അടിമവംശം>> അടിമ വംശം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കാലയളവ് ?
A.D 1206-1290

>>
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുസ്ലീം രാജവംശം ഏത് ?
അടിമവംശം

>> അടിമവംശ സ്ഥാപകൻ ?
കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്‌

>> ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ സുൽത്താൻ, ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ?
കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്‌

>> അടിമവംശം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ?
എ.ഡി. 1206-ൽ

>> അടിമവംശം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ്‌ പേരുകൾ ?

  • ഇൽബാരി രാജവംശം
  • യാമിനി രാജവംശം
  • മാംലുക്‌ രാജവംശം


>> സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
ഇഖ്ത്ത

>> ഇഖ്ത്ത പ്രദേശങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരുന്നവരെ  വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ?
ഇഖ്‌തദാർ / വാലി

>> ഇഖ്ത്ത സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ട് വന്ന ഭരണാധികാരി?
കുതുബുദ്ദീൻ ഐബക്

>> ഇഖ്ത്ത സമ്പ്രദായം വിപുലീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ?
ഇൽത്തുമിഷ്

>> അടിമ വംശത്തിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം ?
തബാറക്കത് - ഇ - നസിറി

>> തബാറക്കത് - ഇ - നസിറി എഴുതിയത് ?
മിൻബാജ് അസ് സിറാജ്

>> ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ?
റസിയ സുൽത്താന

>> അടിമവംശത്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ ഭരണാധികാരി ?
ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ

>> രണ്ടാം അടിമവംശ സ്ഥാപകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌ ?
ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ

>> അടിമവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സുൽത്താൻ ?
കൈക്കോബാദ്‌

Previous Post Next Post