തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി>> 1875-ൽ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ഏത് ?
തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി

>> തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ   സ്ഥാപകർ :
മാഡം ബ്ലാവട്സ്‌കി, കേണൽ ഓൾക്കോട്ട്‌

>> 'ബ്രഹ്മവിദ്യാ സംഘം' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനം ?
തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി

>> ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം  ?
അഡയാർ (മദ്രാസ്)

>> തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ പ്രവർത്തക ആരായിരുന്നു ?
ആനിബസന്റ്‌

>> ആനിബസന്റ്‌ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായ വർഷം ?
1889

>> ആനിബസന്റ്‌ ഇന്ത്യൻ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷയായ വർഷം ?
1907

>> മദ്രാസിലെ അഡയാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തി  ?
ആനി ബസന്റ്

>> ആനി ബസന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

>> തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ?
സി. ജീനരാജദാസ

>> തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി മലബാറിൽ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ?
മഞ്ചേരി രാമയ്യർ

>> തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശാഖ സ്ഥാപിതമായ ജില്ല ഏത് ?
പാലക്കാട്‌

Previous Post Next Post