ശിലകൾ>>എന്താണ് ശിലകൾ?
നിയതമായ രാസഘടനയില്ലാത്തതും രണ്ടോ അതിലധികമോ ധാതുക്കളുടെ മിശ്രിതവുമായ വസ്തുക്കൾ ആണ് ശിലകൾ  (Rocks)

>>ശിലകളിൽ അടങ്ങിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ?
ധാതുക്കൾ (Minerals)

>>ശിലകൾക്ക് ഉദാഹരണം?
സിലിക്ക, അഭ്രം, ബോക്സൈറ്റ്‌

 >>ശിലകളെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു? അവ ഏതെല്ലാം?

  1. ആഗ്നേയ ശിലകൾ (Igneous Rocks)
  2. അവസാദ ശിലകൾ (Sedimentary Rocks)
  3. കായാത്തരിത ശിലകൾ (Metamorphic Rocks)

>>ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ നഗരത്തിനു സമീപമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസെൽ ബെർഗ് (ഏകശില)
അയേഴ്സ് റോക്ക് 

അപക്ഷയം

>>ശിലകൾ പൊട്ടിപ്പൊടിയുകയോ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ?
അപക്ഷയം

>>അപക്ഷയം മൂലം ശിലകൾക്ക് രാസപരവുമായും ഭൗതികമായും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു .

അപക്ഷയം പ്രധാനമായും മൂന്നുതരം

  •  ഭൗതിക അപക്ഷയം
  •  രാസിക അപക്ഷയം
  •  ജൈവിക അപക്ഷയം

ഭൗതിക അപക്ഷയം

>>താപത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ശിലാധാതുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാസവും സങ്കോചവും മൂലമുണ്ടാക്കുണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയം
ഭൗതിക അപക്ഷയം

>>ശൈത്യമേഖലകളിലെ പാറകളിലെ വിള്ളലുകൾക്കുള്ളിൽ ജലം തണുത്തുറയുന്നത് കൊണ്ട് ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയം
ഭൗതിക അപക്ഷയം

രാസിക അപക്ഷയം

>>ഓക്സിജൻ ,കാർബൺഡൈ ഓക്‌സൈഡ് ,ജലം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ശിലകളിലെ ധാതുക്കളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ശിലകളിൽ രാസപരമായ വിഘടനം സംഭവിക്കുന്നത്
രാസിക അപക്ഷയം

ജൈവിക അപക്ഷയം

>>ചെറിയ ജീവികൾ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമൂലം സംഭവിക്കുന്ന അപക്ഷയം അറിയപ്പെടുന്നത് 
ജൈവിക അപക്ഷയം

>>സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ശിലകളിലെ വിടവുകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയം?
ജൈവിക അപക്ഷയം

>>സസ്യങ്ങളുടെയോ ജന്തുക്കളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയം
ജൈവിക അപക്ഷയം

>>പാറ പൊട്ടിക്കൽ, ഖനനം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുന്നിടിക്കൽ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപക്ഷയം 
ജൈവിക അപക്ഷയം

അപക്ഷയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു
  • ശിലകളിലെ ധാതുക്കൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു
  • ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു
  • അപക്ഷയം മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു

Previous Post Next Post