പ്രോട്ടോൺ (Proton)

 


>>ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ്‌ ചാർജുള്ള കണം
പ്രോട്ടോൺ

>>ഒരു ആറ്റം ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ്. 

>>ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ 'ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്‌', 'ഫിംഗർപ്രിന്റ്‌' എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന കണം
പ്രോട്ടോൺ

>>പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്?

>>പ്രോട്ടണിന്റെ മാസ് 
1.6726 x 10-27 kg

>>ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും

ആന്റിപ്രോട്ടോൺ


>>പ്രോട്ടോണിന്‌ തുല്യം മാസ്‌ ഉള്ളതും പ്രോട്ടോണിന്റെ വിപരീത ചാർജുള്ളതുമായ കണങ്ങൾ 
ആന്റിപ്രോട്ടോൺ

>>ആന്റിപ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ 
ചേമ്പർലെയിൻ, സെഗ്രെ ഇൻ
Previous Post Next Post