ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് - പ്രധാന സമ്മേളനങ്ങൾ PART-3


1909 -ലെ  ലാഹോർ സമ്മേളനം

>> 1909-ലെ  ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ?
മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ

>> 1909 ലെ  മിന്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ INC പ്രസിഡന്റായിരുന്നത്  ?
മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ

1911-ലെ  കൽക്കട്ട  സമ്മേളനം

>> 1911-ലെ  കൽക്കട്ട  സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ?
ബി.എൻ ധർ

>> ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ഏത് ?
1911-ലെ  കൽക്കട്ട  സമ്മേളനം

>> 1911-ലെ  കൽക്കട്ട  സമ്മേളനത്തിൽ ജനഗണമന ആദ്യമായി ആലപിച്ചത് ?
സരളാദേവി ചൗധ്റാണി

1912 -ലെ ബങ്കിപ്പൂർ സമ്മേളനം

>> ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ്സ്‌ സമ്മേളനം ഏത് ?
1912 -ലെ ബങ്കിപ്പൂർ സമ്മേളനം (ബീഹാർ)

>> 1912 -ലെ ബങ്കിപ്പൂർ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
ആർ.എൻ മധോൽക്കർ

1916  -ലെ ലഖ്‌നൗ സമ്മേളനം

>> തീവ്രദേശീയവാദികളും മിതവാദികളും ഒരുമിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ?
1916  -ലെ ലഖ്‌നൗ സമ്മേളനം

>> ഗാന്ധിജിയും നെഹ്‌റുവും കണ്ടുമുട്ടിയ INC സമ്മേളനം ഏത് ?
1916-ലെ ലഖ്‌നൗ സമ്മേളനം

>> കോൺഗ്രസ്സും മുസ്ലീം ലീഗും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇരുകൂട്ടരും സംയുക്ത സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്ത സമ്മേളനം ?
1916 -ലെ ലഖ്‌നൗ സമ്മേളനം

>> 1916-ലെ ലഖ്‌നൗ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ?
എ.ജി മജുംദാർ  

>> 1916-ലെ ലഖ്‌നൗ സമ്മേളനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച കരാർ ?
ലഖ്‌നൗ ഉടമ്പടി

>> 1916-ലെ ലഖ്‌നൗ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചവർ ?
ബാലഗംഗാധര തിലക് - മുഹമ്മദാലി ജിന്ന

1917-ലെ  കൽക്കട്ട സമ്മേളനം

>> ആനിബസന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ ?
കൽക്കട്ട (1917)

>> കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിതയും ആദ്യ വിദേശ വനിതയുമായ വ്യക്തി ?
ആനിബസന്റ്

1918 - ലെ ഡൽഹി സമ്മേളനം

>> ഡൽഹി ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ്സ്‌ സമ്മേളനത്തിന്‌ വേദിയായ വർഷം ?
1918

>> ഡൽഹി ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ്സ്‌ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയിരുന്നത് ?
മദൻമോഹൻ മാളവ്യ

>> ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ രണ്ടാം വട്ട പിളർപ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് ?
1918

>> 1918-ലെ പിളർപ്പിനു കാരണമെന്തായിരുന്നു ?
മൊണ്ടേഗു -ചെംസ്‌ഫോർഡ്‌ ഭരണപരിഷ്‌കാരത്തെ മിതവാദികളിൽ ഒരു വിഭാഗം അംഗീകരിച്ചത്‌

1919-ലെ  അമൃത്സർ സമ്മേളനം

>> മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റു  അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് ?
1919-ലെ  അമൃത്സർ സമ്മേളനം

>> ജാലിയൻവാലാ ബാഗിനെതിരെയുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ?
1919-ലെ  അമൃത്സർ സമ്മേളനം

1920 -ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനം

>> 1920 -ലെ കൽക്കട്ട സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ?
ലാലാ ലജ്പത്റായി

>> നിസ്സഹകരണ  പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ ?
കൽക്കട്ട (1920)

>> നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്  ?
ഗാന്ധിജി

1920 -ലെ നാഗ്പൂർ  സമ്മേളനം

>> 1920 -ലെ നാഗ്പൂർ  സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ?
വിജയരാഘവാചാര്യൻ

>> കോൺഗ്രസ്സിന് പുതിയ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ ?
നാഗ്പൂർ  (1920)

>> നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകികൊണ്ട്  പ്രമേയം പാസാക്കിയ INC  സമ്മേളനം ?
1920 -ലെ നാഗ്പൂർ  സമ്മേളനം

>> ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശികതലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കാൻ  തീരുമാനിച്ചത് ഏത് INC സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ?
1920 -ലെ നാഗ്പൂർ  സമ്മേളനം

>> കോൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപികരിപ്പെട്ട സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ?
1920 (നാഗ്പൂർ)  

1921-ലെ അഹമ്മദാബാദ്  സമ്മേളനം

>> സി.ആർ ദാസ്, ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ എന്നിവർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ?
1921-ലെ അഹമ്മദാബാദ്  സമ്മേളനം

>> സി.ആർ.ദാസ്‌ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ജയിലിലായിരുന്നതിനാൽ ആക്ടിംഗ്‌ പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ചത് ?
ഹക്കീം അജ്മൽഖാൻ

>> INC യുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ?
ഹക്കീം അജ്മൽഖാൻ

1922-ലെ ഗയ സമ്മേളനം

>> 1922 ൽ ഗയയിൽ വച്ച് നടന്ന INC സമ്മേളനത്തിന്റ പ്രസിഡന്റ് ?
സി.ആർ. ദാസ്

>> കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നയപരിപാടിയിൽ മറ്റം വരുത്തണമെന്ന്‌ വാദിച്ചവർ സ്വരാജ്‌ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ?
1922 -ലെ ഗയ സമ്മേളനം

1923-ലെ കാക്കിനഡ, ഡൽഹി സമ്മേളനം

>> 1923- ൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ  കാക്കിനഡയിൽ വച്ച് നടന്ന INC സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ?
മൗലാനാ മുഹമ്മദലി

>> 1923-ൽ ഡൽഹി ചേർന്ന INC  യുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ?
മൗലാനാ അബുൾ കലാം ആസാദ്

>> ടി.കെ. മാധവന്റെ പ്രേരണയിൽ അയിത്തോച്ചാടനത്തിനായുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച സമ്മേളനം ഏതായിരുന്നു ?
1923-ലെ കാക്കിനഡ സമ്മേളനം

Previous Post Next Post