മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല വനിതാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾകേരള സുഗുണബോധിനി

>> കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാമാസിക ഏത് ?
കേരള സുഗുണബോധിനി

>> കേരള സുഗുണബോധിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1886

>> കേരളീയ സുഗുണബോധിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ?
തിരുവനന്തപുരം

>> കേരളത്തിൽ വനിതകൾക്കായി പുരുഷന്മാർ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ പത്രം ഏത് ?
കേരള സുഗുണബോധിനി

>> കേരളീയ സുഗുണ ബോധിനിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്‌ മുൻകൈയെടുത്ത വ്യക്തി ?
കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ

>> കേളവർമ്മവലിയകോയിതമ്പുരാന്റെ 'സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന കവിത ആമുഖമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മാസിക ?
സുഗുണബോധിനി

>> കേരള സുഗുണബോധിനിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ ആദ്യ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാര് ?
ഭഗവതി അമ്മ

ശാരദ

>> കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ മാസിക
ശാരദ

>> 'ശാരദ' പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1904

>> സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആരംഭിച്ച മലയാള മാസിക ഏത് ?
ശാരദ

>> 'ശാരദ' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രസാധക ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ആരായിരുന്നു?
സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള

>> 'ശാരദ' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നത്?
കെ.നാരായണമേനോൻ

ലക്ഷ്മീഭായി

>> ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മീഭായിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ?
ലക്ഷ്മീഭായി

>> ലക്ഷ്മീഭായി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1905

>> ലക്ഷ്മീഭായി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്സ് ഏത് ?
ഭരതവിലാസം പ്രസ്സ്‌ (തൃശ്ശൂർ)

>> ലക്ഷ്മീഭായി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു?
വെള്ളയ്ക്കൽ നാരായണമേനോൻ

മേരി റാണി

>> പി.ഐ ചാക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന്‌ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ?
മേരി റാണി

>> മേരി റാണി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1913

>> മേരി റാണി എന്ന മാസിക അച്ചടിച്ചിരുന്ന പ്രസ്സ്‌ ?
സ്റ്റാർ കൊച്ചിൻ പ്രസ്സ്‌

>> മേരി റാണി എന്ന മാസികയുടെ സ്ഥാപക എഡിറ്റർ ആര് ?
വി.കെ. ജോസഫ്‌ മാപ്പിള

>> വി.കെ. ജോസഫ്‌ മാപ്പിളയ്ക്ക് ശേഷം  ടി.കെ. കൃഷ്ണ വാര്യർ എഡിറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം  ?
മേരി റാണി

ഭാഷാശാരദ

>> പുനലൂർ നിന്നും അഞ്ചൽ ആർ.വേലുപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച വനിതാ മാസിക ഏത് ?
ഭാഷാശാരദ

>> ഭാഷാശാരദ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1090

സംഘമിത്ര

>> 1920-ൽ ഈഴവ വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ?
സംഘമിത്ര

>> സംഘമിത്ര മാസിക പ്രിന്റ്‌ ചെയ്തിരുന്ന പ്രസ്സ് ?
വി.വി. പ്രസ്സ് (കൊല്ലം)

>> സംഘമിത്ര എന്ന പേരിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര് ?
സി.വി. കുഞ്ഞിരാമൻ

>> സംഘമിത്ര എന്ന മാസികയുടെ മാനേജർമാർ
പി.കെ. വാദ്ധ്യാർ
പി.ആർ. നാരായണൻ

മഹിള

>> മഹിള എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1921 ജനുവരി

>> തിരുവിതാംകൂർ റീജന്റായിരുന്ന മഹാറാണി സേതു പാർവതി ഭായി രക്ഷാധികാരിയായിരുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ?
മഹിള

>> 'മഹിള' എന്ന മാസികയുടെ ആദ്യ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു ?
ഭാഗീരഥി അമ്മ

