Junior Receptionist, Receptionist cum Telephone Operator (Degree Level Main Examination) in Minerals and Metals Ltd, Drugs and Pharmaceuticals Ltd Question Paper and Answer Key

Question Code: 123/2022 (A)

Name of Post: Junior Receptionist, Receptionist cum Telephone Operator (Degree Level Main Examination) in Minerals and Metals Ltd, Drugs and Pharmaceuticals Ltd

Cat. No: 147/2020, 492/2020

Date of Test: 30.11.2022


1. ഇന്ത്യയിലെ കോളോണിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന,/പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ്‌ ?
i. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആഗോള മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അത്‌ വിധേയത്വപരമായി ആയിരുന്നു.
ii. ഇന്ത്യ, മൂലധന പ്രധാനമായ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.
iii. കോളോണിയൽ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശേഖരങ്ങൾ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി.
iv. കാർഷിക വൃത്തിയുടെ കച്ചവടവത്കരണത്താൽ കൃഷി മുതലാളിത്തവത്കരിക്കപ്പെട്ടു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം മാത്രം
D) എല്ലാം, i,ii,iii,iv

2. ചേരുംപടി ചേർക്കുക.
i. ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ - സഞ്ജീവിനി
ii. അരവിന്ദഘോഷ്‌ - ന്യൂഇന്ത്യ
iii. ബ്രഹ്മോബന്ദാബ്‌ ഉപാധ്യായ -- ബന്ദേ മാതരം
iv. കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര - സന്ധ്യ
A) i - ന്യൂ ഇന്ത്യ ii - ബന്ദേ മാതരം iii - സഞ്ജീവിനി iv -സന്ധ്യ
B) i - ന്യൂ ഇന്ത്യ ii - ബന്ദേ മാതരം iii  - സന്ധ്യ iv- സഞ്ജീവിനി
C)i - ബന്ദേ മാതരം ii - ന്യൂ ഇന്ത്യ iii - സഞ്ജീവിനി iv - സന്ധ്യ
D) i - ന്യൂ ഇന്ത്യ ii - സന്ധ്യ iii  - സഞ്ജീവിനി iv - ബന്ദേ മാതരം

3. ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച്‌ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏത്‌/ഏതൊക്കെ പ്രസ്താവന/കൾ ആണ്‌ ശരി ?
i. കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉള്ള രാജാവിന്റെ കഴിവ്‌ കേട്‌.
ii. നോബിൾസ്‌ ഓഫ്‌ ദി റോബും നോബിൾസ്‌ ഓഫ്‌ ദി സേവാർഡ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.
iii. ചെറുകിട കർഷകർ, ബാനലിറ്റസ്‌ എന്ന ഫീസ്‌ നൽകേണ്ടതാണ്‌.
iv. ഫിസിയോക്രാട്‌സ്‌, മോണാർക്കിയൽ അബ്സൊല്യൂടിസത്തിനു എതിരായിരുന്നു.
A) i ഉം iv ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii  ഉം iii ഉം മാത്രം
D) എല്ലാം (i,ii,iii,iv)

4. റിവേലുഷനറി കാറ്റികിസം എഴുതിയത്‌.
A) ലെനിൻ
B) ബാകുനിൻ
C) സെർഗി നെചെവ്‌
D) സ്റ്റാലിൻ

5. കേരളമിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌ ആര്‌ മുൻകൈ എടുത്തത്‌ കൊണ്ടാണ്‌ ?
A) സി. കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ
B) ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്‌
C) ദേവ്ജി ഭിംജി
D) ടി. കെ. മാധവൻ

6. ഹഗറിയുടെ ആദ്യ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്‌ ?
A) കറ്റാലിന്‌ നോവക്‌
B) ആൻഡ്രിയ മാഗർ
C) ആൻ റാട്കോ
D)  വലറിയ ബെൻകെ

7. റിമോട്ട്‌ സെൻസിംഗിൽ ഈ പദം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതോ അതിൽ നിന്ന്‌ പ്രസരിക്കുന്നതോ ആയ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ_______________ എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു.
A) സ്പേഷ്യൽ റെസല്യൂഷൻ
B) സ്പെക്ട്രൽ സിഗ്നേച്ചർ
C) ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്‌ റേഡിയേഷൻ
D) ആക്ടീവ്‌ സെൻസറുകൾ

8. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത്‌ ?
a. പ്രാഥമിക തരംഗം : കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവ തരംഗങ്ങൾ
b. ദ്വിതീയ തരംഗം : വികല തരംഗം
c. ഉപരിതല തരംഗം : രേഖാംശ തരംഗങ്ങൾ
d. റെയ്ലീ തരംഗങ്ങൾ : 1887
A) a യും b യും മാത്രം
B) d മാത്രം
C) c മാത്രം
D) c യും d യും മാത്രം

