  

>> 1938-ലെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനെ അധ്യക്ഷനാക്കികൊണ്ട് രൂപികരിച്ച കമ്മിറ്റി ?
നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി

1939-ലെ  ത്രിപുരി സമ്മേളനം (മധ്യപ്രദേശ്)  

>> 1939-ലെ  ത്രിപുരി സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

>> പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ആദ്യ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ?
1939-ലെ ത്രിപുരി സമ്മേളനം

>> കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ?
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

>> സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ നോമിനി ?
പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ

>> അനൈക്യം മൂലം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ പകരം പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി ?
രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്

>> എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ഏത് ?
1939-ലെ  ത്രിപുരി സമ്മേളനം

1940-ലെ രാംഗഡ് സമ്മേളനം (ജാർഖണ്ഡ്)  

>> 1940-ലെ രാംഗഡ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
മൗലാനാ അബുൾ കലാം ആസാദ്

>> ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം, സിംലാ സമ്മേളനം എന്നിവ നടക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ?
മൗലാനാ അബുൾ കലാം ആസാദ്

>> സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽകാലം തുടർച്ചയായി പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി ?
മൗലാനാ അബുൾ കലാം ആസാദ് (1940 -46)

1946-ലെ മീററ്റ് സമ്മേളനം

>> ജെ.ബി കൃപലാനി പ്രസിഡന്റ് ആയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ?
1946-ലെ മീററ്റ് സമ്മേളനം

>> ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ?
ജെ.ബി കൃപലാനി

1948-ലെ ജയ്പൂർ സമ്മേളനം

>> സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം നടന്ന ആദ്യ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ഏത് ?
1948-ലെ ജയ്പൂർ സമ്മേളനം

>> 1948-ലെ ജയ്പൂർ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ  

>> സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വ്യക്തി ?
പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ

>> ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്  പഠിക്കാൻ ജയ്പൂർ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി ഏത്?
ജെ .വി.പി. കമ്മിറ്റി

1950-ലെ നാസിക് സമ്മേളനം (മഹാരാഷ്ട്ര)

>> 1950-ലെ നാസിക് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
പുരുഷോത്തം ദാസ് ഠണ്ഡൻ  

>> ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയ ശേഷം നടന്ന ആദ്യ കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ഏത് ?
1950-ലെ നാസിക് സമ്മേളനം

1955-ലെ ആവഡി സമ്മേളനം (തമിഴ്നാട്)

>> 1955-ലെ ആവഡി സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ?
യു. എൻ. ധേബർ

>> സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാതൃകയിലുള്ള വികസനമാണ് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സമ്മേളനം ഏത് ?
1955-ലെ ആവഡി സമ്മേളനം

1959-ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം

>> 1959-ലെ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ?
ഇന്ദിരാഗാന്ധി

>> സ്വതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത?
ഇന്ദിരാഗാന്ധി

>> കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ആര് ?
ഇന്ദിരാഗാന്ധി

1985-ലെ ബോംബെ സമ്മേളനം

>> രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രസിഡന്റായ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ?
1985-ലെ ബോംബെ സമ്മേളനം

>> കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നൂറാം വാർഷിക സമയത്തെ പ്രസിഡന്റ് ?
രാജീവ് ഗാന്ധി

1997-ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം

>> 1997-ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
സീതാറാം കേസരി

>> പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കോൺഗ്രസ്പ്രസിഡന്റ് ?
സീതാറാം കേസരി

1998-ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം

>> സോണിയാ ഗാന്ധി പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ കോൺഗ്രസ്  സമ്മേളനം ?
1998-ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം

>> സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായ രണ്ടാമത്തെ വനിത ആര് ?
സോണിയാ ഗാന്ധി

>> കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽകാലം തുടർച്ചയായി പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി ?
സോണിയാ ഗാന്ധി    (1998 -2017 )

>> കോൺഗ്രസ്സ് രൂപീകരണത്തിൽ 125-ാം വാർഷികത്തിൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വ്യക്തി ?
സോണിയാ ഗാന്ധി

2017-ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം

>> രാഹുൽ ഗാന്ധി  കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായ സമ്മേളനം ?
2017-ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം

>> രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ?
2017 ഡിസംബർ 16

2020-ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം

>> 2020-ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനത്തിൽ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ?
സോണിയ ഗാന്ധി

Previous Post Next Post