Sales Assistant, Special Branch AssistantSBCID, Assistant & Assistant/Auditor - Degree Level Main Examination Question Paper and Answer Key

Question Code: 128/2022 (A)

 Name of Post: Sales Assistant, Special Branch AssistantSBCID, Assistant & Assistant/Auditor - Degree Level Main Examination

Cat. No: 309/2018, 315/2019, 038/2020, 025/2021 & 057/2021

 Date of Test: 21.12.2022


 1.ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും പ്രൊവിൽഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ്  കൗൺസിലുകളും ബജറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും താഴെപ്പറയുന്ന ഏത് നിയമനിർമ്മാണ പരിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് നിയമപരമായ അധികാരം നേടിയത്
A)1935 - ലെ ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ്‌ ഇന്ത്യാ നിയമം
B)1919-ലെ മിന്റോ മോർലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ
C) ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലുകളുടെ നിയമം 1861
D) ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലുകളുടെ നിയമം,1892

2.1888 - ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ഇന്ത്യ 'എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്‌ സിവിൽ സർവീസുകാരനാണ്
A) സർ വില്യം ജോൺസ്
B) ജോൺ സ്ട്രാച്ചി
C) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്
D) ചാൾസ് വുഡ്

3.1642 - 1651 - ലെ ഇംഗ്ളീഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുത്തത്
A) രാജാവും സഭയും
B) രാജാവും ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരും
C) രാജാവും പാർലമെന്റും
D) രാജാവും സൈന്യവും


4.1920 ഏപ്രിൽ 28-ന് നടന്ന അഞ്ചാമത് മലബാർ ജില്ലാ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ മിതവും തീവ്രവുമായ ഘടകങ്ങൾ കാരണം സംഘടനയുടെ
പിളർപ്പിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതാണ് അതിന്റെ വേദി
A) ഒറ്റപ്പാലം
B) വടകര
C) പയ്യന്നൂർ
D) മഞ്ചേരി

5.1957 സെപ്റ്റംബർ 3- ന് കേരളം നിയമസഭ പാസാക്കിയ കേരളം വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
സേവന വ്യവസ്ഥകളും ശമ്പളവും മെച്ചപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക
സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനം നിയന്ത്രിക്കുക
സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി സംസ്ഥാനതല ഉപദേശകസമിതിയും സ്‌കൂൾ തലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക വിദ്യാഭ്യാസ അതോറിറ്റിയും സ്ഥാപിക്കുക
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്തത്
A) I മാത്രം
B) I ഉം II ഉം മാത്രം
C) I  ഉം  II ഉം   III ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല


6.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
A) സി.ഐ.ഐസക്
B) അരവിന്ദ് ജാംഖേദ്കർ
C) രഘുവേന്ദ്ര തൻവാർ
D) യെല്ലൂപഗഡ സുദർശൻ റാവു

7.താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷപാളികളുടെ ശരിയായ ക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
A) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ,ട്രോപോസ്ഫിയർ,മെസോസ്ഫിയർ,തെർമോസ്ഫിയർ
B) ട്രോപോസ്ഫിയർ,മെസോസ്ഫിയർ,സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ,തെർമോസ്ഫിയർ
C) തെർമോസ്ഫിയർ,മെസോസ്ഫിയർ,സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ,ട്രോപോസ്ഫിയർ,
D) ട്രോപോസ്ഫിയർ,സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ,മെസോസ്ഫിയർ,തെർമോസ്ഫിയർ

8.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിൽ കരേവാസ് രൂപീകരണം കണ്ടെത്തി
കരേവാസ് രൂപീകരണം കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിൽ കണ്ടെത്തി
A) I മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) ii മാത്രാണ്‌ ശരി
C) i ഉം ii ഉം ശരിയാണ്‌
D) i ഉം ii ഉം തെറ്റാണ്

9.താഴെപ്പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് കാലാവസ്ഥാ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കോപ്പൻസ് സ്‌കീമുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്
A) ടൈഗ -T
B) ഉഷ്ണമേഖലാ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥാ - A
C) വരണ്ട കാലാവസ്ഥ - B
D) ചൂടുള്ള മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥ -C

10.താഴെപ്പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിശകലനം ചെയ്ത് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
i.അളകനന്ദയും ഭാഗീരഥിയും ദേവപ്രയാഗിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന പോഷകനദികൾ
ii.ഘഘര നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് താപ്ചച്ചുങ്കോയിലെ ഹിമാനിക്കൽ നിന്നാണ്
A) i മാത്രം  ശരിയാണ്
B) ii മാത്രം  ശരിയാണ്
C) i ഉം ii ഉം  ശരിയാണ്
D) i  ഉം ii ഉം തെറ്റാണ്

11.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച്  ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
i. സർക്ക്,ഹോൺ "U" ആകൃതിയിലുള്ള താഴ്വരകൾ എന്നിവ ഹിമാനികളുടെ മണ്ണൊലിപ്പുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ്
ii. സ്റ്റാലക്റ്റെറ്റുകൾ, സ്റ്റാലാഗ്‌മിറ്റുകൾ,പില്ലേഴ്‌സ് എന്നിവ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ മണ്ണൊലിപ്പുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ്
A) i മാത്രം ശരിയാണ്
B) ii മാത്രം ശരിയാണ്
C) i ഉം ii ഉം ശരിയാണ്
D) i ഉം ii ഉം തെറ്റാണ്

12. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി
A) 2021 ഒക്ടോബറിൽ അറബിക്കടലിൽ ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ രൂപപ്പെട്ടു
B)മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്‌ മുകളിൽ 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ ഗുലാബ്‌ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ ഉണ്ടായി
C) ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ 2021 ഡിസംബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ്‌
D)2020-ൽ കരിങ്കടലിന്‌ മുകളിൽ  ആംഫാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്‌ ഉണ്ടായി
Question deleted


