ഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാന താഴ്വരകൾ>>കാശ്മീർ താഴ്‌വര സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് 
ജമ്മു & കാശ്മീർ

>>സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗ്ഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വര
കാശ്മീർ താഴ്‌വര

>>കാശ്മീർ താഴ്‌വര രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നദി
ഝലം

>>കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ
കാരക്കോറം, ലഡാക്ക്, സസ്‌ക്കർ, പീർപാഞ്ചാൽ

>>കാശ്മീർ ഹിമാലയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കളിമണ്ണിന്റെ കട്ടിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ
കരേവ

>>കുങ്കുമക്കൃഷിക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ കളിമണ്ണ്
കരേവ

>>ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താഴ്വരകൾ ഏതെല്ലാം 
കാംഗ്ര, കുളു, മണാലി, ലഹൗൾ, സ്പിതി 

>>കാംഗ്ര താഴ്‌വര  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

>>ഹിമാലയൻ പിരമിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്‌റൂർ റോക് കട്ട് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താഴ്വര
കാംഗ്ര

>>കുളുതാഴ്‌വര  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

>>ദൈവങ്ങളുടെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്നത്  
 കുളു

>>'ഗ്രേറ്റ്‌ ഹിമാലയന്‍ നാഷണല്‍ പാര്‍ക്ക്‌' സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പര്‍വ്വത നിര
 കുളു 

>>കുളു, മണാലി താഴ്വരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി
 ബിയാസ്‌

>>മണികരൺ ഗെയ്സർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന താഴ്വര
 കുളു

>>മണാലി താഴ്‌വര സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

>>മനുവിന്റെ വാസസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വര
മണാലി
 
>>ലഹൗൾ താഴ്‌വര  സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
 ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്‌

>>സ്പിതി താഴ്‌വര സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്‌

>>ഗാൽവാൻ താഴ്‌വര സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് 
കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് 

>>പഞ്ചഷീർ താഴ്വര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം 
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ


Previous Post Next Post