9. ഹിമാലയത്തിന്റെ പ്രാദേശിക വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വസ്തുത തിരിച്ചറിയുക.
i. പഞ്ചാബ്‌ ഹിമാലയം സിന്ധു നദിക്കും സത്ലജ്‌ നദിക്കും ഇടയിലാണ്‌.
ii. നേപ്പാൾ ഹിമാലയം കാളി നദിക്കും ടിസ്റ്റ നദിക്കും ഇടയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.
iii. ടിസ്റ്റ നദിക്കും ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്കും ഇടയിലാണ്‌ അസം ഹിമാലയം.
iv. കുമയോൺ ഹിമാലയം സത്ലജ്‌ നദിക്കും ടിസ്റ്റ നദിക്കും ഇടയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവജെല്ലാം
B) i ഉം ii ഉം iii ഉം
C) ii ഉം iii ഉം
D)  i ഉം iv ഉം

10. കോറിയോലിസ്‌ ബലത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) ഭൂമിയുടെ  ഭ്രമണ ചലനത്തിന്റെ ഫലമാണ്‌ കോറിയോലിസ്‌ ബലം
B) ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിലും കോറിയോലിസ്‌ ബലം ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല
C) കോറിയോലിസ്‌ ബലം കാറ്റിന്റെ ദിശയെ ബാധിക്കുന്നു
D)  കോറിയോലിസ്‌ ബലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി  നിർണ്ണയിക്കുന്നത്‌ കാറ്റിന്റെ വേഗതയുടെ ദിശയാണ്‌

11. കോപ്പൻസ്‌ വർഗ്ഗീകരണമനുസരിച്ച്‌ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ച്‌ ശരിയല്ലാത്തതേത്‌ ?
A) കാലാനുസൃതമായ മഴയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ ഈർപ്പമുള്ള ഇലപൊഴിയും മൺസൂൺ
B) തിരുവനന്തപുരം ജില്ല, കാലാനുസൃതമായി വരണ്ടതും ചൂടുള്ളതുമായ വേനൽക്കാല കാലാവസ്ഥയുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ സവാനയാണ്‌
C) സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയാണ്‌
D)  ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പവും കാരണം വേനൽക്കാല മാസങ്ങൾ അസുഖകരമാണ്‌

12. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന്‌ ശരി കണ്ടെത്തുക.
a. ബാരാ ഷിഗ്രി ഹിമാനികൾ ലാഹുൽ സ്പിതി താഴ്വരയിലാണ്‌.
b. ഹിമാനികളിൽ നിന്നുള്ള ഒഴുക്ക്‌ സോൺ നദിയിലേക്ക്‌ ഉറവിടജലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
c. ലാഹുൽ സ്പിതി ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള പിർ പൻജൽ മേഖലയിലുള്ള വടക്കൻ താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
d. ലാഹുൽ സ്പിതിയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി ലിപുലെ ചുരം വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
A) a യും c യും
B) b യും d യും
C) a യും b യും c യും
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

13. NAM -മായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ ഏത്‌ പ്രസ്താവനയാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A) രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള APMC കളുടെ സംയോജനം
B)ഇവിടെ ചരക്കുകൾ യാതൊരു മൻടി നികുതിയും കൂടാതെ വിൽക്കുന്നു
C)വാങ്ങുന്നവർക്കും വിൽക്കുന്നവർക്കും അസിമെട്രി  വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു,
D)  ഇത്‌ കാർഷികേതര വസ്തുക്കളുടെ ഒരു സാധാരണ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ്‌ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്‌

14. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ്‌യോജനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌;ഏതൊക്കെയാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A)സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവരുടെ സ്വന്തം കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു,
B) 100 ശതമാനം കേന്ദ്രസഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്‌
C) ഇത്‌ കാർഷിക-സംരംഭകത്വവും നവീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു
D) 2017-ൽ ഇത്‌ /RKVY- RAFTAAR എന്ന്‌ പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു 

 


 Correct Answer : B

16. ഇന്ത്യയുടെ GST യുടെ യഥാർത്ഥ ശില്പി
A) പി. ചിദംബരം
B)വിജയ്‌ കേൽക്കർ
C) നിർമ്മല സീതാരാമൻ
D) അസിം ദാസ്ഗുപ്പ

17. പ്രാഥമിക, സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി NITI  ആയോഗ്‌ ആരംഭിച്ച സംരംഭത്തിന്റെ പേര്‌ പറയുക.
A) SSA
B) RMSA
C) E-AMIRT
D) SATH-E

18. ഫെയിം ഇന്ത്യ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ താഴെപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുക.
താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം 2015-ൽ ആരംഭിച്ചു.
ii. FAME എന്നത്‌ ഫാസ്റ്റർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആന്റ്‌ മാനുഫാക്ചറിങ്‌ ഓഫ്‌ ഹൈബ്രിഡ്‌ ആന്റ്‌ ഇലക്ടിക്‌ വെഹിക്കിൾ എന്ന്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
iii. ഘന വ്യവസായ മന്ത്രാലയമാണ്‌ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്‌.
iv. പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം 2019 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മൂന്ന്‌ വർഷത്തേക്ക്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
A) i, iv എന്നിവ മാത്രം
B) ii, iii എന്നിവ മാത്രം
C) i, iii, iv എന്നിവ മാത്രം
D)  iii,iv എന്നിവ മാത്രം