13..പണനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക
പണപ്പെരുപ്പ സമയത്ത്‌ RBI,CRR കുറയ്ക്കുന്നു
പണചുരുക്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ  RBI,CRR ഉയർത്തുന്നു.
ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) I  മാത്രം ശരി
B) 2  മാത്രം ശരി
C) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്‌
D) 1 ഉം 2 ഉം ശരിയല്ല

14.ഇന്ത്യയിൽ, ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്‌ സ്ത്രീ ഘടക  പദ്ധതി (WCP) അവതരിപ്പിച്ചത്‌?
A) 8-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
B) 9-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
C) 10-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
D) 11-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

15.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക
1.ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം നടപ്പിലാക്കുന്നതിസുള്ള രണ്ട്‌ പരിപാടികളാണ്‌ 1400 യും 18 യും.
2. നോർമൻ ഇ ബോർലോഗ്‌ ഇന്ത്യൻ ഫരിതവിപ്പവത്തിന്റെ പിതാവ്‌ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
A) 1 മാത്രം ശരി
B) 2 മാത്രം ശരി
C) 1ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്
D) 1ഉം 2 ഉം ശരിയല്ല

16.ഇന്ത്യയുടെ 122 ഭരണഘടനാഭേദഗതി  ബിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിന്റെ അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?
A) ഗ്രാമീണ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ
B) VAT
C) GST
D) നഗര തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ

17..NITI ആയോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക
1.ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ചെയർമാൻ
2.നീതി ആയോഗ് 2005-ൽ നിലവിൽ വന്നു
ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
A) I മാത്രം ശരി
B) 2 മാത്രം ശരി
C) I ഉം 2 ഉം ശരിയാണ്
D) I ഉം 2 ഉം ശരിയല്ല

18.മൈക്രോഫിനാൻസ് ലോണുകൾക്കായുള്ള റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ?
A) നബാർഡ്
B) ആർ. ബി. ഐ,
C) ധനമന്ത്രാലയം
D) സഹകരണ മന്ത്രാലയം

19. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ അവകാശം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക്‌ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതും,ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തുള്ള വിദേശികൾക്ക്‌ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതുമായത്‌ ?
i.അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായപ്രകടനവും
ii.നിയമത്തിനു മുമ്പിലുള്ള സമത്വം
iii.ആയുധങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനപരമായി ഒത്തുകൂടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം ശരി
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം  iii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

20.അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്
i.ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അവരുടെ കൈയിൽ രേഖാമൂലം രാജിക്കത്ത് നൽകി
ii. ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അവരുടെ കൈയിൽ രേഖാമൂലം രാജിക്കത്ത് നൽകി
iii.ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭരണഘടനാലംഘനത്തിന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
A)  i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C)  i ഉം iii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

21.ദേശീയപട്ടികജാതി കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെ ശരിയാണ്
i.ഭരണഘടനയ്ക്കും നിയമങ്ങൾക്കും കീഴിൽ SCs - നായി നൽകിയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
അന്വേഷിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്തരം സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും
ii.പട്ടികജാതിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്    iii.പട്ടികജാതിവിഭാഗക്കാർക്ക്‌ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽക്കുന്നതിന്‌.
A) i ഉം  iii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം ii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

22.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ നിർദ്ദേ തത്വങ്ങളെയാണ്‌ സ്വഭാവത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌ എന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ  കഴിയുക ?
i.തുല്യജോലിക്ക്‌ തുല്യ വേതനം നൽകുന്നു.
ii. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കൃഷി വികസിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ശ്രമിക്കും.
iii. മതിയായ എല്ലാ ഉപജീവനമാർഗങ്ങള്യം ലഭ്യമാക്കുക.
A)  i ഉം iii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C)i ഉം ii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

23. സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സ്വമേധയാ രൂപീകരണം, സ്വയംഭരണ പ്രവർത്തനം, ജനാധിപത്യനിയന്ത്രണം, പ്രൊഫഷണൽ  മാനേജ്മെന്റ്‌ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ പാർലമെന്റ്‌ പാസാക്കിയ അണഘടനാ ഭേദധതി നിയമം ഏതാണ് ?
A) ഭരണഘടന (നൂറ്റി രണ്ടാം ഭേദഗതി) നിയമം, 2018
B) ഭരണഘടന (നൂറ്റി ഒന്നാം  ഭേദഗതി) നിയമം, 2016
C) ഭരണഘടന (തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം ഭേദഗതി] നിയമം, 2014
D) ഭരണഘടന (തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ഭേദഗതി) നിയമം, 2011

24.ജമ്മുകാശ്മീർ ഔദ്യോഗികഭാഷാ നിയമപ്രകാരം ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ ഔദ്യോഗികഭാഷകളാക്കിയ ഭാഷകൾ ഏതാണ് ?
A) കശ്മീരി,ബോഡോ,ഉറുദു,ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ്
B)കശ്മീരി,ഡോഗ്രി,ഉറുദു,ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ്
C)കശ്മീരി,സിന്ധി,സന്താലി,ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ്
D)കശ്മീരി,ഉറുദു,സിന്ധി,ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ്

25.1960- കേരള സിവിൽ സർവീസ് നിയമം (വർഗീകരണം,നിയന്ത്രണം,അപ്പീൽ) എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കേരള ഗവർണർക്ക്‌ അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്
A) ആർട്ടിക്കിൾ 309
B) ആർട്ടിക്കിൾ 310
C) ആർട്ടിക്കിൾ 341
D) ആർട്ടിക്കിൾ 342
Question deleted


