ബ്രഹ്മ സമാജം

>> ബ്രഹ്മ സമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു ?
രാജ റാം മോഹൻറോയ്

>> ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ?
1828 ആഗസ്റ്റ് 20

>> ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ ആദ്യ കാല നാമം ?
ബ്രഹ്മസഭ

>> 'ബ്രഹ്മസഭ' ബ്രഹ്മസമാജം എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു  തുടങ്ങിയ വർഷം ?
1830

>> ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത് ?
സംബാദ് കൗമുദി

>> ബംഗാളി പത്രമായ സംബാദ് കൗമുദിയുടെ ആദ്യ പത്രാധിപൻ ആര് ?
രാജാറാം  മോഹൻ റോയ്

രാജാറാം മോഹൻ റോയിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

>> രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ മരണശേഷം ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ച വ്യക്തികൾ :
ദേബേന്ദ്ര നാഥ് ടാഗോർ, കേശബ് ചന്ദ്രസെൻ

>> ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ രണ്ട് പിരിവുകൾ :
  1. ആദി ബ്രഹ്മസമാജം
  2. ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജം

>> ബ്രഹ്മസമാജം ആദി ബ്രഹ്മസമാജവും ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജവുമായി പിരിഞ്ഞ വർഷം ?
1866

>> ആദി ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ?
ദേബേന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ

>> ബ്രഹ്മസമാജം അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ തുടർന്ന് പിളർന്നപ്പോൾ ദേബേന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ?
ആദി ബ്രഹ്മസമാജം

>> ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട്‌ ദേബേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രചിച്ച കൃതി ഏത് ?
ബ്രഹ്മധർമ്മ

>> ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി  ?
ബ്രാഹ്മധർമ്മ

>> ബ്രഹ്മധർമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക്‌ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ?
അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ

>> കേരളത്തിൽ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്‌ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ?
അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ

>> ഭാരതീയ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്‌ നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ്‌ ആര് ?
കേശബ് ചന്ദ്ര സെൻ

>> കേശബ്‌ ചന്ദ്ര സെൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജ്‌ ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1866

>> ഇന്ത്യൻ ബ്രഹ്മസമാജം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന  മറ്റൊരു പേര് ?
ഭാരതവർഷീയ ബ്രഹ്മസമാജ്‌

>> ഗുഡ്വിൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന മത സംഘടന ആരംഭിച്ചത് ?
കേശബ്‌ ചന്ദ്ര സെൻ

>> ഹിന്ദുമതത്തിന്റേയും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റേയും ഒരു സങ്കര ദർശനമായ “നവ വിധാൻ” അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ?
കേശബ്‌ ചന്ദ്ര സെൻ

>> കേശബ്‌ ചന്ദ്ര സെൻ ഇന്ത്യൻ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ?
1870

>> ഇന്ത്യൻ റിഫോം അസോസിയേഷന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്‌ ?
കേശബ്‌ ചന്ദ്ര സെൻ

>> വേദസമാജം സ്ഥാപിച്ചത്‌ ?
കേശബ്‌ ചന്ദ്ര സെന്നും, ശ്രീധരലു നായിഡുവും

>> വേദസമാജം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ?
1864

>> വേദ സമാജം സ്ഥാപിതമായ നഗരം ?
മദ്രാസ്

>> സാധാരണ ബ്രഹ്മസമാജം രൂപീകരിച്ച വർഷം ?
1878

>> സാധാരണ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്‌ നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കൾ :
ആനന്ദമോഹൻ ബോസ്‌
ശിവനാഥ്‌ ശാസ്ത്രി

>> റാം മോഹൻ റോയിയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേബേന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ ആരംഭിച്ച സംഘടന ഏത് ?
തത്ത്വബോധിനി സഭ

>> തത്വബോധിനി സഭ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൽ ലയിച്ച വർഷം ?
1859


Previous Post Next Post