19.ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ തന്റെ രാജിക്കത്ത്‌ ആർക്ക്‌ അയയ്ക്കണം ?
A)പ്രസിഡന്റ്‌
B) പ്രധാനമന്ത്രി
C) ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ
D)  വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌

20.ഇരട്ട ജിയോപാർഡി തത്വം അർത്ഥമാക്കുന്നത്‌
A) കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തി തനിക്കെതിരെ സാക്ഷിയാകാൻ നിർബന്ധിക്കരുത്‌
B) ശിക്ഷ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചുമത്തുന്നതല്ല
C) ഒരേ കുറ്റത്തിന്‌ ഒരു വ്യക്തിയെ രണ്ടുതവണ പ്രോസിക്യൂട്ട്‌ ചെയ്യുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത്‌
D)  കുറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്‌ ഒരു വ്യക്തി നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക്‌ വിധേയനാകാൻ പാടില്ല

21.സംസ്ഥാന ഗവർണർ മുമ്പായി ____________സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.
A) മുഖ്യമന്ത്രി
B) പ്രസിഡന്റ്‌
C) ഹൈക്കോടതിയുടെ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ്‌
D)  ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ്‌

22.ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്‌ നിയമോപദേശം നൽകാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ആരുടെ മേലാണ്‌ ?
A) നിയമ-നീതി മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി
B) ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ
C) ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ്‌
D)  ഇന്ത്യയുടെ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ

23.രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും___________ ആണ്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌.
A) സുപ്രീം കോടതി
B) ഏതെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി
C) ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ
D) സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്‌ ട്രിബ്യൂണൽ

24.നിയമത്തിന്‌ മുമ്പുള്ള സമത്വം എന്ന ആശയം അർത്ഥമാക്കുന്നത്‌
A)ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകാവകാശത്തിന്റെ അഭാവം
B) ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കണം
C) ഭരണഘടനയുടെ പരമാധികാരം
D)  നിയമങ്ങളുടെ തുല്യ സംരക്ഷണം

25.തന്റെ നിയമപരമായ കടമ നിർവഹിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഏത്‌ റിട്ട്‌ പുറപ്പെടുവിക്കാം ?
A) ഹേബിയസ്‌ കോർപ്പസ്‌
B) സെർട്ടിയോററി
C) ക്വോ വാറന്റോ
D)  മാൻഡമസ്‌

26.__________________ വയസ്സുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്ഥാനം നൽകും.
A) ആറ്‌ മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ്‌ വരെ
B) ആറ്‌ മുതൽ പതിനെട്ട്‌ വയസ്സ്‌ വരെ
C) നാല്‌ മുതൽ പതിനെട്ട്‌ വയസ്സ്‌ വരെ
D)  നാല്‌ മുതൽ പതിനാല്‌ വയസ്സ്‌ വരെ

27.GST കൗൺസിലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്‌സൺ ആരാണ്‌ ?
A) ശ്രീ. നരേന്ദ്രമോദി
B) ശ്രീമതി. നിർമല സിതാരാമൻ
C) ശ്രീ. ശക്തികാന്ത ദാസ്‌
D) ശ്രീമതി. രേഖ ശർമ്മ

28. കേരള പഞ്ചായത്ത്‌രാജ്‌ ആക്ട്‌ 1994 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യകമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത്‌. കേരള സംസ്ഥാന ധനകാര്യകമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. ചെയർമാനുൾപ്പെടെ മൂന്നിൽ കൂടാത്ത അംഗങ്ങളാണ്‌ കമ്മീഷനിൽ ഉള്ളത്‌.
ii. കമ്മീഷനിലെ ഒരു അംഗത്തിനും വീണ്ടും നിയമനത്തിന്‌ അർഹതയില്ല.
iii. പഞ്ചായത്തുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കമ്മീഷൻ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii  ഉം മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം  (i,ii,iii,iv)

29. പൊതുജനങ്ങൾക്ക്‌ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വിഭാവനം ചെയ്ത കോമൺ സർവീസ്‌ സെന്ററുകളുടെ (CSC) ശൃംഖലയായി 2002-ൽ അക്ഷയ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ അക്ഷയ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളോട്‌ കൂടുതൽ അടുത്ത്‌ നിൽക്കുന്നത്‌ ?
i. സർക്കാരും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മികച്ച സേവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിവരവും ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യയും (ICT) പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
ii. പൊതുസേവനത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളിലൂടനീളം ഗവൺമെന്റ്‌ അതിന്റെ ഡെലിവറി മുൻഗണനകൾ കൈവരിക്കുന്നുവെന്ന്‌ ഉറപ്പാക്കാൻ.
iii. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾക്കായുള്ള നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ.
iv. കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക്‌ ICT കഴിവുകൾ നൽകാനും വ്യവസായത്തിനുള്ള അവരുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും.
A) i ഉം ii ഉം iii ഉം മാത്രം
B) ii ഉംiii ഉം iv ഉം മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം iv ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം   (, ॥, !॥, (1)