26.കേരള പ്ലാനിങ്  ബോർഡിന്റെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിവിഷന്റെ പ്രധാന സംരംഭം അല്ലാത്തത്  ഏതാണ്‌
A) കേരളത്തിലെ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളുടെ ഇന്റർഫേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാല
B)തെങ്ങിന്റെ ഹോൾഡിംഗ്‌സിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൾട്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പഠനം  
C)എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും സോയിൽ മാപ്പിംഗ്
D)ജലവിതരണവും ശുചിത്വവും

27.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേരളസർക്കാരിന്റെ ദുരന്തനിവാരണ നയം 2010-ന്‌ കീഴിലുള്ള ജല കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തന്തിന്റെ കാറ്റഗറി -I ന് കീഴിൽ വരാത്തത് ?
A) വെള്ളപ്പൊക്കം
B) മിന്നൽ
C) ചുഴലിക്കാറ്റ്
D) സുനാമി

28.കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായത്   
i.കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം,ഗ്രാമവികസനപ്രക്രിയയ്ക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഔദ്യോഗിക,അനൗദ്യോഗിക പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക എന്നാണ്   
ii. സ്റ്റേറ്റ്‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്‌,കേരളയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ റൂറൽ  സ്റ്റേറ്റ്‌ ഡെവലപ്മെന്റുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്‌.
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്‌ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്‌,കേരളം 1987-ൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു സ്വയംഭരണമല്ലാത്ത സ്ഥാപനമായി സ്ഥാപിതമായി
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii)

29.കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന്റെ പ്രത്യാശ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി
i. പ്രത്യാശ സ്‌കീം  സാമ്പത്തികമായി ദരിദ്രരായ മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
ii.പ്രത്യാശ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 18 വയസ്സിന്‌ മുകളിലായിരിക്കണം
iii. അപേക്ഷക്റെ കുടുംബ വാർഷികം വരുമാനം 60,000 നൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം.
A) i  ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i  ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉം iii  ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ  പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii)

30.കേരള വനിതാ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച്  താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെ തെറ്റാണ്?
A)കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും നാല് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു
B)ഒരാൾ പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കും
C)ഓരോ അംഗവും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഓഫീസ് വഹിക്കുന്നു
D)കമ്മീഷൻ യോഗത്തിന്റെ ക്വാറം രണ്ടാണ്

31.കുട്ടികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി
A)  കുട്ടികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള  സംസ്ഥാന കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷനെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലുമാണ്  നിയമിക്കുന്നത്
B) കമ്മീഷനിലെ ചെയര്പേഴ്സണും ഓരോ അംഗവും അധികാരമേറ്റ തീയതി മുതൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് ഓഫീസ് വഹിക്കും
C) കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മീഷൻ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും ആറ് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ്
D)സംസ്ഥാന കമ്മീഷന്റെ കാര്യങ്ങളുടെയും അതിന്റെ ദൈനംദിന മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ശരിയായ ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനാണ്

32. കേരള സർക്കാരിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാര  കമ്മീഷൻ 2021ന്റെ 11-ാം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇ-ഗവേൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ?
 i. ഐ. ടി, വകുപ്പ്‌ നൽകുന്ന ഇ-സേവനങ്ങളുടെ പ്രോസസ്റ്റ്‌ കാര്യക്ഷമത  പരിശോധിക്കുകയാണ്‌ ഇ-ഗവേണൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം,
ii. 1999-ൽ കേരളസ്റ്റേറ്റ്‌ ഐ. ടി. മിഷനും  ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനും സ്ഥാപിച്ചതോടെയാണ്‌ ഇ-ഗവേണൻസിന്റെ  യുഗം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്‌.
iii. ഇ-ഗവേൺൻസിലും ഐ.സി.ടി.യിലും തീരുമാനങ്ങൾ  എടുക്കുന്നതിനുള്ള നോഡൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്‌ ഇലക്ട്രോണിക്സ്  & ഐ. ടി വകുപ്പ്‌
A) i ഉംii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii  ഉം iii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii, )

33.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ അനുവദനീയമായ ഡെലിഗേഷൻ അല്ലാത്തത്‌ ?
A) കമൺസ്മെന്റ്‌
B) നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ പ്രയോഗം
C) ചട്ടങ്ങളുടെ രൂപീകരണം
D) നിയമം റദ്ദാക്കൽ

34.സ്വാഭാവിക നീതി എന്ന സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ?
i.വിധി നിർണ്ണയ അതോറിറ്റി നിഷ്പക്ഷവും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള താല്പര്യമോ പക്ഷപാതമോ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം
ii. വിധി നിർണ്ണയ അധികാരം ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. മറ്റ്‌ അധികാരികൾക്ക്‌ ഓർഡർ നൽകാനും അധികാരത്തിന്‌ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കാനും കഴിയും.
iii.വിധി നിർണ്ണയ അധികാരി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെളിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണം
A) i ഉം ii ഉം  മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉംiii ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം  (i,ii,iii)

35.കേരള സർക്കാരിന്റെ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കാവൽ പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെ ശരിയാണ് ?
i. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ്‌ ആക്റ്റ്‌ (2015) പ്രകാരം പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളാണ്‌ പരിപാടിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ
ii. പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ആവശ്യമുള്ള ക്ൂട്ടികൾക്കും കൂട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കും കാവൽ പ്ലസ് മാനസിക പരിചരണം നൽകുന്നു
iii. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെയും ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിന്റെയും മേൽനോട്ടത്തിലും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ മുഖേനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഗ്രാസ്‌ റൂട്ട്‌ ലവലിൽ എത്തുന്നത്‌
A) i ഉം ii ഉം  മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉംiii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii)

36. കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്‌ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതൊക്കെ ശരിയല്ല ?
A) തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാക്ഷരതാ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുക
B) പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകുക
C) കേരളം മുഴുവൻ പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുക
D)സർക്കാരിന്റെ വികസന-ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച്‌ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക

37.അനാബോളിക് ആർഡ്രോജെനിക് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ എന്തിനു കാരണമാകുന്നു ?
കരൾ പ്രവർത്തന വൈകല്യം
ഹൃദയാഘാതം,സ്ട്രോക്കുകൾ,എന്നിവയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഭവങ്ങൾ
പുരുഷന്മാരിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ സ്രവവും ബീജ ഉത്പാദനവും കുറയുന്നു
സ്ത്രീകളിലെ ആർത്തവ ,അണ്ഡാശയ  ക്രമക്കേടുകൾ
A) i ഉം ii ഉം
B) ii ഉം iv ഉം
C) i ഉം ii ഉം iv ഉം
D) i ഉം ii ഉം iii ഉം iv ഉം


38.ലിത്തോസ്ഫിയർ തരികൾ അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്
A)
B) ലെവി ബോഡി ഡിമെൻഷ്യ
C)
D) ലിഡിൽ സിൻഡ്രോം
Question deleted


39.ഫൈലേറിയ നിർമാർജ്ജനത്തിനായി MDA പ്രോഗ്രാമിൽ നൽകിയ ലാർവിസൈഡൽ മരുന്ന്
A)
B) ആൽബെൻഡാസോൾ
C)
D) ലെവായസോൾ
Question deleted40.സമുദ്രത്തിലെ എണ്ണചോർച്ച വഴിയുള്ള സൂക്ഷ്മജീവി ചികിത്സ നടത്തുന്നത്
A)ന്യൂഡോമോണസ് മല്ലി
B)ന്യൂഡോമോണസ് എരുഗിനോസ
C)സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് പയോജനുകൾ
D)സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് വിരിഡൻസ്
Question deleted


41.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരാൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം പൂർണമായി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗം
A)ആൽബിനിസം
B)നിശാന്ധത
C)സെറോഡെർമ പിഗ്മെന്റോസം
D)ഓസ്റ്റിയോപെറോസിസ്

42.വാക്സിനേഷൻ വഴി തടയാവുന്ന ഒരേയൊരു അർബുദം
A)സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ
B)അസ്ഥി ക്യാൻസർ
C)അന്നനാള  കാൻസർ
D)പെനൈൽ ക്യാൻസർ
 

43.BPL രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി
A)ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലസ്
B)ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ
C)സൗഭാഗ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി
D)കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി

44.ഹൃദയ സംബദ്ധമായ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള  ലോകഹൃദയദിനാചരണം എന്ന് നടക്കുന്നു
A) മാർച്ച് 3
B) സെപ്റ്റംബർ 29
C) നവംബർ 14
D) മെയ് 24

45.ആപേക്ഷിക ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഹണക്രമത്തിൽ നാല് അടിസ്ഥാനശക്തികൾ ക്രമീകരിക്കുക
A) ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക്‌ -ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് - ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രോങ്ങ് - ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ
B) ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക്‌ - ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രോങ്ങ്-ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക്- ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ
C) ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ -ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക്‌ -ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക്-ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രോങ്ങ്
D) ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക്-ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ -ന്യൂക്ലിയർ വീക്ക്‌ -ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രോങ്ങ്

46.d
, ഇത്‌ നൈറ്റ് വിഷൻ കണ്ണടകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു
A) അൾട്രാ -വയലറ്റ്‌
B) ഇൻഫ്രാറെഡ്‌
C) രാമൻ
D) മൈക്രോവേവ്‌

47.ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ത്വരിതഗതിയിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കുമെങ്കിലും മഴത്തുള്ളികൾ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. കാരണം
A) മഴത്തുള്ളികൾ മനുഷ്യനെ ദ്രോഹിക്കാൻ വളരെ ചെറുതാണ്
B) ഇത്‌ നമ്മുടെ ശരീര താപനിലയേക്കാൾ തണുപ്പാണ്‌
C) ബെർണൂലിയുടെ തത്വം
D) മഴത്തുള്ളികൾക്ക്‌ ടെർമിനൽ പ്രവേഗമുണ്ട്‌

48.നൊബേൽ സമ്മാനം റെയ്നർ  വെയ്‌സ്‌, ബാരി സി. ബാരിഷ്‌, കിപ്‌ എസ്‌. തോൺ എന്നിവരുമായി പങ്കിട്ടത്‌ എന്തിനു  വേണ്ടി
A)LIGO ഡിറ്റക്ടറിലും ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലും നിർണായക സംഭാവനകൾ
B)ആറ്റോമിക്‌ പ്ലാനറ്ററി സ്‌കെയിലുകളിൽ നിന്ന്‌ ശാരീരിക വ്യവസ്ഥകളിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെയും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെയും പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ
C) നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു അതിബൃഹത്തായ ഒതുക്കമുള്ള വസ്തുവിന്റെ കണ്ടെത്തൽ
D) ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രവചനമാണ്‌ തമോദ്വാര രൂപീകരണം എന്ന കണ്ടെത്തൽ

49.ലോഹസ്വഭാവമുള്ളതും ലോഹങ്ങൾ കലർത്തി ലഭിക്കുന്നതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അലോയ്കൾ .മെർക്കുറിയുടെ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ,താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ലോഹമാണ് അമാൽഗമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
i.മാംഗനീസ്
ii.ഇരുമ്പ്
iii. പ്ലാറ്റിനം
iv. നിയോബിയം
A) i ഉം ii ഉം
B) ii ഉം iii  ഉം
C) i ഉം iv  ഉം
D)i ഉം ii ഉം iv ഉം

