മടക്ക്‌ പർവ്വതങ്ങൾ


>>വലന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പർവതങ്ങൾ ഏത് ?

മടക്ക്‌ പർവ്വതങ്ങൾ

>>ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതങ്ങൾ ഏതാണ് ?
മടക്ക്‌ പർവ്വതങ്ങൾ

>>മറ്റ് പർവ്വതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയരം കൂടിയ പർവതങ്ങൾ
മടക്ക് പർവതങ്ങൾ

>>മടക്ക് പർവതങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതെങ്ങനെ ?
 ടെക്ടോണിക് ഫലകങ്ങളുടെ ചലനത്തിന്റെയും കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെയും ഫലമായി 

>>ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മടക്ക്പർവതം ഏതാണ് ?
ഹിമാലയം

>>മടക്ക്‌ പർവ്വതങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏവ?
ഹിമാലയം, റോക്കീസ്‌, ആൻഡീസ്‌, ആൽപ്‌സ്‌

>>ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവതനിര ഏതാണ് ?
ആൻഡീസ്‌

>>പാശ്ചാത്യ പർവതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവതനിര
ആൻഡീസ്‌

>>ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പർവതനിരയായ ആൻഡീസ്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ ?
തെക്കേ അമേരിക്ക

>>തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവതമായ മാച്ചുപിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പർവതനിര ഏതാണ് ?
ആൻഡീസ്‌

>>വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവതനിര ഏതാണ് ?
റോക്കി പർവതനിര

>>ഏറ്റവുമധികം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പർവതനിരയായ ആൽപ്സ്‌ പർവതനിര സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ ?
യൂറോപ്പ്

>>ആൽപ്‌സ്‌ പർവതനിരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന  ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി
മൗണ്ട്‌ ബ്ലാങ്ക്

>>ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയ ഹോമി ജെ.ഭാഭ കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്ങനെ ?
 ആൽപ്‌സ്‌ പർവതനിരയുടെ മുകളിലുണ്ടായ വിമാന അപകടത്തിൽ

>>ആൻഡീസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ കൊടുമുടി ഏതാണ് ?
മൗണ്ട്‌  കോട്ടോപാക്സി


Previous Post Next Post