30.ചട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, ഉപനിയമങ്ങൾ മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഭരണഘടന നൽകുന്നതോ നിയമനിർമ്മാണ സഭയോ നിയുക്തമോ ഏൽപ്പിച്ചതോ എന്ന്‌ പരിശോധിച്ച്‌ നിയമസഭയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യാൻ കേരള നിയമസഭയിലെ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം
നിയമസഭാ സമിതികൾക്ക്‌ അധികാരമുണ്ട്‌ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാർലമെന്റ്‌ അത്തരം പ്രതിനിധി സംഘത്തിനുള്ളിൽ ശരിയായി പ്രയോഗിക്കുന്നു ?
A) ബിസിനസ്‌ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി
B) പബ്ലിക്‌ അണ്ടർടേക്കിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി
C)പബ്ലിക്‌ അകൗണ്ടസ്  കമ്മിറ്റി
D)  സബോർഡിനേറ്റ്‌ ലെജിസ്ലേഷനുള്ള കമ്മിറ്റി

31.ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്‌ സർവീസിന്റെ മാതൃകയിൽ രൂപീകരിച്ച കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്‌ സർവീസ്‌ (KAS) 2021 നവംബർ 1-ന്‌ നിലവിൽ വന്നു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്‌ സർവീസിന്റെ (KAS) കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്‌ സർവീസ്‌ (KAS) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ 2019 പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്ന
ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏത്‌/ഏതൊക്കെ ശരിയാണ്‌ ?
i. ഗവൺമെന്റ്‌ നയങ്ങളും പരിപാടികളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗവൺമെന്റിന്റെ മാനേജർ കഴിവുകളുടെ രണ്ടാം നിരയായി പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കേഡർ നിർമ്മിക്കുക.
ii. സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ മിടുക്കരും കഴിവുള്ളവരും പ്രതിബന്ധതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക്‌ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും പൊതുസേവനത്തിലെ മുതിർന്ന തലത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ,മാനേജീരിയൽ സ്ഥാനങ്ങൾക്കായി അവരെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുക.
iii. കേരള കേഡറിൽ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്‌ ഓഫീസർമാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി ഫീഡർ വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്‌.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,ii)

32.2005-ൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ നിയമം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതുവിവരങ്ങൾക്ക്‌ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ ഒരു അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയായി
പരാമർശിക്കുന്നതിന്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏത്‌/ഏതൊക്കെയാണ്‌ ഉചിതം ?
i. ചെയർപേഴ്‌സണായി മുഖ്യമന്ത്രി അടങ്ങുന്ന ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഗവർണറാണ്‌ ചീഫിനെയും മറ്റ്‌ കമ്മീഷണർമാരെയും നിയമിക്കുന്നത്‌.
ii. വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്‌ പരാതി സ്വീകരിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും വേണം.
iii. ന്യായമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെട്കിൽ ഏത്‌ വിഷയത്തിലും അന്വേഷണത്തിന്‌ ഉത്തരവിടാൻ അധികാരമുള്ളതിനാൽ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ അധികാരമുണ്ട്‌.
iv. അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, സിവിൽ വിഷയങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങളുണ്ട്‌.
A) i ഉം ii ഉം iii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം iv ഉം മാത്രം
C)  i ഉം iii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii,iv)

33..2022 ഫെബ്രുവരി 19-ന്‌ കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്‌ കീഴിലുള്ള അഞ്ച്‌ വകുപ്പുകളും അതത്‌ ഡയറക്ടറേറ്റുകളും ലയിപ്പിച്ച്‌ ഒരൊറ്റ വകുപ്പായി (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്‌ (LSGD) കോമൺ സർവീസ്‌) താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ വകുപ്പ്‌/ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ
ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല  ?
A)ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ വിഭാഗം
B)പഞ്ചായത്ത്‌
C) ഗ്രാമവികസനം
D)  ടൗൺ ആൻഡ്‌ കൺട്രി പ്ലാനിംഗ്‌

34.ഒരു മനുഷ്യ പുരുഷനിൽ, ഒരു സാധാരണ ബീജത്തിൽ ഓട്ടോസോമും _____ ഉം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
A) X,Y ക്രോമസോമുകൾ
B) ഒന്നുകിൽ' X 'അല്ലെങ്കിൽ 'Y'ക്രോമസോം
C) രണ്ട്‌ ' X' ക്രോമസോമുകൾ
D) രണ്ട്‌ 'Y' ക്രോമസോമുകൾ  