50.ഫോസ്ഫറസ് പെന്റാക്ളോറൈഡിന്റെ ജ്യാമിതി ട്രൈഗോണൽ ബൈപിരമിഡൽ ആണ്. മിക്സഡ് ഹാലൈഡ് PCl2F3 പരിഗണിക്കുമ്പോൾ  താഴെ പറയുന്നവയിൽ -22°cക്ക്‌ മുകളിലുള്ള താപനിലയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്‌ ?
ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
i.ക്ളോറിൻ ആറ്റങ്ങൾ അക്ഷീയസ്ഥാനവും ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റങ്ങൾ മധ്യരേഖാ  സ്ഥാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
ii. ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റങ്ങൾ അക്ഷീയ സ്ഥാനവും രണ്ട്‌ ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങളും  ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റവും മധ്യരേഖാ സ്ഥാനത്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
iii. സംയുകതത്തിന്റെ NMR സ്പെക്ട്രം  ഒരു ഇരട്ടി മാത്രം കാണിക്കുന്നു. ഇത്‌ ഫ്ലൂറിൻ  അനുരണനത്തെ "P" കൊണ്ട്‌ വിഭജിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ്‌.
iv.ഒന്നിലധികം വിധത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചൃൂറിൻ ആറ്റങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിന്റെ ഗുണിത ഫലങ്ങൾ NMR സ്പെക്ട്രം  കാണിക്കുന്നു.
A) ii ഉം iii ഉം
B) ii ഉം iv ഉം
C) i ഉം iii ഉം
D) i ഉം  iv ഉം

51. H2 ന്റെ  ശരാശരി വേഗത 640 K യിൽ O₂, ന്‌ തുല്യമാകുന്ന താപനില കണക്കാക്കുക,
A) 5.00K
B) 3.16K
C) 6.32K
D)8.00K

Question deleted

52. രസതന്ത്രത്തിലെ മികച്ച പത്ത്‌ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, രസതന്ത്രത്തിന്റെ മൂല്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും പ്ലാനറ്റ്‌ എർത്തിന്റെ  സുസ്ഥിരതയ്ക്കും കെമിക്കൽ സയൻസുകൾ എങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനുമുള്ള IUPAC യുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്.താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ (2021 വർഷം) ഭാഗമല്ലാത്തത് ?
A) അർദ്ധ സിന്തറ്റിക്‌ ജീവിതം
B)ഹൈഡ്രജന്റെ  സുസ്ഥിര ഉത്പാദനം
C)ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രോട്ടിൻ ഡീഗ്രേഡേഷൻ
D) ജൈവ ഉപയോഗത്തിനുള്ള കെമിലൂമിനെസെൻസ്‌

53.COPA AMERICA , യെ സംബന്ധിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക.
അർജന്റീനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വാത്യന്ത്യത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികത്തോടസുബന്ധിച്ച്‌ 1916 ലാണ്‌ COPA AMERICA (സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ) ആദ്യമായി നടന്നത് - പരാഗ്വേ ഉദ്ഘാടന കിരീടം നേടി
ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ നേടിയത് അർജന്റീനയും ഉറുഗ്വേയുമാണ് ,15 കപ്പ് വീതം
മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ തെറ്റ് ?
A) രണ്ടും i ഉം ii ഉം
B) i മാത്രം
C) ii മാത്രം
D) i ഉം ii ഉം അല്ല  


54.2022 ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ?
ഫലത്തിൽ 100 ശതമാനം കൃത്രിമ മഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്‌സാണ് ബീജിംഗ് ഗെയിംസ്
ദക്ഷിണകൊറിയയെ 2022 ലെ  ബീജിംഗ് ശൈത്യകാല ഒളിമ്പിക്‌സിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു
ആരിഫ് ഖാൻ ആൽപൈൻ സ്കീയിംഗിൽ 2022 ശൈത്യകാല ഒളിംപിക്സിന് യോഗ്യത നേടി
A) i ഉം ii ഉം
B) i ഉം iii ഉം
C)ii ഉം iii ഉം
D) i ഉം ii ഉം iii ഉം

55.താഴെപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുകയും ശരിയായ പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക
i. ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം (തിരിച്ചറിയൽ )  ബിൽ 2022, ശാരീരികവും ജൈവപരവുമായ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും  സംഭരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും പോലീസിനെയും  ജയിൽ അധികാരികളെയും അനുവദിക്കും
ii.ഏതെങ്കിലും പ്രതിരോധ തടങ്കൽ നിയമത്തിന്‌ കീഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്‌ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാക്കാനും ബിൽ ശ്രമിക്കുന്നു
iii.ഫിസിക്കൽ,ബയോളജിക്കൽ സാമ്പിളുകളുടെ ശേഖരം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്ടിഗേഷൻ (CBI) ആയിരിക്കും.
iv.തടവുകാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ നിയമം 1920 റദ്ദാക്കാൻ ബിൽ ശ്രമിക്കുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം ii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം

56. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്  ശരിയായത്‌ ?
i. ആസാദി കാ അമൃത്‌ മഹോത്സവം പ്രമാണിച്ച്‌ മഡഗാസ്കറിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രീൻ ട്രയാംഗിൾ
അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.
ii. മഡഗാസ്കറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ അഭയ്‌ കുമാർ ഒരു  പച്ച ത്രികോണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ ആസാദി കാ അമൃത്‌ മഹോത്സവം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.
iii. ഫലകത്തിലെ പച്ച എന്ന വാക്ക്‌ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം
B)  ii ഉം iii ഉം
C) i ഉം iii ഉം
D) എല്ലാവരും

