ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവ്വീസ്‌ (IFS)

 


>>ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ്‌ സർവീസ്‌ രൂപികരിച്ച വർഷം
1966

>>ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ്‌ സർവീസിന്റെ മുൻഗാമി 
ഇംപീരിയൽ ഫോറസ്റ്റ്‌ സർവീസ്‌

>>ഇംപീരിയൽ ഫോറസ്റ്റ്‌ സർവീസ്‌ രൂപീകരിച്ച വർഷം
1867

>>ഇംപീരിയൽ ഫോറസ്റ്റ്‌ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌  ആരംഭിച്ച വർഷം
1864

>>ഇന്ത്യയിലെ ഫോറസ്റ്റ്‌ സർവീസിന്റെ തലവൻ
ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ്‌ ഫോറസ്റ്റ്സ്‌

>>ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ്‌ ഫോറസ്റ്റ്സ്‌ ആരാണ്?
ചന്ദ്ര പ്രകാശ് ഗോയൽ 

>>സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ തലവൻ
പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ്‌ കൺസർവേറ്റർ ഓഫ്‌ ഫോറസ്റ്റ്സ്‌ (PCCF)/ ഹെഡ്‌ ഓഫ്‌ ഫോറസ്റ്റ്‌ ഫോഴ്‌സ്‌

>>നിലവിൽ കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പ്‌ തലവൻ
ഗംഗ സിംഗ്
Previous Post Next Post