35.മാനവ വികസന സൂചികയിൽ (HDI)
1. ജനനസമയത്ത്‌ ആയുർദൈർഘ്യം
2. ശിശു മരണ നിരക്ക്‌ (IMR)
3. ആളോഹരി ദേശീയ വരുമാനം
4. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശരാശരി വർഷം
A)1ഉം 2 ഉം 3ഉം
B)1ഉം 2ഉം 4ഉം
C) 2ഉം 3ഉം 4ഉം
D) 1ഉം 3ഉം 4ഉം

36.താഴെപ്പറയുന്നതിൽ രണ്ട്‌ പ്രസ്താവനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരെണ്ണം Assertion (A) എന്നും മറ്റൊന്ന്‌ Reason (R) എന്നും ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Assertion (A): കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട്‌ ഊഷ്മള രക്തമുള്ള സസ്തനികളുടെ ഒരു നിശിത പകർച്ചവ്യാധിയാണ്‌ റാബിസ്പക്ഷാഘാതവും ഒടുവിൽ മരണവും.
Reason (R)  : റാബിസ്‌ മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീരിലെ ന്യൂറോട്രോപിക്‌ ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ്‌ പേവിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നത്‌.
ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നിന്ന്‌ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
1.  (A), (R) എന്നിവ ശരിയാണ്‌, (R) എന്നത്‌ (A) യുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമാണ്‌.
2. (A), (R) എന്നിവ ശരിയാണ്‌,(R) എന്നത്‌  (A)  യുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമല്ല.
3. (A) ശരിയാണ്‌, എന്നാൽ (R)തെറ്റാണ്‌
4 (A), (R) എന്നിവ തെറ്റാണ്‌
A) 1
B) 2
C) 3
D)  4

37. “ആർദ്രം മിഷൻ' സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
1. ASHA,WHNCS , കുടുംബശ്രീ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവരിലൂടെ ആർദ്രം സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
2. SDGS 4 കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്‌ പ്രധാന ശ്രദ്ധ.
3. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക്‌ സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ സേവനം ലഭ്യമാക്കുക.
4.PHC മുതൽ FHC വരെ പുന:ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ്‌ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്‌.
A)1 മാത്രം
B) 2, 3, 4
C) 1,2,3, 4
D) 1, 3, 4

38. പൾസ്‌ പോളിയോ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്‌ OPV യുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ്‌
A) 0 - 5 വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും, എവിടെയൊക്കെ പ്രകോപനം ഉണ്ടോ അവിടെ
B) 0 - 5 വയസ്സിനിടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ മുൻ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്‌ നില പരിഗണിക്കാതെ
C)  മുമ്പ്‌ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്‌ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത 0 - 5 വയസ്സിനിടയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

39. ഒരു ന്യൂട്ടൺ _________ഡൈനുകൾക്ക്‌ തുല്യമാണ്‌.
A)1000
B) 10000
C) 100000
D)  1000000

40. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന്‌ ന പിണ്ഡം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഈർജ്ജം_______________ ന്‌ തുല്യമാണ്‌.
A) mgR
B) 2mgR  
C) പൂജ്യം
D) - 2mgR  

41. ഒരു ചെറിയ തുള്ളി ദ്രാവകം ഗോളാകൃതിയിലാണ്‌, കാരണം
A) വിസ്‌കോസിറ്റി
B) ബൂയന്റ്‌ ഫോഴ്‌സ്‌
C) ഗുരുത്വാകർഷണം
D)  പ്രതലബലം

42. ഒരു കോൺവെക്സ്‌ ലെൻസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ നിന്ന്‌ ഒബ്ജക്റ്റ്‌ u1 , u2 അകലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, അതേ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ യഥാർത്ഥവും വെർച്വൽ ഇമേജും ലഭിക്കും. ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് _________ ആണ്‌


Correct Answer : A

43.രണ്ട്‌ ആറ്റോമിക പരിക്രമണപഥങ്ങളെ _________ക്വാണ്ടം നമ്പറുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
1. n=3,l=2,m=+2
2. n=3,l=2, m= -1 മുതലായവ.
ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) അവർക്ക്‌ ഒരേ ഈർജ്ജമുണ്ട്‌
B) ആദ്യത്തെ പരിക്രമണ പഥത്തിന്‌ (m = + 2) കൂടുതൽ ഈർജ്ജമുണ്ട്‌
C) രണ്ടാമത്തെ പരിക്രമണ പഥത്തിന്‌ (m = -1) കൂടുതൽ ഈർജ്ജമുണ്ട്‌
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളൊന്നും ശരിയല്ല