57. വരയരങ്ങിനെ കുറിച്ച താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. വരയരങ്ങ്‌ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തനത്‌ കലാരൂപമാണ്‌.
ii. ഈ കാർട്ടൂൺ സ്റ്റേജ്ഷോ  ഹൈസ്പീഡ്  ഡ്രോയിംഗിനൊപ്പം കവിത, ഉപകഥകൾ, സോഷ്യോപൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്‌.
iii. എസസ്‌. ജിതേഷ്‌ ഈ കലാവിഭാഗം ആരംഭിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌.
A) i മാത്രം
B) i ഉം ii ഉം മാത്രം
C) ii ഉംiii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം

58.നോവലും എഴുത്തുകാരനും താഴെപ്പറയുന്ന ജോഡികൾ പരിഗണിക്കുക
i.സമുദ്രശില- സുഭാഷ്ചന്ദ്രൻ
ii.മീശ - എസ് .ഹരീഷ്
iii.സ്കാവഞ്ചർ - G.R.ഇന്ദുഗോപൻ
iv.സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപുര - കെ.ആർ.മീര
മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോഡികളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്
A) i  മാത്രം
B) i ഉം ii ഉം iii ഉം മാത്രം
C) i ഉം ii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം

59.'ജ്ഞാനനിക്ഷേപം'എന്ന വാർത്താപത്രം/മാഗസീൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി
i.ഇത് 1848 മുതൽ കോട്ടയം CMS പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ii.ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുടക്കാതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്താപത്രമാണിത്
iii.'ജ്ഞാനനിക്ഷേപം'എന്ന പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി ആയിരുന്നു
iv.പുല്ലേലിക്കുഞ്ഞ് എന്ന നോവൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ജ്ഞാനനിക്ഷേപത്തിലാണ്
A) i ഉം iii ഉം  iv ഉം മാത്രം
B) i ഉം  ii ഉം  iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉം  iii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) i ഉം  ii ഉം  iv ഉം മാത്രം

60. വോളൈറ്റൈൽ മെമ്മറിയുടെ പേര്‌ നൽകുക.
A) RAM
B) ROM
C) Hard disk
D) PenDrive

61. ____________ഹൈലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന്‌ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക്‌ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.
A) കംപൈലർ
B) ഇന്റർപ്രെറ്റർ
C) രണ്ടും (Aയും Bയും)
D) ഒന്നുമല്ല

62. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത്‌ ?
A) ക്രോം
B) ഫയർ ഫോക്സ്‌
C) മൊസൈക്ക്‌
D)ഗോലൈവ്‌

63. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ നിലവിലെ ചീഫ്‌ എക്സിക്യൂട്ടിവ്‌ ഓഫീസർ ആരാണ്‌ ?
A) സത്യ നാദെല്ല
B) ലാറി പേജ്‌
C) സുന്ദർ പിച്ചൈ
D) മാർക്ക്‌ സക്കർബർഗ്‌

64. സൂപ്പർ  കമ്പ്യൂട്ടിംഗിഗിന്റെ പിതാവ്‌ ആരാണ്‌ ?
A) സെയ്മർ ക്രേ
B) ചാൾസ്‌ ബാബേജ്‌
C) അലൻ ട്യൂറിംഗ്‌
D) ബ്ലെയ്‌സ്  പാസ്കൽ

65.ഉപഭോക്‌തൃ സംരക്ഷണ നിയമം, 2019 ന്‌ കീഴിലുള്ള അന്യായമായ വ്യാപാര സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി ആരുടെ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്യാം
A) ജില്ലാ കളക്ടർ
B) റീജിയണൽ ഓഫീസ്‌ കമ്മീഷണർ
C) കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം

66. 2013-ലെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്തീകളുടെ സംരക്ഷണനിയമത്തിന്‌ കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച ആന്തരിക പരാതി സമിതിയിൽ സ്ത്രീകളായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മൊത്തം അംഗങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത്‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം
A) മൂന്നിൽ രണ്ട്‌
B)  ഒരു പകുതി
C) നാലിലൊന്ന്‌
D) അഞ്ചിലൊന്ന്‌

67.കേരള ലോകായുക്ത നിയമം, 1999 എന്ത്  കാര്യങ്ങളുമായി  ബന്ധപ്പട്ട ഏത്‌ നടപടിയും അന്വേഷിക്കുന്നതിന്‌ നിർദ്ദിഷ്ട അധികാരികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു ?
A) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിന്റെ ലിസ്റ്റ്‌ | അല്ലെങ്കിൽ II
B) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിഘ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിന്റെ ലിസ്റ്റ്‌ | അല്ലെങ്കിൽ III
C) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിന്റെ ലിസ്റ്റ്‌ | അല്ലെങ്കിൽ III
D) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആറാം ഷെഡ്യൂളിന്റെ ലിസ്റ്റ്‌ | അല്ലെങ്കിൽ II

68.ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്,1860 പ്രകാരം സ്വകാര്യപ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശം
A) നിയമപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ലഭ്യമല്ല
B)  എല്ലാ  സാഹചര്യങ്ങളിലും, അവരുടെ നിയമാനുസൃതമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ലഭ്യമാണ്‌
C) പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ന്യായമായ മരണഭീതിയോ ഗുരതരമായ പരിക്കോ ഉളവാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ
D) പൊത്യപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അവരുടെപ്രവൃത്തികൾ വസ്തുവകകൾക്ക്‌ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന ന്യായമായ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പോലും ലഭ്യമാണ്‌