>> മഹിള ആദ്യം അച്ചടിച്ചിരുന്ന പ്രസ്സ് ഏത് ?
എ.ആർ.വി. പ്രസ്സ് (തിരുവനന്തപുരം)
(ശേഷം തിരുവല്ലയിലെ നാഷണൽ പ്രിന്റിംഗ് ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റി)

ക്രൈസ്തവ മഹിളാമണി

>> പി.എം മാമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പത്രം ഏത് ?
ക്രൈസ്തവ മഹിളാമണി  

>> ക്രൈസ്തവ മഹിളാമണി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം ?
1920

>> ക്രൈസ്തവ മഹിളാമണി പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രസ്സ് ഏത് ?
കെ.വി. പ്രസ്സ് (തിരുവല്ല)

സേവിനി

>> കൊല്ലത്തെ ഈഴവ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ശ്രമഫലമായി രൂപംകൊണ്ട പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ?
സേവിനി

>> സേവിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ?
1924 ഡിസംബർ

>> 'സേവിനി' എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ?
ഇ.വി. കൃഷ്ണ പിള്ള

>> സേവിനിയുടെ എഡിറ്റർ ?
ഇ.വി. കൃഷണപിള്ള   

>> സേവിനിയുടെ മാനേജർ ?
സി. കുഞ്ഞൻ പിള്ള

>> സേവിനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ?
പെരിനാട് (കൊല്ലം )

സഹോദരി

>> 'സഹോദരി' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1925 ജനുവരി

>> 'സഹോദരി'എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം അച്ചടിച്ചിരുന്ന പ്രസ്സ് ?
വി.വി. പ്രസ്സ്‌ (ആശ്രാമം, കൊല്ലം)

>> സഹോദരിയുടെ ആദ്യ എഡിറ്റർ ആരായിരുന്നു ?
പി. ആർ. മന്ദാകിനി

>> 'സഹോദരി' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ മാനേജർ ?
പി.ആർ. നാരായണൻ

മുസ്ലീം മഹിള

>> 1926-ൽ മുസ്ലീം വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി  ആരംഭിച്ച പത്രം ?
മുസ്ലീം മഹിള

>> മുസ്ലീം മഹിള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്സ് ?
കൊമേഴ്‌സ്യൽ സ്റ്റാർ പ്രസ്സ്‌ (കൊച്ചി)

>> മുസ്ലീം മഹിള പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ?
പി.കെ. മൂസക്കുട്ടി

മഹിളാമന്ദിരം

>> പൂജപ്പുരയിലെ ശീമൂലം ഷഷ്ടിപൂർത്തി സ്മാരക മഹിളാ മന്ദിരത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന മാസിക ഏത് ?
മഹിളാ മന്ദിരം

>> മഹിളാ മന്ദിരം പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ച വർഷം ?
1927

>> മഹിളാ മന്ദിരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ?
എം. പത്മനാഭപിള്ള

സ്ത്രീ  

>> 1933 - ൽ വനിതാ മാസികയായ 'സ്ത്രീ' ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ?
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

>> സ്ത്രീ എന്ന മാസികയുടെ എഡിറ്ററായിരുന്നതാര് ?
പാർവ്വതി അയ്യപ്പൻ

>> സ്ത്രീ എന്ന മാസികയിൽ "ഇസ്ലാമിലെ ഹരിജനങ്ങൾ" എന്ന ലേഖനമെഴുതിയതാര് ?
ഡോ. ഐഷാ അലി

വനിതാമിത്രം 

>> കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരേയൊരു ആംഗ്ലോ - മലയാളം പത്രം ഏതായിരുന്നു ?
വനിതാമിത്രം

>> വനിതാമിത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1944

>> വനിതാ മിത്രത്തിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ?
ടി.എൻ. കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ

>> വനിതാ മിത്രം ആദ്യം  പ്രിന്റു ചെയ്തിരുന്ന പ്രസ്സ് ഏത് ?
പി.കെ. മെമ്മോറിയൽ (തിരുവനന്തപുരം)
(ശേഷം  കായംകുളത്തെ സ്വരാജ്യ പ്രിന്റിംഗ് വർക്‌സിലേക്ക് മാറ്റി)

Previous Post Next Post