44.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക.
ഡൈബോറനിൽ
I. ബോറോൺ ഏകദേശംSp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്‌ ആണ്‌.
II.B-H-B-1-8 കോൺ 180°ആണ്‌.
III. രണ്ട്‌ ടെർമിനൽ B-H ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട്‌.
IV. 2 ബോണ്ടിംഗ്‌ ഇലകട്രോണുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
ഈ പ്രസ്താവനകളിൽ
A) I, II, IV എന്നിവ ശരിയാണ്‌
B) I, II,III എന്നിവ ശരിയാണ്‌
C) II,III, IV   എന്നിവ ശരിയാണ്‌
D) I, IIII, IV എന്നിവ ശരിയാണ്‌

45.താഴെപ്പറയുന്ന സംയുക്തങ്ങളിൽ ഏതാണ്‌ ലൂയിസ്‌ ആസിഡ്‌ സ്വഭാവമുള്ളത്‌ ?
I. BF3
II. NH3
III H2O
ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) I മാത്രം
B) I,II,III
C) II,III
D)  I ,III

46.മണ്ണിലെ ഈർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോജൽ ക്യാപ്സ്യൂളുകളി___________ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
A) റബ്ബർ
B) പോളിപ്രൊപ്പൈലിൻ
C) സ്റ്റാർച്ച്‌
D) പോളിസ്റ്റൈറിൻ

47.“ചേതന ഗ്രിദ്ധ മല്ലിക്‌ ' എന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ്‌.
A)  മഞ്ഞ്‌
B) ഡൽഹി ഗഡക്കൽ
C) ആരാച്ചാർ
D) ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം

48._________എൺപത്‌ വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പ്‌ ഗുരു ഗോപിനാഥ്‌ രൂപപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രകടന കലയാണ്‌.
A) പടയണി
B) കേരള നടനം
C) കൂത്ത്‌
D)  കളരിപ്പയറ്റ്‌

49.മിലാനോ കോർട്ടിന - 2026, അടുത്ത ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സ്‌ ഏത്‌ രാജ്യത്താണ്‌ നടക്കുന്നത്‌ ?
A) ഫ്രാൻസ്‌
B) ഇറ്റലി
C) സ്പെയിൻ
D)  ഇതൊന്നുമല്ല

50.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ തെറ്റ്‌ ?
1. അത്തച്ചമയം ആഘോഷം കൊച്ചിക്കടുത്തുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പട്ടണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടരിക്കുന്നു.
2. കാസിയ ഫിസ്റ്റുല എന്നാണ്‌ താമരയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം.
3. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ്‌ ഡൽഹിയിലാണ്‌.
4. സെന്റ്‌ തോമസ്‌, അപ്പോസ്തലൻ മുസിറിസിൽ ഇറങ്ങി
A) 1,2,4
B) 1,2
C) 2,3
D)  4 മാത്രം

51.താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്‌ (?) പകരം എന്താണ്‌ വരേണ്ടത്‌ ?


Correct Answer : C

52.രണ്ട്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. അവരിൽ ഒരാൾ മറ്റേയാളേക്കാൾ 9 മാർക്ക്‌ കൂടുതൽ നേടി, അവന്റെ മാർക്ക്‌ അവരുടെ മാർക്കിന്റെ ആകെത്തുകയുടെ 56% ആയിരുന്നു.അവർ നേടിയ മാർക്ക്‌
A) 39, 30
B) 41, 32
C) 42, 33
D) 43, 34

53.ഒരാൾക്ക്‌ ഒരു സെക്കന്റിൽ 12 മീറ്റർ പിന്നിടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, 3 മണിക്കൂറും 45 മിനിറ്റും കൊണ്ട്‌ എത്ര കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാനാകും ?
A) 150 Km
B) 156 Km
C)162 km
D)  168 km

54.11നും 90നും ഇടയിലുള്ള എത്ര സംഖ്യകൾ 7 കൊണ്ട്‌ ഹരിക്കൂന്നു ?
A)  10
B) 11
C) 12
D) 13

55.ഒരു ദീർഘചതുരത്തിന്റെയും, ചതുരത്തിന്റെയും ചുറ്റളവ്‌ 80 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ്‌. അവയുടെ വിസ്തീർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 100 സെന്റിമീറ്ററാണെങ്കിൽ ദീർഘചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
A) 30cm,10cm
B) 40cm, 15cm
C) 25cm,10cm
D) 20cm, 30cm

56.'÷' എന്നാൽ+, - എന്നാൽ '÷'', 'X' എന്നാൽ -,'+' എന്നാൽ X,ആയാൽ 62÷8-4x12+4=?
A) 16
B) 26
C) 1/16
D) 6

57.സംഖ്യകൾ/ പദങ്ങൾ പരമ്പരയിലൂടനീളം ഒരു നിശ്ചിത പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു. വിട്ടു പോയ പദം കണ്ടെത്തുക.
40, 30, 22, 16,
A)  10
B)  12
C) 15
D) 17

58.ഒരു കണ്ണാടിയിൽ ഒരു ക്ലോക്ക്‌ സമയം 12:40 ആയി കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ സമയം
A) 11:20
B) 10:10
C)  8:10
D) 12:40