69.ചുവടെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച്‌ ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ A, B, C അല്ലെങ്കിൽ D തിരഞ്ഞെടുക്കുക,
I. വിവരാവകാശ നിയമം, 2015 പ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷകൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ്‌ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
II. നാർക്കോട്ടിക്‌ കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിലെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ വിവരാവകാശ നിയമം 2015-ന്റെ  പരിധിയിൽ വരുന്നു.
III. ചില കേസുകളിൽ, 2015-ലെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച സമയം മുതൽ 48 മണികൂറിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നു.
A) പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്‌, II, III എന്നിവ തെറ്റാണ്
B) I,III പ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ്‌, II തെറ്റാണ്‌
C) I,IIപ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ്‌, III തെറ്റാണ്‌
D)  I, II, IIIപ്രസ്താവനകൾ ശരിയാണ്‌

70. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്‌സൺസ്‌ (അവകാശ സംരക്ഷണം) നിയമം, 2019 ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്‌
A) ശ്രീ. തവർചന്ദ്‌ സിഹ്‌ലോട്ട്
B)  ശ്രീ. വീരേന്ദ്ര  കുമാർ
C)  ശ്രീ. രത്തൻ ലാൽ കതാരിയ
D)  ശ്രീ കൃഷൻ പാൽ ഗുജ്ജാർ

71.ഒരു  ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ 20% വിലക്കുറവിലാണ്‌ ഒരു സാരി വിറ്റത്‌. കടയുടമയ്ക്ക്  20% ലാഭം ലഭിക്കുകയും സാരിയുടെ വില 500 രൂപയുമാണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ്‌ വില എത്രയാണ്‌ "
A) Rs. 600
B) Rs. 700
C) Rs. 750
D) Rs. 720

72. A,B,C എന്നീ മൂന്ന്‌ ബോക്സുകളിൽ 5; 2; 3 എന്ന അനുപാതത്തിൽ പന്തുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന്‌ 'B' യിൽ നിന്ന്‌ 2 പന്തുകൾ എടുത്ത്‌ C യിലേക്ക്‌ ഇട്ടു. പുതിയ അനുപാതം 3: 1:2 ആണ്‌ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര പന്തുകൾ ആണ്‌ ഉള്ളത്‌ ?
A) 90
B) 60
C) 120
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

73.ജോണിക്ക് 40 ദിവസം കൊണ്ടും രാജുവിന് 48 ദിവസം കൊണ്ടും ബോബിക്ക് 60 ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ കഴിയും.അവർ 4 ദിവസം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തു,തുടർന്ന് രാജു പോയി അതിനുശേഷം ജോണിയും ബോബിയും 12 ദിവസം ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തശേഷം ജോണി പോയി ബോബിയുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര ദിവസമെടുക്കും
A) 15
B) 12
C) 10
D) 18

74.രണ്ട് കുട്ടികൾ ക്ലാസ് വിട്ടപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ 20 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി ഭാരം 1 Kg വർദ്ധിച്ചു.ആ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശരാശരി ഭാരം
60 kg ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ,തുടക്കത്തിൽ ശരാശരി ഭാരം എത്രായിരുന്നു  
A) 61
B) 68
C) 64
D) 69

75.X - ന്റെ 40 % y ആയിരിക്കട്ടെ, x+ y എന്നത് z - ന്റെ 70% ആകട്ടെ അപ്പോൾ y എന്നത് z - ന്റെ എത്ര  % ആണ് ?
A) 28%
B) 24%
C) 20%
D) 18%

76.ഒരാൾ "P" എന്ന സ്ഥാനത്ത്‌ നിന്ന്‌ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അയാൻ 15 മീറ്റർ വടക്കോട്ട്‌ നടന്നു,വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 25 മീറ്റർ നടന്നു, വീണ്ടും വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 20 മീറ്റർ നടന്നു. വീണ്ടും വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 50 മീറ്റർ നടനു. വീണ്ടും വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 5 മീറ്റർ നടന്നു. ഇപ്പോൾ
അവന്റെ സ്ഥാനം
A) P യിൽ നിന്ന്‌ വടക്കോട്ട്‌ 20 മീറ്റർ
B) P യിൽ നിന്ന്‌ പടിഞ്ഞാറോട്ട്‌ 25 മീറ്റർ
C) P യിൽ നിന്ന്‌ തെക്കോട്ട്‌ 5 മീറ്റർ
D) P യിൽ നിന്ന്‌ കിഴക്കോട്ട്‌ 70 മീറ്റർ

77. ക്ലോക്കിലെ കൃത്യമായ സമയം 6.40 ആണെങ്കിൽ, മിനിറ്റ്‌ സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ എത്രയാണ്‌
A) 60
B) 40
C) 45
D) 50

78.RJEKD എന്നാൽ FIGHT ആണെങ്കിൽ, ____________എന്നത്‌ SAINT ആണ്‌.
A) EBGQD
B) EGHJD
C) DGHQD
D) RPGCQ

79. വ്യത്യസ്തമായതു തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) 3
B) 7
C) 19
D) 31

80. 1999 ഡിസംബറിലെ ആദ്യ തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ, 2001 ജനുവരി 3 ആഴ്ചയിലെ ഏത്‌ ദിവസമാണ്‌ "
A) ഞായൾ
B) തിങ്കൾ
C) ബുധൻ
D)വെള്ളി

81. Which of the following words is/are synonymous with the idiom ‘out at elbows’ ?
 i. Penurious.
 ii. Guilty.
 iii. Impoverished.
A) Only iii
B) Only ii and iii
C) Only i and iii
D) All of the above (i, ii and iii)