59.B എന്നത്‌ A, യുടെ സഹോദരനാണ്‌, S എന്നത്‌ B യുടെ സഹോദരിയാണ്‌ , E എന്നത്‌ D യുടെ സഹോദരൻ ആണ്‌, D എന്നത്‌ A യുടെ മകൾ ആണ്‌, Fഎന്നത്‌S ന്റെ അച്ഛനാണ്‌. അപ്പോൾE യുടെ അമ്മാവൻ ആരായിരിക്കും ?
A) B
B) A
C) D
D) F

60.ഞാൻ കിഴക്കോട്ട്‌ അഭിമുഖമായി, വലത്തേക്ക്തിരിഞ്ഞ്‌ ഞാൻ 20 മീറ്റർ പോകുന്നു, പിന്നെ ഇടത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ ഞാൻ 20 മീറ്റർ പോകുന്നു, വീണ്ടും വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ ഞാൻ 20 മീറ്റർ പോകുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ 40 മീറ്റർ വലത്തേക്ക്‌ പോകുന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ 40 മീറ്റർ വലത്തേക്ക്‌ പോകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത്‌ നിന്ന്‌ ഏത്‌ ദിശയിലാണ്‌ ?
A) വടക്ക്‌
B) പടിഞ്ഞാറ്‌
C) തെക്ക്‌
D) കിഴക്ക്‌

61. The word appendix has the plural
 I. Appendixes
 II. Appendices
 III. Appendixae
 IV. Appendixum
A) I only
B) I and II only
C) III only
D) III and IV only

62. The medicines alleviate his pain to a certain extent.
Choose an antonym for the underlined word from the options given below :
A) agitate
B) reduce
C) decrease
D) aggravate

63. The singer and dancer _____________ left the meeting.
A) has
B) have
C) were
D) none

64. Everything matters now, ___________
A) does it ?
B) isn’t it ?
C) doesn’t it ?
D) is it ?

65. Choose the correct spelling from the options given below :
A) Occurance
B) Occurrence
C) Occurence
D) Occurrance

66. If you had missed the bus, you _________
 Complete the sentence suitably.
A) will certainly be late.
B) would certainly be late.
C) would certainly have been late.
D) will certainly have been late.

67. The students were loath to leave the school after the final examination.
 The word ‘loath’ is an example for the part of speech, _____________
A) noun
B) verb
C) adjective
D) adverb

68. They forbid the workers from going on a strike.
 The given sentence may be rewritten as
A) The strike was forbidden from going on by the workers.
B) The workers are forbidden from going on a strike.
C) The strike is forbidden from going on by the workers.
D) The workers were forbidden from going on a strike.

69. They took a _____________ way to reach the destination.
 Choose the best suitable word to fill in the blanks.
A) torturous
B) tortuous
C) torture
D) torturing
 
70. The word bona fide meaning genuine is a ________ word.
A) Spanish
B) French
C) Latin
D) Russian

 71. PSTN stands for
A) Plain System Telephone Network
B) Public System Telephone Network
C) Public Switched Telephone Network
D) Private System Telephone Network

72. In ISDN BRI, the maximum bit rate of d channel (signalling channel) is
A) 64 KBPS
B) 16 KBPS
C) 144 KBPS
D) None of the above

73. Which of the statement is incorrect ?
 ISDN is
A) A reliable connection
B) To facilitate the user with multiple digital channels
C) Costlier than the other telephone system
D) More flexible

74. In a PABX system, which is considered as a disadvantage
A) Maintenance
B) No operator
C) Cost
D) Customer experience

75. Which is not applicable in the case of PABX ?
A) Auto attendant
B) Call queueing
C) Call transfer
D) Operator

76. The component of a PABX system that connects the internal network to the outside world
A) Exchange
B) Handsets
C) Gateway
D) Operator

77. The advantages of Hybrid IP PBX over traditional telephone systems are
A) Scalability, Lesser Features, Reliable and Better Call Quality
B) Scalability, More Features, Reliable and Better Call Quality
C) Scalability, More Features, Reliable and Poor Call Quality
D) Scalability, More Features, Unreliable and Poor Call Quality

78. In Voip, SIP means
A) Session Initiation Protocol
B) Standard Internet Protocol
C) Standard Internet Procedure
D) None of the above

 79. With reference to a Hosted PBX system, which of the following is not correct ?
 A) It has a remote data centre
 B) It is an advanced cloud telephone system
 C) It is an on-premise voIp solutions
 D) It has redundancy in case of outages
 
80. The advantage of an On-Premise PBX system could be
 A) Suitable for the internet powered telephone networks
 B) Initial cost is lower
 C) Offers customers more control over their phone system
 D) None of the above

 81. To select an appropriate EPABX one need to have proper knowledge about
 A) The traffic pattern inside the office
 B) All the internal and external requirements of the organization
 C) Features required
 D) All the above
 
82. An IVR means
A) Integrated Voice Recording
B) Integrated Video Recording
C) Interactive Voice Response
D) None of the above

83. What is an auto attendant ?
A) A business phone system feature
B) Virtual receptionist
C) Customer self service
D) All the above

 84. In call parking feature, which is not correct ?
 A) Caller is directed to a specific department
 B) The caller directed onto a separate line that anyone in the organization can access
 C) Especially important for companies with a large customer call centre or customer service operation
 D) None of the above

 85. The feature of some call centre applications that allows a supervisor to listen live to agent calls and if necessary, essentially turning them into three-way conference call is called
A) Call parking
B) Follow me
C) Call forwarding
D) None of the above
 
86. When you receive an incoming call, ________ service will attempt to reach you on all your devices-home, office, cell phone, etc. in a consecutive order that you define.
A) Call forwarding
B) Call transfer
C) Follow me
D) None of the above

 87. The feature which stops any incoming calls temporarily from ringing, can put all distractions aside and can send the incoming calls to voicemail
A) Do not disturb
B) Call parking
C) Call camp on
D) None of the above

 88. The feature that provides, service for multiple telephone numbers over one or more analogue or digital physical circuits to the PBX and transmits the dialled telephone number to the PBX, so that a PBX extension is directly accessible for an outside caller, possibly by-passing an auto-attendant is called
A) Call forwarding
B) Direct inward dialling
C) Auto attendant
D) None of the above

89. Benefits of EPABX systems are
A) Internal communications
B) Centralized control
C) Automation
D) All the above

 90. An electronic communication system in which spoken messages are recorded or digitized and stored for later playback to the intended recipient, called as
A) Short Message Service
B) IVRS
C) Voice Mail System
D) None of the above

91.താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയേത്‌ ?
1) പത്തു മാങ്ങകൾ
2) എട്ടുദിക്ക്‌
3) അഞ്ചുരൂപകൾ
4) ആയിരം സ്ത്രീകൾ
A)  1 മാത്രം
B) 2 മാത്രം
C) 2 ഉം 4 ഉം
D) 1ഉം 4 ഉം

92.ചേർത്തെഴുതുക -- തൺ :: താർ.
A)  തൺതാർ
B) തണ്ണാർ
C) തണ്ടാർ
D) തന്താർ

93.“ഉപ്പു തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും” എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല്‌ നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ത്‌ ?
A)  ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്ക്‌ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം കിട്ടും
B) ഉപ്പു തിന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കണം
C) ഉപ്പു തിന്നുന്നത്‌ ശരീരത്തിന്‌ ദോഷമാണ്‌
D) എല്ലാവരും സൽക്കർമം ചെയ്യണം

94.എതിർലിംഗമെഴുതുക -- വിദ്വാൻ.
A)  വിദ്വി
B) വിദ്വത്തി
C) വിദൂഷകൻ
D) വിദുഷി

95. ശൈലി വ്യാഖ്യാനിക്കുക - അജഗളസ്തനം.
A) ഉചിതമായത്‌
B) അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്‌
C) അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്‌
D) മനോഹരമായത്‌

96.സമാന പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ?
1) അഭിലാഷം
2) കാംക്ഷ
3) കല്പന  
4) ആഗ്രഹം
A)  1ഉം3ഉം
B) 1ഉം2ഉം4 ഉം
C) 2 മാത്രം
D) 1ഉം2ഉം

97.ശരിയായ വാക്യം കണ്ടെത്തുക.
A)  ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്‌ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ നേരിട്ട്‌ ചെന്നു കാണുകയും ക്ഷണനക്കത്ത്‌ നൽകുകയും ചെയ്തു
B)ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു വേണ്ടി വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ നേരിട്ടുചെന്നു കാണുകയും ക്ഷണക്കത്ത്‌ നൽകുകയും ചെയ്തു
C)ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനത്തിനുവേണ്ടി വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ നേരിട്ടുചെന്നു കണ്ട്‌ ക്ഷണനക്കത്ത്‌ നൽകി
D)ആശുപത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുവേണ്ടി വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ നേരിട്ടുചെന്നുകണ്ട്‌ ക്ഷണനം ചെയ്തു

98.ശരിയായ പദമേത്‌ ?
A) വിഢിത്തം
B) വിണ്ടിത്തം
C) വിഡ്‌ഢിത്തം
D) വിഡ്‌ഡിത്തം


99.സന്ധിയേത്‌ ?
അ + അൻ = അവൻ
A) ലോപസന്ധി
B)ആദേശ സന്ധി
C) ആഗമ സന്ധി
D) സംസ്‌കൃത സന്ധി

100.ഒറ്റപ്പദമാക്കുക - പ്രഥമമായി ഗണിക്കേണ്ടവൻ.
A) പ്രഥമഗണനൻ
B) പ്രഥമഗണക്കാരൻ0
C) പ്രഥമഗണനീയൻ
D) പ്രഥമഗണനിയം


Previous Post Next Post