82. Turn into the Passive :
She knows the musician personally.
 i. The musician is personally known to her.
 ii. The musician was personally known by her.
 iii. The musician was personally known to her.
A) Only i
B) Only ii and iii
C) Only iii
D) None of the above

 83. Find one word substitute/s for ‘A person who hates and avoids other people’.
 i. Anthropologist.
 ii. Philanthropist.
 iii. Misanthrope.
A) Only i and ii
B) Only ii and iii
C) Only ii
D) Only iii

 84. Identify the wrongly spelt word/s.
 i. Narciscistic.
 ii. Vacuum.
 iii. Nausious.
A) Only iii
B) Only ii and iii
C) Only i and iii
D) Only i

85. Change into Indirect speech :
 He has said to me, ‘I have a bicycle’.
 i. He had told me that he has a bicycle.
 ii. He has told me that he has a bicycle.
 iii. He had told me that he had a bicycle.
A) Only i and ii
B) Only ii
C) Only i and iii
D) Only iii

 86. Which of the following statements is true with regard to the sentence,
 ‘Walk quickly or you will not reach the railway station in time’ ?
 i. The sentence has two Main Clauses.
 ii. The sentence is a Compound Sentence.
 iii. The sentence is a Complex Sentence.
A) Only i
B) Only iii
C) Only i and ii
D) Only i and iii

87. Identify the plural forms.
 i. Synopses.
 ii. Paparazzi.
 iii. Symposia.
A) Only i and iii
B) Only i and ii
C) Only ii and iii
D) All of the above (i, ii and iii)

88. Pick the word/s opposite to the word in italics :
The greatest evil which fortune can inflict on men is to endow them with small talents and great ambition.
 i. Detest
 ii. Divest.
 iii. Debut.
A) Only i and ii
B) Only ii
C) Only i and iii
D) Only i

 89. Choose the appropriate form of the verb.
 Latha’s career would have been ruined if she (not pass) the promotion test.
 i. Have not passed.
 ii. Has not passed.
 iii. Had not passed.
A) Only i and ii
B) Only iii
C) Only i
D) None of the above

90. Correct the sentence :
 She must either be a novelist or playwright.
 i. She must be either a novelist or a playwright.
 ii. She must either be a novelist or be a playwright.
 iii. She must be a novelist or a playwright either.
A) Only i and ii are correct
B) Only ii and iii are correct
C) Only i and iii are correct
D) Only iii is correct

91. പദ ജോഡികളിൽ രണ്ടും ശരിയായത്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)  സ്വപരിശ്രമം, സ്വയംപരിശ്രമം
B)  സ്വപരിശ്രമം, സ്വയപരിശ്രമം
C)  സ്വയംപരിശ്രമം, സ്വയപരിശ്രമം
D) സ്വയപരിശ്രമം, സ്വന്തം പരിശ്രമം

92. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 'ഗതി/യും 'വിഭക്തി'യും ചേർന്ന മിശ്രവിഭകതിക്ക്‌ ഉദാഹരിക്കാവുന്ന പ്രയോഗം ഏതു വാക്യത്തിലാണുള്ളത്‌ ?
A)  അയാൾ മരം നട്ടു,
B) അയാൾ മരത്തിന്‌ വെള്ളമൊഴിച്ചു.
C)  അയാൾ മരത്തിൽ കയറി.
D) അയാൾ മരത്തിൽ നിന്നു വീണു.

93. ജാമാതാവ്‌ -- ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്
A) വളർത്തമ്മ
B) ഭാര്യയുടെ മാതാവ്
C)  ഭർത്താവിന്റെ മാതാവ്‌
D) മകളുടെ ഭർത്താവ്‌

94. 'ഉത്കൃഷ്ടം' - എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതാർത്ഥം വരുന്ന പദജോഡി തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)  നികൃഷ്ടം, അപകൃഷ്ടം
B)  നിഷ്കൃഷ്ടം, അപകൃഷ്ടം
C)  നിഷ്കൃഷ്ടം, നികൃഷ്ടം
D) നികൃഷ്ടം, ദുഷ്കൃഷ്ടം

95. അർത്ഥത്തിൽ സാമ്യമുള്ള പദജോഡി കണ്ടെത്തുക.
A) ഉന്മൂലനം, ഉന്മീലനം
B)  ഉന്മൂലനം, ഉന്മാർജ്ജനം
C)  വായസം, പായസം
D) പരിമാണം, പരിണാമം

96.'ഗുരു' - എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏതാണ്‌
A)  ലഘു
B) ഗുരുണി
C) ഗുർവി
D)ഗാർഗി

97."സുഷുപ്തി" - ഈ പദം എങ്ങനെ ഘടകങ്ങളായി പിരിക്കാം
A) സു + ഷുപ്തി
B) സുഷ്‌ + ഉപ്തി
C)  സു + സുപ്തി
D) സു + ഉപ്തി

98.രാത്രി, മഞ്ഞൾ, ഇരിപ്പിടം - എന്നി അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന പദമേത്‌ 7
A)  വസനം
B)  വസതി
C) വസു
D) വസുദ

99.താഴെ കൊടുത്ത പദങ്ങളിൽ ശരിയായത്‌ ഏതെല്ലാം "
i) വൈരൂപ്യം
ii)വൈരൂപ്യത
iii) വിരൂപത
A)  i മാത്രം ശരി
B)  i, ii ശരി
C)  i,iii ശരി
D) എല്ലാം ശരി

100.കാക്കയുടെ പര്യായ പദങ്ങളിൽപ്പെടാത്തത്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) അരിഷ്ടം
B) കരടം
C) മൗകലി
D) കരി

Previous Post Next Post